current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Optymalne zarządzanie jakością dzięki certyfikacji ISO 9001

Już ponad milion firm korzysta z systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001. Wzmocnij swoje procesy dzięki certyfikacji systemu zarządzania i zyskaj międzynarodową przewagę nad konkurencją.

Dobrze przemyślane procesy pracy w decydujący sposób przyczyniają się do jakości produktów lub usług. Efektywne zarządzanie jakością uwzględnia specyficzne wymagania i perspektywy Twojej firmy. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 jest odpowiedni dla wszystkich branż i firm - od nowo powstałych przedsiębiorstw po globalne korporacje, szczególnie ze względu na podejście zorientowane na procesy.

System zarządzania jakością certyfikowany zgodnie z ISO 9001 określa, kto jest odpowiedzialny za poszczególne działania istotne dla jakości oraz jakie procedury muszą być przestrzegane. Norma wymaga stworzenia pętli kontrolnej, która polega na ciągłej wewnętrznej ocenie systemu, promującej proces ciągłego doskonalenia (CIP). Gwarantuje to, że orientacja na jakość jest realizowana przez każdego z Twoich pracowników dzień po dniu.

Ciągłe doskonalenie

Ciągłe doskonalenie zarządzania jakością

Oceniamy i certyfikujemy Państwa system zarządzania jakością zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Twojej firmy. Nasi eksperci ds. systemów zarządzania jakością posiadają wieloletnie doświadczenie.

Jeśli chcesz zoptymalizować swój system zarządzania jakością poprzez certyfikację wg ISO 9001, umów się na spotkanie z naszymi ekspertami!

Dzięki uznawanej na całym świecie certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001, można zwiększyć szanse wejścia na rynek i uzyskać decydującą przewagę nad konkurencją. Oprócz silnej orientacji na klienta, oferujesz swoim klientom i partnerom biznesowym cenną pomoc w podejmowaniu decyzji. Możesz zwiększyć wydajność w swojej firmie oraz udoskonalić procesy i struktury. Dzięki temu możesz osiągnąć znaczne oszczędności kosztów przy jednoczesnej redukcji ryzyka odpowiedzialności. Ponadto, dzięki lepszej komunikacji i łatwiejszemu dostępowi do informacji, wzrasta motywacja pracowników.

Kolejna korzyść: "Struktura wysokiego poziomu" ISO 9001 ułatwia łączenie certyfikacji z innymi normami. Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz nasze FAQs.

ISO 9001: 2015 - nowa wersja normy poprawia zarządzanie jakością

Nowa wersja normy ISO 9001:2015, która zastąpiła starą wersję ISO 9001:2008, została opublikowana 15 września 2015 roku. Nowelizacja ta pociągnęła za sobą zmiany i skutki dla zarządzania jakością według ISO 9001, które są istotne dla firm każdej wielkości na całym świecie i we wszystkich branżach. Nowelizacja ISO 9001 miała na celu lepsze dostosowanie do dynamicznych, złożonych warunków rynkowych, w których porusza się obecnie wiele firm, poprzez rozszerzenie treści i zmiany strukturalne.

Etapy certyfikacji ISO 9001

Certyfikacja systemu zarządzania jakością odbywa się w następujących etapach. Nasi eksperci będą do Twojej dyspozycji podczas całego procesu jako osoby odpowiedzialne za kontakt z Tobą.

 1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
 2. Analiza GAP (opcjonalnie)
 3. Audyt certyfikacyjny: badanie dokumentacji i demonstracja zastosowania w praktyce
 4. Wydanie certyfikatu i wpis do internetowej bazy danych certyfikacyjnych Certipedia
 5. Coroczny audyt nadzoru
 6. Ponowna certyfikacja przed upływem trzech lat

Etapy certyfikacji ISO 9001

Etapy certyfikacji zgodnie z ISO 9001

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki połączonej certyfikacji

Łączymy i certyfikujemy systemy zarządzania skutecznie, ekonomicznie i z oszczędnością czasu. Systemy zarządzania energią, środowiskiem lub jakością - u nas znajdziesz idealną kombinację dla swojej firmy, która pozwoli Ci odnieść jeszcze większy sukces.

