current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Управление на качеството – Ключ към по-голяма удовлетвореност на клиентите

Усъвършенстваните работни процеси имат решаващ принос за качеството на вашите продукти и услуги. Международният стандарт ISO 9001 за системи за управление на качеството е признат и се прилага в целия свят. Системата за управление на качеството, разработена и внедрена съгласно изисквания на стандарта ISO 9001 е приложима за всички области на стопанската дейност и фирми - от стартиращи фирми до международни корпорации. Една ефикасна, процесноориентирана система за управление на качеството отчита специфичните изисквания и перспективи на вашата фирма, осигурява непрекъснато развитие чрез подобряване на процесите и продуктите и повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Основни предимства при сертификация в съответствие с ISO 9001

Сертификацията на вашата внедрена система за управление на качеството по ISO 9001 от TÜV Rheinland ви дава възможност за:

 • Подобряване на вашите пазарни позиции и създаване на конкурентни предимства
 • Подобряване на ефективността на вашето предприятие
 • Намаляване на грешките и рекламациите
 • Подобряване на процесите и насочеността към клиента във вашата фирма
 • Повишаване на доверието на вашите клиенти
 • Значително намаляване на разходите
 • Мотивиране на служителите с по-добра комуникация и леснодостъпна информация

Процедура за сертификация по ISO 9001

1. Предварителен одит (по желание на клиента)

Одиторите провеждат предварителен одит, за да се определи кои изисквания на стандарта ISO 9001 се изпълняват във вашата организация.

2. Сертификационен одит

Екипът за одит извъшва проверка на документацията на системата за управление на качеството за изпълнение на изискванията на ISO 9001. Сертификационният одит се провежда на два етапа. Вашата организация трябва да демонстрира практическото прилагане на вашата система за управление на качеството. Екипът за одит проверява ефикасността на системата за управление и неиното съответствие с изискванията на ISO 9001.

3. Издаване на сертификат

След успешно изпълнение на процедурата за сертификация вашата фирма ще получи сертификат за съответствие със стандарт ISO 9001, който удостоверява функционирането и съответствието с изискванията на стандарта на вашата система за управление. .

4. Надзорни одити

За потвърждаване на валидността на сертификата се провеждат ежегодни надзорни одити, при които екипа за одит проверява непрекъснатото оптимизиране на процесите и дали системата за управление запазва съответствието с изискванията на стандарта.

5. Подновяване на сертификацията

След три години се провежда одит, като се проверява дали непрекъснато сте подобрявали процесите. Демонстрира се вашият дългосрочен ангажимент към партньорите и клиентите по отношение на качеството.

Кои са основните цели на стандарта ISO 9001?

 • Да даде системен подход за повишаване на удовлетвореността на клиентите. .
 • Да създаде възможности и способности за предоставяне на продукти и услуги, които съответстват на изискванията на клиентите, на нормативните документи и на надзорните органи.

Принципи на управление на качеството

Процесен подход:

 • Желаният резултат се постига по-ефикасно, когато дейностите и свързаните с тях ресурси се управляват като един процес.
 • Системен подход на управление:
 • Идентифицирането, разбирането и управлението на взаимосвързани процеси като една система допринася за ефикасността и за ефективността на организацията при постигане на неините цели.
 • Насоченост към клиента:
 • Организациите зависят от своите клиенти и затова те трябва да разбират настоящите и бъдещите потребности на своите клиенти, да изпълняват техните изисквания и да се стремят да надминат очакванията им.
 • Приобщаване на персонала:
 • Персоналът на всички нива е същността на една организация и неговото пълно приобщаване дава възможност да се използват способностите на всички в полза на организацията.
 • Непрекъснато подобряване:
 • Непрекъснатото подобряване на всички постижения на организацията трябва да бъде постоянна цел.
 • Вземане на решения основани на факти:
 • Ефикасните решения се основават на анализ на данни и на информация.
 • Взаимноизгодни отношения с доставчиците:
 • Организацията и неините доставчици са взаимнозависими и взаимноизгодните им отношения повишават способността и на двете страни да извличат полза.

Стремеж към стратегия за интегрирано управление

Целесъобразно е интегрирането на вашата система за управление на качеството с промишлените стандарти, специфични за сектора или със системи за управление на околната среда и на здравето и безопасността при работа. Така се разработва интегрирана система за управление и се създават добри предпоставки за бъдещето развитие на вашата организация.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

ISO 45001 Здраве и безопасност при работа

ISO 45001 Упрвление на здравето и безопасността при работа| TÜV Rheinland

ISO 45001 Новият стандарт за качество на здравето и безопасността при работа.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Информационни технологии. Системи за управление на сигурността на информацията.

повече

Сертифициране по ISO 14001

Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 | TÜV Rheinland

Сертифицирайте системата за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001.

повече

ISO 50001 Сертификация на системи за управление на енергията

ISO 50001 Сертифициране на системи за управление на енергията

По-ниски разходи за енергия и повишена енергийна ефективност благодарение на сертификацията по ISO 50001.

повече

Последно посетени страници за услуги