current language
Poland available in the following languages:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą BS OHSAS 18001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą BS OHSAS 18001

Bezpieczeństwo i higiena pracy według w normy BS OHSAS 18001:2007

Certyfikat OHSAS 18001 na zgodność z normą BS OHSAS 18001:2007 może uzyskać każda firma, dla której ważne jest długookresowe zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, gości oraz klientów.

Norma OHSAS 18001 uznana jest w ponad 80 krajach. Certyfikat bezpieczeństwa i higieny pracy zgodny z normą BS OHSAS 18001:2007 uzyskuje firma, która przeszła z wynikiem pozytywnym audyt BHP.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - BS OHSAS 18001:2007

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy BS OHSAS 18001:2007 obejmuje pełen zakres wymagań zgodnych z PN-N-18001. System pozwala na identyfikację i analizę potencjalnych zagrożeń oraz ocenę związanego z nimi ryzyka zawodowego, które następnie wykorzystuje się jako podstawę do projektowania i planowania działań oraz programów poprawy bezpieczeństwa pracowników. Określenie odpowiedzialności w zakresie BHP oraz odpowiednie szkolenia pracowników pozwalają odpowiednio reagować na każdą sytuację awaryjną.

Korzyści z certyfikacji na zgodność z normą BS OHSAS 18001:2007

  • Zwiększenie motywacji oraz świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy
  • Spełnianie prawnych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Zapobieganie wypadkom
  • Redukcja przestojów i przerw w produkcji
  • Redukcja kosztów ubezpieczenia
  • Poprawa wizerunku firmy w oczach klientów, dostawców, władz oraz inwestorów

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

  • Wsparcie doświadczonych ekspertów
  • Rzetelne i szczegółowe raporty
  • Dbałość o wzajemne relacje
  • Optymalne terminy realizacji

Sześć kroków do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Audytorzy przeprowadzają audyt wstępny w celu ustalenia, czy firma spełnia wszystkie wymagania normy.

2. I etap audytu certyfikującego
Zespół audytorów określa stopień zgodności dokumentacji dotyczącej systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy z wymaganiami normy OHSAS, normy ISO 18001, określa gotowość do certyfikacji oraz planuje II etap audytu.

3. II etap audytu certyfikującego
Polega na sprawdzeniu w praktyce, w jaki sposób funkcjonuje w organizacji system zarządzania jakością.

4. Wydanie certyfikatu
JJeśli wszystkie wymagania zostały spełnione, organizacji zostaje przyznany certyfikat potwierdzający integralność systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy oraz jego zgodność z normą BS OHSAS 18001:2007

5. Audyty nadzorujące
Co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią podstawę do ciągłej optymalizacji procesów.

6. Odnowienie certyfikatu
W celu przedłużenia certyfikacji, po trzech latach przeprowadza się kolejną kontrolę stanowiącą cenną pomoc we wdrożeniu procesów ciągłego doskonalenia. Certyfikacja zgodnie z normą BS OHSAS 18001:2007 jest potwierdzeniem dla partnerów biznesowych i klientów długookresowego zaangażowania w zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!