current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país
translation missing: core_choose_country

Control de Qualitat en Obra

Control de Qualitat en Obra

Garanteixi la qualitat i la seguretat dels seus projectes de construcció

La Qualitat i la seguretat dels seus projectes de construcció són la clau del seu èxit. Per això, el nostre equip de tècnics especialitzats en control de qualitat en l'edificació, estarà al seu costat en totes les fases del projecte.

La gran complexitat d'una obra fa que es multipliquin els punts crítics en els que la qualitat es pot veure afectada. El control d'aquests punts requereix la dedicació del personal i pot esdevenir un risc per a la planificació, però no s'ha de subestimar la seva importància ja que els defectes no detectats poden causar danys majors en un futur. Per això els nostres serveis de control ajuden a garantir el resultat final de l'execució.

El nostre Equip li donarà suport amb el desenvolupament d'activitats de control de qualitat com:

 • Redacció i seguiment de pla de control de qualitat i punts d'inspecció
 • Recepció a l'obra i Control documental de materials i equips
 • Supervisió dels assajos de control de qualitat de materials i validació dels resultats
 • Seguiment de l'execució
 • Certificació d'avanç d'obres
 • Revisió per a la recepció final de les obres

Beneficis

El control de qualitat, a més d'un requeriment legal, és una garantia que l'execució d'una obra, els materials utilitzats i els equips instal.lats compleixen els estàndards previstos i les normes d'aplicació. La verificació d'aquest compliment és la garantia de disminució de la possibilitat d'existència de defectes no detectats i la utilització de materials de qualitat inferior a la requerida.

A qui va dirigit

 • Constructores o Contractistes
 • Empreses instal·ladores
 • Titulars / projectistes d'Edificis Residencials
 • Edificis Terciaris (centres comercials, Oficines, Hotels, etc.), Hospitals, Centres de Salut, Obra Pública (infraestructures, edificis de l'administració, escoles, etc.), EDAR, Parcs Eòlics

Pel control de qualitat en obra civil i instal·lacions

Revisió de Projectes

Coherència documental: Es comprova la coherència documental entre plànols, memòria, plec de condicions tècniques, unitats i pressupost.

Definició: Es comprova que el plec de condicions tècniques descriu i defineix tots els materials i unitats d'obra del projecte, així com el sistema d'execució.

Normativa: Es comprova l'aplicació de tota la normativa del projecte.

Control de Materials

Control documental de materials i equips: El contractista / instal·lador o industrial, té l'obligació d'aportar els certificats de qualitat d'origen industrial que justifiquen el compliment d'acord amb els reglaments i normes que li són d'aplicació.

Recepció i control

Es comproven les característiques físiques i dimensionals, així com l'absència de danys, trencaments, etc. dels materials que formen part del projecte.

Control d'Execució

Consisteix a verificar que l'obra s'ha construït d'acord amb el que preveu projecte, amb les qualitats requerides i especificacions funcionals de les instal·lacions. En aquesta activitat s'han de seguir els criteris indicats tant en els plans de control com en la reglamentació vigent aplicable.

Recepció

 • Revisió dels protocols de recepció i proves segons plecs de prescripcions tècniques de l'obra per a la recepció provisional i definitiva de l'obra
 • Supervisar i controlar les proves de correcte funcionament integral dels sistemes d'instal·lacions
 • Supervisió de les possibles modificacions o adaptacions que s'hagin de realitzar
 • Supervisió de les proves de garantia
 • Comprovació de les modificacions recomanades durant l'execució, i del correcte funcionament d'equips i instal.lacions així com la funcionalitat de l'obra realitzada

Legalitzacions

Consisteix en la planificació de les legalitzacions de les instal·lacions segons els reglaments de seguretat que li siguin d'aplicació: alta tensió, baixa tensió, etc.

Es genera una llista d'equips o instal·lacions per al seguiment de la planificació de les legalitzacions. Es requereix, com a pas previ a les diferents empreses que participen en el desenvolupament del projecte, les acreditacions necessàries (document de qualificació empresarial, carnet de instal, etc).

Elements objecte del Control de Qualitat

En aquesta activitat s'inclouen totes les actuacions encaminades a la verificació del compliment de la normativa aplicable per:

 • Urbanització exterior, moviments de terres farcits
 • Ferms i paviments
 • Cimentacions
 • Elements de formigó i armadures d'acer
 • Estructures Metàl·liques
 • Estructures de Fusta
 • Maons, blocs de formigó i altres elements per a fàbriques, tancaments i elements de partició
 • Paviments, materials de revestiment i morters d'unió
 • Materials d'impermeabilització i aïllaments tèrmics
 • Pintures, lluïts
 • Aparells elevadors
 • Aparells a pressió
 • Reglamentació elèctrica (alta i baixa tensió)
 • Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària
 • Plaques fotovoltaiques i termosolars
 • Gasos combustibles
 • Instal·lacions interiors de subministrament d'aigua
 • Instal·lacions petrolíferes per a ús propi
 • Plantes i instal·lacions frigorífiques
 • Protecció contra incendis

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Això també pot interessar-vos

Inspecció de cobertes de naus industrials i integritat estructural

Inspecció de cobertes de naus industrials i integritat estructural

Les nostres inspeccions per a sostres de naus industrials assegurances

més

Organisme de Control Tècnic (OCT)

Organisme de Control Tècnic (OCT)

Per a la subscripció de pòlisses d'Seguir Desenal de Danys, TÜV Rheinland actua com a Organisme de Control Tècnic OCT

més

Pàgines de serveis visitades recentment