current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Analizy i opiniowanie procesu kogeneracji

Analizy i opiniowanie procesu kogeneracji

Kogeneracja – efektywność i ekologia

Przedsiębiorstwa chcące podnieść swoją konkurencyjność i efektywność mogą skorzystać z technologi kogeneracji. Jest to proces, w którym równocześnie wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów wytwarzania energi elektrycznej i ciepła z procesu spalania. Poza tymi zaletami kogeneracja sprzyja ochronie środowiska dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Opinie w zależności od wymagań obejmują następujące elementy:

 1. potwierdzenie danych dotyczących możliwej do wytworzenia ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wprowadzenia do sieci i sprzedaży w pierwszym roku kalendarzowym po uzyskaniu lub zmianie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej bądź po uzyskaniu lub zmianie wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego,
 2. udział procentowy wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych znacznej modernizacji w odniesieniu do wartości kosztów inwestycyjnych nowej porównywalnej jednostki kogeneracji
 3. możliwość spełnienia jednostkowego wskaźnika emisji dwutlenku węgla na poziomie nie wyższym niż 450 kg na 1 MWh wytworzonej energii w jednostce kogeneracji.

W przypadku uczestnictwa w naborze do premii kogeneracyjnej indywidualnej dla jednostek kogeneracji nowych lub znacznie zmodernizowanych opalanych paliwami stałymi opinia obejmuje potwierdzenie spełnienia następujący warunków:

 1. brak możliwości zasilania jednostki paliwami gazowymi ze względu na techniczne lub ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci gazowej, udokumentowany przedstawioną odmową wydania warunków przyłączenia do sieci przez operatora sieci dystrybucyjnej gazowej lub operatora przesyłowej gazowej oraz
 2. brak technicznego lub ekonomicznego uzasadnienia do zasilania tej jednostki wyłącznie biomasą stwierdzony na podstawie analizy „kosztów i korzyści”, o której mowa w art. 10a ust. 1 lub art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz
 3. prognozę wskazującą, że poziom cen ciepła w publicznej sieci ciepłowniczej zasilanej bądź planowanej do zasilenia przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym nie będzie wyższy od średniej ceny ciepła z innych źródeł zasilających tę sieć ciepłowniczą, albo w przypadku nowych systemów ciepłowniczych, możliwość oferowania w planowanej lokalizacji przez tę jednostkę kogeneracji w danym roku kalendarzowym ciepła po cenie nie wyższej od iloczynu średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c tiret pierwsze ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 47 ust. 2f tej ustawy.

Dla jednostek kogeneracji wykorzystujących wyłącznie biogaz lub biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, którego oferta wygrała aukcję w systemie wsparcia OZE, TÜV Rheinland ofertuje sporządzenie opinii na podstawie badania przeprowadzonego dla instalacji, stwierdzającej zasadność uznania tej instalacji za instalację wytwarzającą energię w wysokosprawnej kogeneracji

Po zakończeniu roku jako akredytowana jednostka TÜV Rheinland oferuje sporządzenie opinii do sprawozdania rocznego na podstawie badania przeprowadzonego u wytwórcy dla danej jednostki kogeneracji, stwierdzającej prawidłowość danych zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia.

Zalety w skrócie

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland:

 • poprawa efektywności energetycznej,
 • oszczędność energii pierwotnej,
 • ograniczanie emisji szkodliwych substancji – wymagania protokołu z Kioto (CO2, SO2, NOx, pyły)
 • Promowanie wysokowydajnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe stanowi priorytet ze względu na związane z nią potencjalne korzyści. Efektywne użytkowanie energii może wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii oraz konkurencyjność Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich.

Proces audytu

 • Informacja wstępna dla wnioskującego o wydanie opinii
 • Zgłoszenie
 • Weryfikacja formalna wniosku
 • Powołanie zespołu do przeprowadzenia weryfikacji danych i wydania opinii
 • Przeprowadzenie procesu weryfikacji danych oraz wydania opinii
  • analiza strategiczna,
  • analiza ryzyka,
  • weryfikacja,
 • Opinia – raport
 • Orzeczenie Komitetu Technicznego - jedynie w przypadku, gdy dany proces wymaga rozpatrzenia przez Komitet Techniczny
 • Podjęcie decyzji o ostatecznej ocenie sprawozdania i zasadności występowania o świadectwa pochodzenia lub potwierdzenia danych dotyczących możliwej do uzyskania ilości energii elektrycznej
 • Przekazanie decyzji wnioskującemu
 • Wydanie opinii

Dokumenty do pobrania

Dokumenty z zakresu kogeneracji dostępne są w zakładce Załączniki do ofert .

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu