current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikat HACCP dla producentów żywności - bezpieczeństwo żywności

Analiza i certyfikacja HACCP dla producentów żywności

Higieniczne bezpieczeństwo dla żywności i konsumentów

System HACCP od 1 maja 2004 roku jest obligatoryjny dla wszystkich podmiotów zajmujących się produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności, za wyjątkiem produkcji pierwotnej. HACCP obowiązuje także przy produkcji pasz i premiksów dla zwierząt.

Firma, która uzyskała certyfikat HACCP zapewnia swoich klientów, że otrzymują produkt bezpieczny pod względem zdrowotnym.

Czym jest HACCP?

HACCP jest systemowym postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności z punktu widzenia jaj jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji żywności. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń oraz ustalenie działań naprawczych.

Kodeks Żywnościowy czyli Codex Alimentarus jako najwyższe międzynarodowe gremium i autorytet w dziedzinie żywności definiuje system HACCP jako taki system, który:

 • Identyfikuje
 • Ocenia
 • Kontroluje (opanowuje) zagrożenia istotne dla bezpieczeństwa żywności

Zasady systemu HACCP

System HACCP działa w oparciu o 7 podstawowych zasad określonych w Kodeksie Żywnościowym. Są to:

1. Analiza zagrożeń - zidentyfikowanie i ocena zagrożeń oraz ryzyka ich wystąpienia, a także ustalenie środków kontroli i metod przeciwdziałania tym zagrożeniom

2. Ustalenie Krytycznych Punktów Kontroli- KPK/CCP, w celu wyeliminowania lub zminimalizowania występowania zagrożeń

3. Ustalenie dla każdego krytycznego punktu kontroli wymagań (parametrów), jakie powinien spełniać i określenie granic tolerancji (limitów krytycznych)

4. Ustalenie i wprowadzenie systemu monitorowania krytycznych punktów kontroli

5. Ustalenie działań korygujących, jeśli krytyczny punkt kontroli nie spełnia ustalonych wymagań

6. Ustalenie procedur weryfikacji w celu potwierdzenia, że system jest skuteczny i zgodny z planem

7. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji systemu HACCP dotyczącej etapów jego wprowadzania oraz ustalenia sposobu rejestrowania i przechowywania danych oraz archiwizowania dokumentacji systemu

Korzyści z certyfikacji HACCP

 • Certyfikacja na zgodność z HACCP pokazuje zaangażowanie w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia
 • Certyfikacja systemu HACCP wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, który spełnia rygory niezależnego, zewnętrznego audytu
 • Dla przedsiębiorstw działających w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym wdrożenie i certyfikacja planu HACCP jest podstawą do utrzymania bezpieczeństwa i higieny produkcji
 • Certyfikacja systemu HACCP prowadzi do wzrostu zaufania klientów
 • Stały monitoring i kontrola każdego etapu produkcji pozwala ograniczyć straty produkcyjne oraz zapewnić wysoką jakość produktów (bezpieczeństwo żywności)
 • Certyfikat HACCP pozwala na podniesienie świadomości pracowników i zwiększenie ich odpowiedzialności zawodowej

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Wsparcie doświadczonych ekspertów
 • Rzetelne i szczegółowe raporty
 • Dbałość o wzajemne relacje
 • Optymalne terminy realizacji

Certyfikacja systemu HACCP – sześć etapów procesu

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Adytorzy przeprowadzają audyt wstępny w celu określenia czy, i które wymagania związane ze standardem zostały już wdrożone w przedsiębiorstwie.

2. Przegląd dokumentacji
Zespół audytowy określa, w jakim stopniu dokumentacja systemu zarządzania spełnia wymagania HACCP.

3. Audyt certyfikujący
Przedsiębiorstwo demonstruje praktyczne wdrożenie systemu zarzadzania higieną – nasi audytorzy sprawdzają jego efektywność.

4. Certyfikat HACCP i jego wydanie
Jeśli spełnione są wszystkie kryteria, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat HACCP. Poświadcza on integralność systemu zarządzania jakością i zgodność z wymaganiami HACCP.

5. Audyty nadzorujące
Coroczne audyty nadzorujące pomogą w ciągłym doskonaleniu procesu.

6. Certyfikacja systemu HACCP – odnowienie
Po trzech latach należy odnowić proces certyfikacji, zapewniając ciągłe doskonalenie przedsiębiorstwa.

Etapy wdrażania systemu HACCP

Na podstawie znajomości samych zasad systemu oraz jego teoretycznej koncepcji trudno jest jednak wdrożyć system w praktyce. Zanim rozpocznie się realizację pierwszej zasady systemu HACCP niezbędne jest przeprowadzenie kilku czynności wstępnych ułatwiających prawidłowe jego wprowadzanie. Kodeks Żywnościowy proponuje, zastosowanie przedstawionej poniżej 12 etapowej sekwencji działań w wyniku, której uzyskuje się logiczny tok postępowania, w którym każde kolejne działanie wynika z poprzedzającego.

1. Zdefiniowanie zakresu stosowania systemu HACCP

2. Utworzenie zespołu HACCP

3. Opisanie produktu wraz z określeniem przewidywanego sposobu wykorzystania produktu

4. Opracowanie schematu procesu technologicznego

5. Weryfikacja schematu procesu technologicznego na linii technologicznej

6. Sporządzenie listy wszystkich zagrożeń i środków kontroli (Zasada 1)

7. Określenie Krytycznych Punktów Kontroli (Zasada 2)

8. Określenie wartości docelowych i krytycznych dla każdego punktu krytycznego (Zasada 3)

9. Opracowanie systemu monitorowania dla każdego punktu krytycznego (Zasada 4)

10. Ustalenie działań korygujących (Zasada 5)

11. Ustalenie procedury weryfikacji (Zasada 6)

12. Prowadzenie dokumentacji i zapisów (Zasada 7)

Od produkcji do konsumenta: Zagwarantuj bezpieczeństwo żywności dzięki certyfikacji ISO 22000

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu