current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Ekonomiczna, efektywna i skuteczna ochrona

Obowiązująca i uznawana na całym świecie norma ISO 14001 „Systemy zarządzania środowiskowego” - wspomaga działania związane z ochroną środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom w sposób zgodny z potrzebami organizacji. System zarządzania środowiskowego ISO 14001 to odpowiedź na wyzwania nowoczesnego świata i ekologi.

Eksperci TÜV Rheinland tworzą podstawy dla procesu nieustannych, weryfikowalnych ulepszeń w zarządzaniu środowiskiem. Celem tych działań jest poprawa bilansu ekologicznego firmy w perspektywie długoterminowej oraz zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

Zmiany w normie ISO 14001 - okres przejściowy

W dniu 15 września 2015 r. opublikowane zostały nowe wydania norm :

 • ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością – Wymagania
 • ISO 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania.

Zgodnie z wytycznymi IAF przyjęty został trzyletni okres przejściowy na dostosowanie systemów zarządzania do wymagań nowych wydań obydwu standardów.

Oznacza to, że wszystkie certyfikaty wydane na zgodność z ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 utracą ważność w dniu 14 września 2018 r. W związku z tym również ważność wszystkich certyfikatów systemów zarządzania jakością i środowiskowego wydanych przez TUV Rheinland Polska po dniu wydania nowych wydań norm zostanie ograniczona do 14 września 2018 r.

Przejście organizacji na nowe wydania standardów może się odbyć w trakcie dowolnego rodzaju audytu – audytu wznawiającego, audytu nadzoru systemu zarządzania bądź też audytu specjalnego skupiającego się na ocenie dostosowania systemu do wymagań nowych norm.

W trakcie audytów wznawiających i nadzoru ocena dostosowania systemu do nowych norm wymagała będzie uwzględnienia dodatkowego, niewielkiego nakładu na ten cel.

Przed audytem jednostki certyfikującej, który ma potwierdzić dostosowanie systemu do nowych norm, organizacja certyfikowana powinna:

 • zidentyfikować różnice organizacyjne, które należy uwzględnić w celu spełniania nowych wymagań,
 • opracować plan wdrożenia,
 • zapewnić właściwe szkolenia i świadomość wszystkich stron, które mają wpływ na skuteczność organizacji.
 • zapewnić aktualizację obecnego systemu zarządzania w celu spełnienia zmienionych wymagań i weryfikację jego skuteczności.

Korzyści z certyfikacji

Certyfikat ISO 14001 z TÜV Rheinland umożliwia:

 • Redukcję emisji, odpadów oraz ścieków
 • Zmniejszenie kosztów związanych z ograniczeniem zużycia energii, zmniejszenia liczby odpadów
 • Ograniczenie wystąpienia ryzyka sytuacji kryzysowych
 • Pełne dostosowanie firmy do obowiązujących w zakresie środowiska naturalnego przepisów prawnych
 • Promocję świadomości ekologicznej wśród pracowników
 • Poprawę wizerunku firmy wśród partnerów biznesowych i opinii publicznej
 • Realizację własnych celów środowiskowych

Sześć kroków w kierunku większej równowagi ekologicznej

Doświadczeni eksperci TÜV Rheinland dokonają analizy i oceny waszych procesów i systemów. Zaledwie w sześciu krokach:

1. Audyt wstępny
Audytorzy przeprowadzą wstępną kontrolę w celu ustalenia, czy jakieś wymagania związane z tą normą zostały już wdrożone w Twojej firmie, a jeśli tak, to jakie.

2. Przegląd dokumentacji
Zespół audytorski sprawdzi w jakim stopniu dokumentacja Twojego systemu zarządzania środowiskowego jest zgodna z wymaganiami ISO 14001

3. Audyt certyfikujący
Możesz wykazać praktyczne zastosowanie swojego systemu, natomiast nasi audytorzy zweryfikują jego skuteczność

4. Wydanie certyfikatu
Gdy Twoja firma spełni wszystkie kryteria, otrzymasz certyfikat potwierdzający zgodność Twojego systemu zarządzania środowiskowego z wymaganiami ISO 14001

5. Audyty nadzorujące
Nasze coroczne audyty nadzorujące pomogą Ci w optymalizacji procesu i jego ciągłemu doskonaleniu.

6. Recertyfikacja
Co trzy lata należy przejść proces audytu wznawiającego ważność certyfikatu, zapewniającego ciągłe doskonalenie systemu, jak również długoterminowe zobowiązanie wobec klientów i partnerów.

Krok po kroku w kierunku zintegrowanej strategii zarządzania

Włączenie systemu zarządzania środowiskowego do zintegrowanej strategii systemu zarządzania przynosi przedsiębiorstwu dodatkowe korzyści ekonomiczne, organizacyjne i społeczne. Warto zatem rozważyć połączenie systemu zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania jakością, bhp lub standardami branżowymi.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!