current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Dostęp do rynków na całym świecie – G-mark, KUCAS, certyfikat SASO, VOC

Dostęp do rynków na całym świecie – G-markt, KUCAS, SASO, VOC

Bezpieczny eksport do krajów Bliskiego Wschodu, w tym Kuwejtu, Arabii Saudyjskiej i Iraku

TÜV Rheinland zapewnia wsparcie w zakresie dopuszczeń do obrotu towarów na rynkach docelowych oferując badania, certyfikację, inspekcje i audyty odbiorcze. Zapewniamy również wygodną realizację procesu dopuszczenia wyrobu do sprzedaży na rynkach wielu krajów świata, gdzie całość procesów zazwyczaj odbywa się w Polsce przed wysyłką wyrobów.

Certyfikat zgodności CoC przeznaczony jest dla eksporterów działających na rynkach pozaunijnych oraz Bliskiego Wschodu. Wyroby przeznaczone do sprzedaży w Kuwejcie, Arabii Saudyjskiej, Iraku są oceniane i badane zgodnie z wytycznymi programów oceny zgodności. Po wykonaniu niezbędnych kontroli i inspekcji wyrobów oraz przesyłek zostaje wydany certyfikat eksportowy CoC.

Od lipca 2016 r. w krajach Bliskiego Wschodu obowiązywać będzie dla niektórych wyrobów certyfikacja G-mark, która jest dodatkową certyfikacją w odniesieniu do tego, czym jest certyfikat SASO.

G-mark dotyczy zabawek i niektórych sprzętów elektrycznych, głównie domowego użytku. W zakresie certyfikacji G-mark TÜV Rheinland posiada niezbędne akredytacje.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Dzięki usługom TÜV Rheinland w zakresie wydawania zezwoleń dla wyrobów, mogą Państwo:

 • W krótkim czasie wprowadzić produkt na rynek Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Iraku
 • Zyskać przewagę nad konkurencją
 • Zredukować koszty – dzięki doświadczeniu i wiedzy ekspertów TÜV Rheinland

Kuwejt - KUCAS

Zezwolenia wymagane w Kuwejcie
KUCAS (Pogram oceny zgodności w Kuwejcie) to lokalny system zatwierdzania produktów ustanowiony przez kuwejcki Publiczny Urząd ds. Przemysłu (PAI). Dla każdego wyrobu należy również uzyskać sprawozdanie z kontroli technicznej (TIR). Sprawozdania wydaje wyznaczona jednostka kontrolująca i certyfikująca. W przypadku nie uzyskania takiego sprawozdania, wyroby znajdują się w Urzędzie Celnym do czasu przeprowadzenia badań przez lokalne laboratorium badawcze i uzyskanie zezwolenia. Produkty, które nie przejdą badań zostaną odrzucone.

Badania techniczne w Niemczech
Od końca 2008 roku PAI upoważnił TÜV Rheinland do pełnienia roli pełnomocnika w sprawach badania wyrobów zgodnie z wytycznymi KUCAS i wydawania sprawozdań z kontroli technicznych w kraju eksportera. Obecnie TÜV Rheinland prowadzi badania zabawek elektrycznych, sprzętu AGD oraz przemysłowych urządzeń elektrycznych i gazowych.

Uproszczone procedury dla powtarzających się dostaw
Sprawozdanie z kontroli technicznej może obejmować różne towary znajdujące się w jednej przesyłce. Powtarzające się dostawy tego samego wyrobu można łatwo udokumentować. TIR opiera się na międzynarodowych normach technicznych, takich jak przepisy IEC dotyczące wyrobów elektrycznych, w połączeniu z różnymi przepisami lokalnymi danego kraju.

Irak - VOC

Obowiązkowa rejestracja w Iraku
TÜV Rheinland Group został podmiotem zatwierdzonym przez rząd Republiki Iraku do weryfikacji zgodności przed wywozowych towarów importowanych (VOC). Od pierwszego stycznia 2013 roku TÜV Rheinland może wydawać certyfikaty dla wszystkich produktów spełniających wymogi bezpieczeństwa w Iraku.

Program VOC obejmuje przynajmniej 89 kategorii produktowych zorientowanych zarówno na wewnętrzne wymagania w Iraku, jak i standardy międzynarodowe. Program zapewnia spełnienie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska w Iraku oraz innych rynków. Posiadanie certyfikatu TÜV Rheinland zapewnia szybkie wprowadzenie produktów do obrotu. (Obecna umowa nie obejmuje terenów Kurdystanu).

Procesy Irackiego ICIGI pokrywają się z procesami innych programów dopuszczających. Poniżej znajduje się lista kroków niezbędnych do zapewniania zgodności produktów.