Dowiedz się więcej o naszej połączonej certyfikacji.

Nowa struktura normy ISO 9001

Nowa struktura normy ISO 9001

Przykłady wymogów (w oparciu o projekt ISO/DIS 9001 opublikowany w maju 2014)ƒ

 • Podejście zorientowane na proces: Wyraźnie wymagane jest nazewnictwo elementów wejściowych, wyjściowych oraz właścicieli procesu. (Pkt. 4.4.)
 • Podręcznik: Brak formalnego wymogu dotyczącego księgi jakości, pozostają wymogi dotyczące treści. (Pkt. 4.4 i 7.5
 • Przedstawiciele ds. zarządzania jakością: Istnieją wymogi funkcjonalne, ale nie w odniesieniu do ich pozycji w firmie. Wymóg dot. przedstawiciela najwyższego kierownictwa” nie istnieje. (Pkt. 5.3)
 • Realizacja celów jakościowych: Podczas planowania realizacji celów jakościowych, organizacja musi określić, kto będzie odpowiedzialny, gdy procedury zostaną zakończone, a także, jak będą oceniane wyniki. (Rozdz. 6.2)
 • Radzenie sobie z zagrożeniami: Organizacje muszą dokonać identyfikacji zagrożeń, które mogą mieć wpływ na realizację celów dot. produktu i procesu. Firma musi zaplanować środki mające na celu zapobieganie tym zagrożeniom i ocenę ich skuteczności. (Rozdz. 6.1)
 • Komunikacja: Organizacja musi określić w jakich kwestiach, kiedy, z kim i jak należy się z nią komunikować. Powinna też określić jakie informacje w systemie zarządzania jakością powinny być udokumentowane.(Rozdz. 7.4)
 • Rozwój: Jeżeli szczegółowe wymagania dla dalszej produkcji lub świadczenia usług nie zostaną odpowiednio zdefiniowane przez klientów i strony zainteresowane, to organizacja ustanawia proces rozwoju. (Rozdz. 8.3.1)
 • Outsourcing: „Towary dostarczane z zewnątrz” są obecnie traktowane tak samo jak „usługi świadczone z zewnątrz”. (Rozdz. 8.4)

Co mogą zrobić certyfikowane firmy w ramach przygotowań do normy ISO 9001:2015?

Firmy, które chcą się przygotować na nową wersję normy ISO 9001, mogą:

 • Wykorzystać system jakości jako podstawę listy kontrolnej i sprawdzić, co należy zrobić, aby spełnić wymogi tej normy.
 • Opracować plan wdrażania.
 • Zapewnić odpowiednie szkolenia i świadomość wśród wszystkich podmiotów mających wpływ na wyniki firmy.
 • Niezwłocznie poinformować uczestników procesu zarządzania jakością o aktualizacji normy ISO 9001 oraz zmianach z niej wynikających i ich skutkach.
 • Zaktualizować swój obecny system zarządzania jakością w celu spełnienia dodatkowych lub zmodyfikowanych wymogów.

Czytaj więcej na temat certyfikacji ISO 9001 w Bazie Wiedzy

Czy zarządzanie ryzykiem jest trudne?

Jak podejść do tematu świadomego zarządzania ryzykiem według nowych wytycznych ISO 9001 oraz ISO 14001.

Czy zarządzanie ryzykiem jest trudne?

ISO 9001:2015 jako narzędzie do nadzorowania łańcucha dostaw

Zmieniające się realia rynkowe powodują, że sukces osiągają firmy, które wprowadzają innowacje do swoich procesów.

ISO 9001:2015 jako narzędzie do nadzorowania łańcucha dostaw

Norma ISO 9001:2015 oczami audytora

Interpretacja wymagań oraz wykorzystanie normy ISO 9001:2015 z perspektywy audytora wiodącego.

