Carrière

Onze missie

Ons statement

Al meer dan 140 jaar staat TÜV Rheinland wereldwijd voor kwaliteit, veiligheid en efficiëntie in het samenspel tussen mens, milieu en techniek. Om onze missie van verantwoord corporate governance waar te maken en onze visie in daden om te zetten, laten wij ons leiden door de waarden die zijn verankerd in ons concernbeleid, dat wij in de huidige vorm hebben afgeleid uit universele principes en regels. Daarbij spelen onze lidmaatschappen van UN Global Compact en in de IFIA (Internationaal Federation of Inspection Agencies) een belangrijke rol. Veel deze uitgangspunten en regels waren echter al lange tijd verankerd in ons groepsmissie, omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met de gebieden waarop wij actief zijn.

Voor onze missie om het leven veiliger te maken zijn vaste grondbeginselen nodig.

Integriteit

Wij zijn betrouwbaar en opereren eerlijk, transparant en vertrouwd. Wij scheppen vertrouwen. Wij opereren conform de richtlijnen en regels die voor ons gelden. Wij zijn transparant over onze beslissingen en communiceren deze begrijpelijk.

Excelleren

Wij excelleren met al onze processen en producten. Wij nemen alleen genoegen met kwalitatief hoogwaardig werk. Voorwaarde daarvoor is onze uitgebreide deskundigheid. Wij ontwikkelen onze producten door gerichte innovatie continu verder. Veiligheid heeft voor ons de hoogste prioriteit.

Klantgericht

Wij stellen de behoeften van onze klanten centraal in zowel ons denken als ons handelen. Wij zorgen voor een goede balans tussen een consequente klantgerichtheid enerzijds en onze onafhankelijkheid als professionals en onderneming anderzijds.

Prestatiegericht

Wij zijn prestatiegericht en nemen onze verantwoordelijkheid. Onze prestatiegerichtheid vormt de basis van tevreden klanten en ons eigen succes. Wij gaan vastberaden te werk en nemen altijd de verantwoordelijkheid voor ons handelen. Wij zien fouten als een kans om nieuwe kennis te vergaren en nog beter te worden.

Flexibel

Wij werken flexibel, snel en zijn bij uitstek bereid om te veranderen. Wij reageren snel op ontwikkelingen in onze markten en in de samenleving. We werken actief aan veranderingen en beschouwen die als kansen. Wij zijn flexibel en ontwikkelen onszelf dynamisch verder.

Waarden en verplichtingen

Concernbeleid beoordelen en verantwoordelijkheid

De TÜV Rheinland AG-groep hecht grote waarde aan haar sociale, ecologische en economische verantwoordelijkheid in haar missie. Om te voorkomen dat dit holle woorden worden hebben we een concernbeleid gepubliceerd met waarden en verantwoordelijkheden die bindend zijn voor alle groepsmaatschappijen. Dit mission statement vormt het uitgangspunt voor ons dagelijks handelen. Wij willen ook in de toekomst de toonaangevende kwaliteitsaanbieder blijven. Daarom willen we ervoor zorgen dat onze principes en uitgangspunten concernbreed worden nageleefd en dat overal dezelfde normen voor neutraliteit, zorgvuldigheid en objectiviteit worden gehanteerd.

UN Global Compact

Het is onze overtuiging dat ondernemingen verantwoordelijk zijn voor hun omgeving. Om ervoor te zorgen dat dit besef ook uitmondt in effectief handelen is het noodzakelijk dat betrokkenen op alle niveaus ervaringen uitwisselen. Daarom hebben wij in jaar 2006 de tien Universele Principes van het 'UN Global Compact', een vrijwillig initiatief voor ondernemingen van de Verenigde Naties, ondertekend. Met deze belangrijkste strategische stap hebben wij ons ertoe verplicht ons in te zetten voor de wereldwijde eerbiediging van mensenrechten, rechten van werkenden, milieubescherming en de bestrijding van corruptie.

Om te waarborgen dat overal in de onderneming aan deze verplichting wordt voldaan maakt de inhoud van het UN Global Compact sinds 2007 deel uit van ons mission statement en vormt het de basis van ons concernbeleid voor waarden en verantwoordelijkheid. Bovendien vormen de waarden en principes van het UN Global Compact een centraal richtsnoer voor de manier waarop wij met onze zakenpartners omgaan. Voordat we zaken kunnen doen met leveranciers stellen wij als voorwaarde dat zij zich houden onze compliance-richtlijn, de geldende wetgeving en de mensenrechten en de principes van het UN-Global Compact eerbiedigen.

Bovendien nemen wij deel aan internationale projecten, zoals op het gebied van milieubescherming, trainingen op het gebied van compliance en de UN-richtlijnen, maar ook aan de discussie over de rol van ondernemingen in conflictgebieden. Daarmee willen wij onze positie als betrouwbare en waardevolle partner versterken en een bijdrage leveren aan het realiseren en verspreiden van ethische zakelijke praktijken en duurzame ontwikkeling.

IFIA

Door lid te worden van de International Federation of Inspection Agencies (IFIA), de internationale overkoepelende organisatie voor leveranciers van testdiensten, hebben we ons in 2007 ertoe verplicht stelselmatig te bouwen aan een compliancesysteem en dit te verbeteren in overeenstemming met de 'IFIA Compliance Code'. Dankzij ons lidmaatschap kunnen we branchespecifieke en ethische thema's die relevant zijn voor compliance op elkaar afstemmen. De overkoepelende organisatie die een forum biedt voor onder meer complianceregels, beroepsethische principes en wetenschappelijke normen en methoden, is toonaangevend in de wereld en definieert normen voor de gehele branche. Ons compliancesysteem wordt elk jaar door een onafhankelijke derde partij gecontroleerd of het nog voldoet aan de hoge eisen van de IFIA.