Podanie o Weryfikację
Importer lub eksporter musi złożyć podanie o weryfikację w TÜV Rheinland. Podanie musi zawierać następujące dokumenty:

 • Formularz TÜV Rheinland
 • Faktura pro forma/faktura końcowa/akredytywa (wraz z listą i oznaczeniami produktów przeznaczonych do eksportu)
 • Dokumenty potwierdzające dla eksportowanych produktów takie jak:
 • Certyfikaty bezpieczeństwa, Raporty z badań/Raporty z analizy zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i/lub przepisów: IQS, ISO, ISO/IEC, EN/BS
 • Certyfikaty związane z zarządzaniem jakością/bezpieczeństwem (ISO 22000, HACCP, ISO 9001, ISO 13485, ISO/TS 16949…)

Weryfikacja dokumentacji
Po złożeniu wymaganych dokumentów, TÜV Rheinland dokona przeglądu i kontroli dokumentów w celu potwierdzenia, że spełniają standardy irackie.

Inspekcja
W zależności od produktu i dostępnej dokumentacji inspekcja może być prowadzona w celu potwierdzenia zgodności produktu z dokumentacją oraz spełnianiem przez produkt odpowiednich standardów. W wypadku wątpliwości inspektor TÜV Rheinland może pobrać próbki w celu wykonania dalszych badań i analiz.

Certyfikat zgodności
TÜV Rheinland weryfikuje spójność i poprawność danych zebranych w trakcie procesu weryfikacji. Po otrzymaniu pozytywnej oceny z weryfikacji oraz odebraniu faktury końcowej i dokumentów przewozowych (BL, AWB) wystawiany jest Certyfikat Zgodności (CoC). Oryginał CoC jest wymagany przy odprawie celnej towarów.

Weryfikacja w miejscu docelowym
Weryfikacja będzie prowadzona także w miejscu docelowym produktu. CoC zostanie zweryfikowane pod kątem zgodnośći pomiędzy CoC a dokumentami importowymi. Zostanie przeprowadzona inspekcja wizualna towarów i opakowań. Weryfikacja może być w gestii irackich służb celnych.

TÜV Rheinland współpracuje również z innymi krajami nad podobnymi programami. Jest to dodatkowe wzmocnienia naszej pozycji globalnego dostawcy usług badawczych i laboratoryjnych świadczonych na całym świecie.

Informacje dodatkowe

pdf Procut sheet G-mark - Market Access to Gulf Countries 410 KB Pobierz

Maroko - VOC

Program Weryfikacji Zgodności (VoC – Verification of Conformity) jest programem oceny zgodności, mającym na celu poświadczenie, że produkty importowane do Maroka są zgodne z krajowymi przepisami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa produktów. Towary, które maja zostać importowane podlegają ocenie zgodności w kraju pochodzenia / wysyłki. Na podstawie weryfikacji wydawany jest Certyfikat Zgodności (CoC – Certificate of Conformity) potwierdzający, że weryfikowane produkty spełniają obowiązujące normy i przepisy.

W zależności od kodu HS produkt może zostać objęty procesem inspekcji przed wywozem lub procesem weryfikacji, przeprowadzanym lokalnie w Maroku. W przypadku gdy faktura wysyłkowa obejmuje obie kategorie produktów, zostaną wydane dwa certyfikaty zgodności. Jeden w kraju eksportującym, a drugi lokalnie w Maroku.

Niektóre produkty (zabawki, produkty elektryczne) mogą wymagać znaku CMIM przed wydaniem Certyfikatu Zgodności. W przypadku gdy CMIM nie może zostać potwierdzony przed CoC, akcpetowalne będzie oświadczenie, że znak CMIM zostanie umieszczony po przybyciu towarów do Maroka.

Koszty dodatkowej kontroli i inspekcji w przypadku niezgodności (np. brak prawidłowego oznakowania itp.) nie są uwzględnione w tej ofercie. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian cen, jeśli klient zażąda zmian w usługach i / lub usług dodatkowych (np. powtórzenia testów). To samo dotyczy zmian dat, które zostaną ustalone. Oferty oparte na fakturach pro-forma muszą być zgodne z ostateczną listą przewozową. Wszelkie dodatkowe wydatki, za które TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności (np. spowodowane zmianą wymogu testu lub opóźnieniem ze strony władz lokalnych lub osób trzecich) również będą naliczane dodatkowo i wykazywane osobno na fakturach.

Wydanie Certyfikatu Zgodności dla Maroka („Certificate of Conformity (CoC) for Morocco) wymaga ważnych raportów z przeprowadzonych testów oraz inspekcji dla produktów objętymi regulacjami rządowymi. Jest on oparty każdorazowo na konkretnej dostawie (wskazanie zakresu towarów i numeru faktury w CoC).

