current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Odwołania, reklamacje, skargi

Odwołania, reklamacje, skargi

Odwołania

Opis procesu postępowania z odwołaniami

Klient może zgłosić odwołanie od decyzji wydanej przez Jednostkę w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Do rozpatrzenia odwołania zostaje powołany zespół. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania podejmowana jest przez osoby, które nie były zaangażowane w sprawy będące przedmiotem odwołania.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. powiadamia formalnie składającego odwołanie o zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania i o wyniku postępowania.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko zgłaszającemu odwołanie.

Odwołania od decyzji TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. są rozpatrywane w ciągu 20 dni od daty otrzymania. Gdy rozpatrzenie odwołania w tym terminie nie jest możliwe, TRP przekazuje informację o już podjętych działaniach i przybliżonym terminie ostatecznego rozpatrzenia odwołania.

Opis procesu postępowania ze skargami

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. rozróżnia dwa rodzaje skarg:

  • skargi dotyczące działalności TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.;
  • skargi dotyczące certyfikowanego klienta.

    W przypadku skargi na certyfikowanego klienta:

    Skarga na certyfikowanego klienta powinna zostać najpierw złożona do organizacji, której ona dotyczy, zanim zostanie wniesiona do TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi lub braku reakcji na skargę od certyfikowanej organizacji, TÜV Rheinland podejmuje kroki mające na celu rozpatrzenie skargi, pod warunkiem, że skarga dotyczy certyfikowanej działalności. Skargi dotyczące certyfikowanego klienta są kierowane do klienta, którego skarga dotyczy.

Skargi mogą być składane w dowolnej formie, np. pisemnie, przez formularz kontaktowy. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. potwierdza otrzymanie skargi.

Do rozpatrzenia skargi zostaje powołany zespół. Decyzje w sprawie skarg zatwierdzane są przez osoby, które nie były zaangażowane w sprawy będące przedmiotem skargi.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. powiadamia formalnie składającego skargę o zakończeniu procesu rozpatrywania skargi i o wyniku postępowania.

Zapewnia się zachowanie poufności w postępowaniu ze skargami.

Kwestia, czy przedmiot skargi i jej rozwiązanie powinny być podane do publicznej wiadomości (a jeśli tak, to w jakim stopniu), jest rozstrzygana z klientem i składającym skargę.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie skarg nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko zgłaszającemu skargę.

Skargi dot. działalności TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. są rozpatrywane w ciągu 40 dni od daty otrzymania, a skargi dot. działalności certyfikowanych organizacji w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania. Gdy rozpatrzenie skargi/ w ww. terminach nie jest możliwe, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. przekazuje informację o już podjętych działaniach i przybliżonym terminie ostatecznego rozpatrzenia skargi.