Norma ISO 9001:2015 oczami audytora

Najczęściej zadawane pytania – Aktualizacja normy ISO 9001

Dlaczego w nowej wersji nie wspomniano o Pełnomocniku Zarządu?

System Zarządzania Jakością jest narzędziem wykorzystywanym przez kierownictwo najwyższego szczebla do wdrażania koncepcji i pomysłów. Jest to narzędzie służące do zarządzania, przez co odpowiedzialność za jego wykorzystanie spoczywa na zarządzie. Nowa wersja normy ISO 9001, w większym stopniu niż wcześniejsze wersje, podkreśla właśnie takie podejście. Jednakże, zadania i działania Pełnomocników Zarządu nadal istnieją i muszą być spełniane. W związku z tym, organy odpowiedzialne za zarządzanie jakością nadal mogą otrzymywać zadania, aby projekt „zarządzania jakością” mógł być promowany i doskonalony w firmie.

Czy księga jakości rzeczywiście znika w nowej wersji?

Wiele firm, które korzystają z systemu ZJ zgodnie z normą ISO 9001, już zaprezentowało swoją księgę jakości w formie elektronicznej, w postaci różnych dokumentów. Mogą one utrzymać ten sposób pod warunkiem, że zostało to w tej formie odpowiednio i właściwie udokumentowane. W przypadku firm, które dopiero zaczynają pracę z nową wersją, zaleca się postępowanie zgodnie z nową wersją. Innymi słowy, księga jakości nie jest wymagany, ale jego treść już tak. Firma według własnego uznania decyduje, czy polityka jakości, zakres systemu, informacje o procesach zostaną określone w księdze jakości, czy w jakiejś innej formie.

Jaki harmonogram obowiązuje firmy, które mają ważny certyfikat, ale chciałyby być certyfikowane zgodnie z nową wersją?

Po publikacji nowej normy ISO 9001:2015, która jest spodziewana we wrześniu 2015, firmy będą miały okres przejściowy trzech lat, aby dokonać audytu i uzyskać certyfikację zgodnie z nową wersją. Po tym okresie, wszystkie certyfikaty według starej wersji utracą ważność.

Co mogą obecnie zrobić firmy, które posiadają certyfikat ISO 9001:2008?

Mogą wskazać różnice w nowej wersji normy ISO 9001:2015, na przykład w formie analizy rozbieżności. Na tej podstawie można opracować plan wdrażania, aby dokonać stopniowej zmiany systemu zgodnie z wymaganiami nowej normy. Ważne jest również, aby zapewnić odpowiednie szkolenia i podnoszenie świadomości wśród wszystkich stron, które mają wpływ na efekty działalności organizacji.

Zarządzanie ryzykiem w aktualizacji normy ISO 9001

Co należy rozumieć pod pojęciem ryzyka i zarządzania ryzykiem w normie ISO 9001:2015?

Norma definiuje „ryzyko” jako rezultat niepewności dot. spodziewanego wyniku. Zasadniczo, nowa wersja apeluje o większą świadomość ryzyka. Firmy powinny identyfikować i oceniać potencjalne ryzyko. Po zidentyfikowaniu, ocenie i hierarchizacji ryzyka przez firmę, może ona na przykład zdecydować o przyjęciu ryzyka, unikaniu go lub opracowaniu odpowiednich środków w celu zminimalizowania jego wpływu.

Czy norma określa w jaki sposób i przy użyciu jakiej metody przedsiębiorstwa powinny postępować w zakresie oceny ryzyka?

Nie, norma nie określa, jakie metody mogą być stosowane do analizy i oceny ryzyka. Firmy mogą swobodnie wybrać odpowiednią metodę.

Nie, norma nie określa, jakie metody mogą być stosowane do analizy i oceny ryzyka. Firmy mogą swobodnie wybrać odpowiednią metodę.

