current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Weryfikacja rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych CO2

Weryfikacja rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych CO2

Sprawne weryfikacje

Każdego roku fabryki i zakłady będące częścią krajowego planu rozdziału limitów emisji gazów cieplarnianych muszą obliczyć (lub monitorować) i zgłosić emisje gazów ze swojej działalności. Jednakże, zgodnie z Europejskim Systemem Handlu Emisjami, przed złożeniem rocznych sprawozdań należy je zweryfikować.

Systemem Handlu Emisjami objęte są rodzaje działania wymienione w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE, a także inne rodzaje działań zgodnie z art. 10a dyrektywy 2003/87/WE, związane z przydziałem uprawnień, znaczącym zmniejszeniem/zwiększeniem zdolności, łączeniem oraz zamknięciem instalacji. TÜV Rheinland nie tylko dokonuje weryfikacji sprawozdań dotyczących emisji, lecz również określa i wskazuje błędy oraz niezgodności w planie monitorowania. Stąd mają Państwo pewność, że aktualna procedura weryfikacji przyniesie korzyści – teraz i w przyszłości.

W lipcu 2018 roku jednostka weryfikująca TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. uzyskała rozszerzenie zakresu akredytacji o rodzaj działania 98 związany z weryfikacją informacji o przydziałach uprawnień (weryfikacje informacji przekazywanych w formularzach NER&C).

Aktualny certyfikat i zakres akredytacji znajdą Państwo pod linkiem – Akredytacja PCA w zakresie weryfikacji rocznych raportów dot. emisji gazów cieplarnianych.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Z TÜV Rheinland jako organem weryfikującym roczne raporty emisji gazów cieplarnianych, mogą Państwo:

 • Skorzystać z doświadczenia TÜV Rheinland
 • Otrzymać sprawozdanie końcowe zawierające przydatne informacje na temat sposobu poprawienia błędów i uzupełniania braków w planie monitorowania instalacji
 • Skorzystać z niedrogich, wysokiej jakości usług

Weryfikacja raportu prowadzącego instalację w zakresie emisji gazów cieplarnianych

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. działa na podstawie akredytacji Nr PL-VG-0001, przyznanej przez Polskie Centrum Akredytacji. Wykwalifikowana kadra weryfikatorów swoje działania opiera na wieloletnim doświadczeniu i zgodnie z zakresem akredytacji może przeprowadzić weryfikacje instalacji w obszarze działalności energetycznej, chemicznej, hutnictwa żelaza i stali, branży koksowniczej, przemysłu mineralnego oraz dla instalacji do produkcji papieru i tektury.

Specjaliści TÜV Rheinland najpierw sprawdzają i weryfikują wszystkie obliczenia zawarte w rocznym sprawozdaniu dotyczącym emisji. Za pomocą specjalnych urządzeń, kontrolują zarówno instrumenty pomiarowe w zakładzie, jak i wprowadzone dane. Potwierdzone obliczenia trafiają do ostatecznej wersji sprawozdania.

Zakres usług

Usługa polega na sprawdzeniu planu monitorowania, kontroli zakładu, kontroli raportu prowadzącego instalację i sporządzeniu sprawozdań weryfikacyjnych.

Weryfikacja przeprowadzana przez TÜV Rheinland odbywa się w pełnej zgodności z europejską dyrektywą, zgodnie z ustawodawstwem krajowym i unijnym.

 • Przedstawiciel zakładu składa wniosek w formie złożonego planu monitorowania i decyzji lub w postaci złożenia adekwatnej informacji, podając szczegółowe dane na temat działania instalacji w zakładzie i stosowania planu monitorowania i raportowania EU ETS.
 • Przed przyjęciem zlecenia weryfikacji weryfikator na podstawie informacji uzyskanych od prowadzącego instalację ocenia, czy jest w stanie podjąć się weryfikacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia, określa czas wymagany na przeprowadzenie działań weryfikacyjnych i gromadzi niezbędne dokumenty. Do celów przeprowadzenia weryfikacji, prowadzący instalację przekazuje jasne i obiektywne dowody potwierdzające zgłoszoną wielkość emisji.
 • Na podstawie uzyskanych informacji, rozpoczyna się proces analizy ryzyka, który sprawdza, czy plan monitorowania zakładu jest zgodny z normą EU-ETS.
 • Podczas weryfikacji rocznego sprawozdania dotyczącego emisji w zakładzie, zespół weryfikacyjny audytorów EU ETS sprawdza poprawność stosowania planu monitorowania. Następnie zespół przeprowadza kontrolę wszystkich obliczeń, analiz i założeń wykorzystanych do szacowania emisji.
 • Wreszcie, audytor EU ETS dokonuje niezależnego przeglądu dokumentów z procesu weryfikacji.
 • Na podstawie przeglądu niezależnego wydawana jest decyzja certyfikacyjna, sprawozdanie z weryfikacji (oświadczenie weryfikacyjne).

Proces weryfikacji składa się z następujących etapów:

 • Przeprowadzenie analizy strategicznej
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka
 • Opracowanie planu weryfikacji
 • Działania weryfikacyjne
 • Przeprowadzenie procedur analitycznych
 • Weryfikacja danych
 • Weryfikacja właściwego zastosowania metodyki monitorowania
 • Weryfikacja metod stosowanych w przypadku brakujących danych
 • Ocena niepewności
 • Pobieranie próbek
 • Inspekcja na miejscu
 • Określone postępowanie w przypadku nieprawidłowości i niezgodności
 • Ustalenie poziomu istotności
 • Podsumowanie ustaleń weryfikacji
 • Niezależny przegląd sprawozdania z weryfikacji
 • Zgromadzenie wewnętrznej dokumentacji przekazanie sprawozdania z weryfikacji, wydanie oświadczenia weryfikacyjnego

W stosownych przypadkach, na przykład ze względu na stopień skomplikowania instalacji lub indywidualną prośbę klienta, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia weryfikacji dwuetapowej.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. działa bezstronnie i niezależnie, unikając nieakceptowalnego konfliktu interesów. W trakcie weryfikacji zapewniamy poufność i przejrzystość naszych działań.

Zapewniamy personel kompetentny do przeprowadzenia oceny. W ramach obowiązujących procedur personel jest monitorowany i oceniany w celu zapewnienia aktualnej wiedzy i wystarczających kompetencji do prowadzenia weryfikacji.

Klientowi przysługuje prawo odwołania się i składania skarg. Sposób ich rozpatrywania znajdziecie Państwo pod tym linkiem.

Informacje na temat procesu weryfikacji znajdą Państwo na stronie www.tuv.pl/zalaczniki – Program Weryfikacji PWGHG.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dotyczące weryfikacji rocznych raportów emisji gazów cieplarnianych CO2 dostępne są do pobrania w zakładce Załączniki do ofert.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu