current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
Điều kiện kinh doanh tổng quát

Điều kiện kinh doanh tổng quát

pdf Tiếng Anh 190 KB Tải xuống
pdf Tiếng Việt 382 KB Tải xuống

Thông tin tổng quát và yêu cầu của dịch vụ chứng nhận

pdf Các khoản và điều kiện chứng nhận được DAkkS công nhận (Tiếng Anh) 437 KB Tải xuống
pdf Các khoản và điều kiện chứng nhận được KAN công nhận (Tiếng Anh) 302 KB Tải xuống
pdf Các khoản và điều kiện chứng nhận được VICAS công nhận (Tiếng Anh) 186 KB Tải xuống
pdf Các khoản và điều kiện chứng nhận được TR Cert - LGA IC GmbH công nhận (Tiếng Anh) 605 KB Tải xuống
pdf Các điều khoản và điều kiện đặc biệt của dịch vụ hệ thống (Tiếng Anh) 249 KB Tải xuống

Điều kiện hợp đồng chứng nhận hệ thống quản lý SA8000

pdf Tiếng Anh 85 KB Tải xuống
pdf Phụ lục 301 KB Tải xuống

Thủ tục xử lý kháng nghị và khiếu nại

pdf Thủ tục xử lý kháng nghị và khiếu nại đối với dịch vụ chứng nhận hệ thống quản lý (Tiếng Việt) 118 KB Tải xuống
pdf Thủ tục xử lý kháng nghị và khiếu nại đối với dịch vụ thử nghiệm (Tiếng Việt) 116 KB Tải xuống

Tuân thủ

pdf Hướng dẫn tuân thủ (Tiếng Anh) 137 KB Tải xuống
pdf Chính sách tuân thủ (Tiếng Việt) 407 KB Tải xuống
pdf Quy tắc ứng xử (Tiếng Anh) 155 KB Tải xuống
pdf Hướng dẫn ngăn ngừa xung đột lợi ích và tham nhũng (Tiếng Anh) 2 MB Tải xuống
pdf Sứ mệnh của công ty (Tiếng Việt) 3 MB Tải xuống
pdf Giá trị của công ty (Tiếng Anh) 8 MB Tải xuống
Liên hệ