Jedną z metod zarządzania ryzykiem jest FMEA (analiza przyczyn i skutków wad). W oparciu o tę metodę, procesy mogą być analizowane i oceniane w odniesieniu do możliwych zagrożeń. W przypadku dostawy produkcji/usług oraz związanych z nimi procesów, metody są często już w użyciu w firmach, jak np. HACCP w przemyśle spożywczym. W przypadku wszelkich innych procesów, jak np. procesy zarządzania, metoda FMEA zapewnia odpowiednie możliwości. Jednakże można wyobrazić sobie inne jakościowe lub ilościowe metody zarządzania ryzykiem.

Czy można stosować mapę procesów (Turtle diagram) do prezentowania ryzyka?

Ponieważ norma nie określa formy prezentacji, możliwe jest użycie także mapy procesów. Jest to odpowiedni sposób przedstawiania i analizy procesów. Ewentualne czynniki ryzyka mogą być ustalane na tej podstawie.

Czy istnieje określona liczba zagrożeń, których listę musi sporządzić firma?

Nie. Zagrożenia, jakie mogą wystąpić są nieograniczone, ale firmy powinny zadać sobie pytanie, jakie zagrożenia są prawdopodobne i poważne. Celem normy ISO 9001 jest podniesienie świadomości firm dot. zagrożeń, ich ocena i określenie ich priorytetu, a także opracowanie odpowiedniej polityki. Na przykład, niedobory wody w Niemczech w porównaniu z niektórymi regionami Europy Południowej nie odgrywają znaczącej roli. W niektórych obszarach Europy Południowej ryzyko jest znacznie wyższe i firmy, których procesy produkcji są zależne od wody, muszą rozważyć ryzyko suszy, a także podjąć decyzje dot. możliwych środków zapobiegawczych, np. przedprodukcja, budowa zbiornika wodnego itp.

Co oznacza rozważanie zarządzania ryzykiem w odniesieniu do jakości?

Firmy na mapie procesów przedstawiają średnio od 15 do 25 procesów. Norma nie określa, jak duże ryzyko musi wymienić firma dla danego procesu lub w sumie. Audytor, który dokonuje oceny tych procesów pod kątem zarządzania ryzykiem może zadać następujące pytania: Gdzie występują zagrożenia w danym procesie? Czy należy stwierdzić zidentyfikowane dla mnie zagrożenia? Na jakiej podstawie zostały zidentyfikowane te zagrożenia? Jak oceniają Państwo prawdopodobieństwo wystąpienia tych zagrożeń? Jak radzą sobie Państwo z tym ryzykiem? Jeżeli odpowiedzi są wiarygodne i są weryfikowane z odpowiednimi dokumentami, wymagania normy zostały spełnione.

Infografika

Aktualizacja ISO 9001 - infografika

Aktualizacja ISO 9001 - infografika

Pobierz podsumowanie zmian w normie ISO 9001

Podsumowanie zmian w normie ISO 9001

Czytaj więcej

Infografika

Aktualizacja ISO 9001 - infografika (JPG)

Czytaj więcej

Zapisz się na szkolenia

System zarządzania jakością ISO 9001

Zintegrowany system zarządzania

Co się zmieni w nowej wersji ISO 9001?

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

To też może Cię zainteresować

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Nowy standard jakości ISO 45001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

Certyfikacja ISO/TS 16949 / IATF 16949 - system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

Certyfikacja ISO/TS 16949 IATF 16949 - system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

System zarządzania jakością dla dostawców komponentów w branży motoryzacyjnej.

Więcej

ISO 27001 - certyfikat bezpieczeństwa informacji, certyfikat iso 27001

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001

Zyskaj zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji dzięki naszej certyfikacji ISO 27001.

Więcej

System zarządzania energią zgodny z ISO 50001

Certyfikacja systemów zarządzania energią ISO 50001

Niższe koszty energii i zwiększona efektywność energetyczna dzięki certyfikacji ISO 50001.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu