current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Co warto wiedzieć o znakowaniu wyrobów non-food

Co warto wiedzieć o znakowaniu wyrobów non-food

Oznaczenia i symbole na opakowaniach i samych produktach nieżywnościowych stały się czymś tak oczywistym, że przestaliśmy zwracać na nie uwagę. Ich rosnąca liczba spowodowała, że dla konsumentów niejasne stają się różnice między znaczeniem poszczególnych symboli. Czym więc różni się CE od GS? I kiedy producent może oznaczyć swój wyrób znakiem TÜV Rheinland?

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

Oznaczenie CE jest deklaracją producenta, iż wyrób spełnia wymagania bezpieczeństwa, opisane w stosownych przepisach prawnych i może być wprowadzony na rynek europejski. Ocena zgodności zakłada wykonanie badań wyrobu przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. W takiej sytuacji nie jest wymagane przeprowadzenie badań przez organ niezależny od dostawcy i odbiorcy. Są jednak grupy produktów, np. wyroby medyczne, które muszą być sprawdzone przez tzw. Jednostkę Notyfikowaną. W przypadku, gdy w fazie kontroli procesu produkcji uczestniczyła jednostka notyfikowana, za znakiem CE umieszcza się dodatkowo jej numer identyfikacyjny. W przypadku TÜV Rheinland jest to numer 0197.

ZNAK ZGODNOŚCI GS

Znak GS jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych, międzynarodowych znaków zgodności. Jego literowe tłumaczenie GS – Geprüfte Sicherheit – oznacza sprawdzony pod względem bezpieczeństwa. GS w Niemczech jest symbolem bezpieczeństwa produktów. Znak ten oznacza, że reprezentatywna próbka danego produktu została oceniona, przebadana i zatwierdzona pod względem bezpieczeństwa oraz, że proces produkcyjny jest nadzorowany. Znak GS pojawia się tylko na zatwierdzonych produktach.

Może być stosowany dla takich wyrobów, jak urządzenia gospodarstwa domowego, wyposażenie laboratoryjne, oświetlenie oraz wyposażenie informatyczne i audiowizualne. Wyroby są oceniane zgodnie z niemiecką Ustawą dotyczącą Bezpieczeństwa Wyrobów i Urządzeń (GPSG). Ocena bazuje na ujednoliconych normach europejskich. Tam, gdzie dla wyrobów podlegających wymaganiom GS nie ma norm europejskich, certyfikat zostaje udzielony w oparciu o normy IEC. Ważność certyfikatu wynosi maksymalnie 5 lat.

BADANIA A CERTYFIKACJA

Przyznanie znaku bądź certyfikatu często poprzedzają badania laboratoryjne. Celem tych badań jest weryfikacja produktów pod kątem ich zgodności z przepisami prawnymi oraz normami przedmiotowymi dotyczącymi określonych grup funkcjonalnych. Wśród popularnych badań produktów konsumenckich znajdują się testy dotyczące trwałości, wytrzymałości, odporności na wstrząsy, stabilności, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego. A także badania materiałów i powierzchni, oceny ergonomii oraz funkcjonalności, badania porównawcze i analizy jakościowe.

Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych wyrobów, audytu Warunków Techniczno – Organizacyjnych (WTO) oraz merytorycznej oceny eksperta są podstawą do wydania certyfikatu dla poszczególnych produktów. Certyfikat zgodności wystawiany jest na okres do 3 lat. Certyfikat zachowuje ważnośćpod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z corocznego obowiązkowego przeglądu dokumentacji produktu oraz przeprowadzanej, nie rzadziej niż raz w roku, kontroli Warunków Techniczno-Organizacyjnych zakładu produkcyjnego. Ocenie poddane mogą zostać również instrukcje montażu i instrukcje obsługi oraz poprawność informacji o produkcie oraz jego oznakowanie. Eksperci jednostki certyfikującej mogą także wykonać badania sensoryczne oraz badania Fitness For Use (spełnienie warunków atrakcyjności rynkowej, zdatności do użycia oraz satysfakcji i akceptacji klienta – testy panelowe, konsumenckie, ankiety). Zdarza się, że producenci zainteresowani są także badaniami zawartości substancji szkodliwych oraz badaniami trwałości.

Dobór badań laboratoryjnych odbywa się dla każdej grupy produktów indywidualnie. Zależy on od norm przedmiotowych dla danego produktu, przepisów prawnych, oczekiwań klienta oraz grupy docelowej.

ZNAKI TÜV RHEINLAND

Chcąc posłużyć się znakiem symbolizującym zgodność produktu z normami technicznymi, przepisami prawa, czy ze ściśle określonymi wymaganiami i specyfikacjami przyjętymi przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, producent musi poddać wyrób badaniom i certyfikacji. Poza znakiem GS TÜV Rheinland nadaje także znaki bezpieczeństwa i jakości z odpowiednimi słowami kluczowymi, które określają zakres wykonanych badań bądź certyfikacji.

Kod QR zastosowany przy znaku kieruje bezpośrednio do bazy, w której gromadzone są dane dotyczące badań oznakowanego produktu. Dobrowolny znak zgodności oraz związany z nim certyfikat przyczynia się do podkreślenia znaczenia wyrobów, stanowiąc dodatkową gwarancję ich bezpieczeństwa i wysokiej jakości.

Powiązane usługi

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Więcej

Certyfikacja wyrobów i znaki certyfikacyjne

Certyfikaty produktów i znaki badań | TÜV Rheinland

Przeprowadzamy niezależne testy produktów, aby potwierdzić ich jakość.

Więcej

Znak GS

Znak GS

Bezpieczeństwo sprawdzone.

Więcej

Sprawdź ofertę szkoleń

Standard BRC CP

Czytaj więcej

Standard BRC GS PM

Czytaj więcej
Masz pytania do eksperta TÜV Rheinland?

Masz pytania do eksperta TÜV Rheinland?