Certyfikat SASO

Zgodnie z „Saudi Arabia Vision 2030” SASO („Saudi Standards, Metrology and Quality Organization”) wyznaczyło dwa cele strategiczne w ramach powiązanego „Saudyjskiego Narodowego Programu Transformacji 2020”:

1. Budowanie zaufania konsumentów do produktów sprzedawanych na lokalnym rynku.

2. Gwarancja uczciwego handlu pomiędzy kupującym a sprzedającym.

Aby osiągnąć te dwa strategiczne cele, zainicjowano program „SALEEM” mający zapewnić bezpieczeństwo produktów. W ramach tego programu SASO wydaje regulacje techniczne (Technical Regulations) dla określonych grup produktów, w oparciu o ich charakter, zastosowanie, aspekty bezpieczeństwa i wydajności, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla konsumentów i środowiska. TR zawierają wiążące klauzule opisujące wymagania techniczne, obowiązujące normy i procedury oceny zgodności (CAP), których należy przestrzegać. Produkty, które mają zostać wprowadzone na rynek saudyjski, mogą otrzymać certyfikat SASO zgodności produktu (Product Certificate of Conformity - PCoC) w ramach przygotowania świadectwa zgodności wysyłki (Shipment Certificate of Conformity - SCoC) wymaganego dla wysyłki certyfikowanych produktów.

Przy wdrożeniu programu SALEEM SASO wprowadziło system SABRE - internetowy portal do wydawania certyfikatów SASO - PCoC oraz SCoC.

Proces certyfikacji zarówno produktów, jak i przesyłek rozpoczyna się od aplikacji dostawcy za pośrednictwem systemu SABRE. Jedna z następujących trzech procedur oceny zgodności (CAP) jest zdefiniowana w odpowiednim regulaminie technicznym:

1. Typ 1a (badanie typu/„świadectwo zgodności” dotyczy tylko badanych próbek)

2. Typ 3 (badanie typu/badanie okresowe wyrobów od momentu wytworzenia/ocena okresowa procesu produkcyjnego)

3. Typ 5 patrz schemat „Saudi Quality Mark (SQM)”

Certyfikat SASO dla wysyłki zarejestrowanych produktów, wydany przez uznaną jednostkę oceniającą zgodność, taką jak TÜV Rheinland, wskazuje konkretne ilości oraz wszelkie dalsze informacje dotyczące wysyłki.

Przebieg certyfikacji wysyłki

Na podstawie przedstawionej dokumentacji następuje weryfikacja zgodności wyrobów z wymaganiami formalno-prawnymi oraz ich dopuszczenie do obrotu na rynkach Bliskiego Wschodu.

Przy pierwszej wysyłce obowiązuje rejestracja wyrobów w bazie danych.

Wymagane dokumenty to:

 • Formularz aplikacyjny TÜV Rheinland (SASO, KUCAS, VOC)
 • Faktura pro forma lub faktura końcowa
 • Dokumenty potwierdzające wymagania dla eksportowanych produktów takie jak: Dokumentacja techniczna, Certyfikaty bezpieczeństwa, Raporty z badań i Raporty z analizy bezpieczeństwa. Certyfikaty związane z zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem

Po ocenie dokumentacji wyrobów i rejestracji w bazie eksportowej każda wysyłka towaru zostaje poddana kontroli obejmującej: stworzenie dokumentacji zdjęciowej, weryfikację ilości i zgodności wyrobów z formularzem aplikacyjnym i fakturą. Kontrola odbywa się w miejscu wysyłki, obejmuje również weryfikację sposobu pakowania i znakowania wyrobów oraz ich zabezpieczenie na czas transportu.

Wydanie certyfikatu następuje po sporządzeniu raportu z kontroli wysyłki.

Dokumenty do pobrania

doc Formularz aplikacyjny SASO 156 KB Pobierz
pdf Procedura SASO 107 KB Pobierz
pdf SALEEM – Nowa procedura rejestracyjna dla Arabii Saudyjskiej 337 KB Pobierz
docx External Procedure Libya 31 KB Pobierz

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Badania na zgodność z procedurą CB

Badania na zgodność z procedurą CB

Krok w kierunku rynków międzynarodowych.

Więcej

Kontrola przedwysyłkowa

PSI = Usługi związane z kontrolą przedwysyłkową

Zapewniamy, że zamówiony sprzęt jest zgodny ze specyfikacjami, zanim zostanie wysłany.

Więcej

Kontrole dostawcy

Kontrole dostawcy

Zapewnimy, że zakupiony przez Państwa sprzęt będzie spełniał obowiązujące przepisy i Państwa normy jakościowe.

Więcej

Ocena dostawcy

Usługi oceny dostawcy

Usługi związane z oceną dostawcy pomogą Państwu wybrać kompetentnych i niezawodnych dostawców w dowolnym miejscu na świecie.

Więcej

Zezwolenia na obrót towarami na terenie Ameryki Północnej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu