current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Wymagania dla systemu zarządzania BHP według nowej normy ISO 45001:2018

Wykonywanie pracy przez człowieka zawsze wiąże się z ryzykiem zaistnienia wypadku. W niektórych branżach ryzyko to jest szczególnie duże (budownictwo, górnictwo, przemysł chemiczny czy hutnictwo), w innych ograniczone, nigdy jednak nie udaje się go całkowicie wyeliminować. Narzędziem do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem pracowników jest norma ISO 45001, która ukazała się 12 marca br. i zastąpić ma obowiązujące standardy dotyczące BHP, w tym OHSAS 18001:2007.

Największym kapitałem każdego przedsiębiorstwa są pracujący w nim ludzie. Ochrona przed wypadkami i ich skutkami staje się więc jedną z pierwszorzędnych kwestii w działalności gospodarczej. Wypadek przy pracy, poza wymiarem społecznym, skutkuje również stratami czysto materialnymi, na które składają się koszty związane z organizacją akcji ratowniczej, nieobecnością pracowników w pracy, koniecznością organizacji zastępstw, zniszczonymi produktami, postępowaniem wyjaśniającym czy wypłaconymi odszkodowaniami. Dane statystyczne pokazują, że w 2017 roku doszło w Polsce do 88 330 wypadków przy pracy, z czego 661 zakończyło się ciężkimi obrażeniami ciała, a 269 śmiercią pracowników.

System zarządzania BHP sposobem na poprawę bezpieczeństwa

Narzędziem, które może pomóc poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy jest system zarządzania BHP, który przez systematyczne działania minimalizuje ryzyka wynikające z zagrożeń istniejących w procesach pracy. Już od końca lat 80. XX wieku publikowane były w różnych krajach wytyczne mówiące o systemowym podejściu do bezpieczeństwa pracowników. W 1999 roku wydane zostały normy BS OHSAS 18001 Occupational Health and Safety Management Systems – Specification (zaktualizowana w 2007 roku) oraz PN-N 18001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania (zaktualizowana w 2004 roku), na podstawie których przedsiębiorstwa budowały własne systemy zarządzania bezpieczeństwem pracowników. 12 marca 2018 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO), po wielu latach starań, opublikowała z kolei normę ISO 45001 – Occupational health and safety management systems – requirements with guidance of use, która jest pierwszą normą międzynarodową w tym zakresie.

Charakterystyka ISO 45001

ISO 45001 opracowana została z uwzględnieniem wytycznych Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz wymagań krajowych, z szerokimi uzgodnieniami międzynarodowymi. Norma zbudowana jest w strukturze wysokiego poziomu, ma więc układ analogiczny do opublikowanych wcześniej norm dotyczących m.in. systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego. Ułatwia to włączanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy do zintegrowanego systemu zarządzania organizacją. Układ normy zgodny jest z cyklem PDCA, rozdziały 4. Kontekst organizacji, 5. Przywództwo i udział pracowników i 6. Planowanie mówią o planowaniu (Plan), rozdziały 7. Wsparcie i 8. Działania operacyjne o podejmowaniu działań (Do), rozdział 9. Ocena efektów działania o kontroli (Check), a rozdział 10. Ciągłe doskonalenie definiuje działania ukierunkowane na poprawę (Act).

Nowa norma a jej wcześniejsze odpowiedniki

W porównaniu z BS OHSAS 18001, która koncentrowała się na zarządzaniu zagrożeniami BHP i problemami wewnętrznymi organizacji, ISO 45001 zauważa również oddziaływanie pomiędzy organizacją a jej otoczeniem biznesowym. Zmusza do analizy zmieniającego się kontekstu organizacji, aby lepiej określać ryzyka i szanse odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy, pojawiające się w działalności organizacji. Dokładniej również adresuje działania, w których wymagane jest zapewnienie przez pracodawcę współudziału pracowników. Nowy standard uszczegóławia też wymagania związane z komunikacją i braniem pod uwagę opinii stron zainteresowanych.

Co oznacza wprowadzenie nowej normy

Opublikowana 12 marca 2018 roku norma ISO 45001 zastępuje standard BS OHSAS 18001, z uwzględnieniem trzyletniego okresu przejściowego wskazanego przez IAF (International Accreditation Forum) w dokumencie MD21:2018 Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007. Oznacza to, że ważność wszystkich aktualnie wydawanych certyfikatów zgodności systemów zarządzania z BS OHSAS 18001 będzie ograniczona do 11 kwietnia 2021 roku. Wszystkie organizacje, które będą chciały utrzymać certyfikację systemu zarządzania BHP, będą musiały w tym okresie dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań ISO 45001 i poddać je weryfikacji przez jednostki certyfikujące – zapewne taka weryfikacja będzie możliwa podczas audytów ponownej certyfikacji, audytów w nadzorach lub audytów specjalnych (podejście takie znane jest już z dostosowywania systemów zarządzania jakością i środowiskowego do wymagań norm wydanych w 2015 roku). Z kolei organizacje, które planują dopiero certyfikację systemu zarządzania BHP, powinny skupić się na spełnieniu wymagań nowej normy ISO 45001.

W dniu pisania tego artykułu nie wiadomo jeszcze, kiedy ukaże się polska wersja normy ISO 45001 i czy będzie ona również zastępować polską normę PN-N 18001:2004.

Korzyści z wprowadzenia nowej normy

Wdrożenie systemu zarządzania BHP opartego na standardzie ISO 45001 powinno zwiększyć zaufanie do organizacji jako pracodawcy organizującego pracę w sposób bezpieczny. Powinno również podnieść zdolność reagowania organizacji na zmieniające się wymagania prawne i opinie stron zainteresowanych, zredukować koszty wypadków i przestojów, zmniejszyć koszt składek ubezpieczeniowych oraz zredukować absencję i rotację pracowników.

Jak się przygotować

Wszystkim firmom zainteresowanym zmianami wynikającymi z nowego standardu ISO 45001 Dział Szkoleń i Certyfikacji Osób TÜV Rheinland Polska proponuje na początek szkolenia, które omawiają wymagania normy ISO 45001, przygotowują osoby do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego ISO 45001, a także pozwalają zaadoptować standard BS OHSAS 18001 do nowej normy ISO 45001.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników i menadżerów firm, które zdecydują się wdrażać nowy system zarządzania BHP lub też dostosować już istniejący do nowych wymogów zgodnych z ISO 45001. Skierowane są również do specjalistów ds. zarządzania, którzy chcą zaznajomić się z zagadnieniami BHP, specjalistów ds. BHP pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz przyszłych audytorów wewnętrznych systemu ISO 45001.

Źródła:

Materiały ze strony www.iso.org

Jacek Sadowski – Kierownik Sekcji Certyfikacji Systemów Zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Usługi powiązane

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

 Certyfikacja ISO 45001 - bezpieczeństwo i higiena pracy | TÜV Rheinland

Nowa norma jakości ISO 45001 dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Więcej

ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zwiększ wydajność i buduj zaufanie dzięki systemowi zarządzania jakością zgodnemu z normą ISO 9001.

Więcej

Sprawdź ofertę szkoleń

Bezpieczeństwo i higiena pracy ISO 45001

Czytaj więcej

System zarządzania jakością ISO 9001

Czytaj więcej

System zarządzania środowiskowego ISO 14001

Czytaj więcej
Masz pytania do eksperta TÜV Rheinland?

Masz pytania do eksperta TÜV Rheinland?