current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Các chứng nhận và công nhận

Accreditation and Certification TUV Rheinland

TÜV Rheinland Việt Nam

Chứng nhận thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng - ISO 9001.

pdf Chứng chỉ chứng nhận ISO 9001 338 KB Tải xuống

Phòng thử nghiệm Softlines

Được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế về năng lực của phòng thử nghiệm - ISO 17025.

Được công nghận việc thử nghiệm sản phẩm theo luật về an toàn sản phẩm tiêu dùng (CPSIA) bởi Ủy ban an toàn sản phẩm tiêu dùng của Mỹ (CPSC). Xem thêm chi tiết tại www.cpsc.com

Được công nhận việc thực hiện các thử nghiệm được nêu trong sổ tay công nhận của Next.

pdf ISO 17025 - Chứng chỉ công nhận 179 KB Tải xuống
pdf ISO 17025 - Phạm vi công nhận 1 MB Tải xuống

Phòng thử nghiệm Hardlines

Được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế về năng lực của phòng thử nghiệm - ISO 17025.

pdf ISO 17025 - Chứng chỉ công nhận 179 KB Tải xuống
pdf ISO 17025 - Phạm vi công nhận 1 MB Tải xuống

Các hệ thống quản lý

Được công nhận về hoạt động đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.Được công nhận về hoạt động đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.

pdf Chứng chỉ công nhận Hệ thống quản lý chất lượng 749 KB Tải xuống
pdf Chứng chỉ công nhận Hệ thống quản lý môi trường 790 KB Tải xuống

Phòng thử nghiệm EMC và EE

Được công nhận theo tiêu chuẩn quốc tế về năng lực của phòng thử nghiệm - ISO 17025.

pdf ISO 17025 - Chứng chỉ công nhận và phạm vi công nhận 11 MB Tải xuống