current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Medical Device Training

Medical Device Training

This service is currently available in English language only. Click here to switch to the English website.

Các dịch vụ khác

Chương trình đánh giá đơn nhất cho nhà sản xuất thiết bị y tế (MDSAP)

Chương trình đánh giá đơn nhất cho nhà sản xuất thiết bị y tế (MDSAP)

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đánh giá và cấp chứng nhận theo MDSAP để hỗ trợ việc tiếp cận thị trường.

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn EN ISO 13485

Chứng nhận theo tiêu chuẩn EN ISO 13485, hệ thống quản lý chất lượng dành cho thiết bị y tế | TÜV Rheinland

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS) đối với thiết bị y tế

ĐỌC THÊM

Medical Devices: International Approval

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem