Carrière

Corporate Responsibility - duurzaamheid en compliance

Verantwoorde corporate governance - duurzaamheid en compliance

“We willen de beste duurzame en onafhankelijke dienstverlener ter wereld zijn op het gebied van testen, inspecties, certificering, advies en training.” Dit statement en dit zelfbeeld worden weerspiegeld in onze missie. Duurzaamheid is daarmee een van onze kernwaarden en bepalend voor ons handelen - wij opereren winstgericht, maar zonder daarbij onze maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheid uit het oog te verliezen. Het is onze overtuiging dat alleen ondernemingen met een duurzame bedrijfsvoering op de lange termijn succesvol kunnen zijn.

Wat verstaan wij precies onder verantwoorde corporate governance? Enerzijds betekent dat voor ons dat we onze diensten afstemmen op de toekomstige behoeften van onze klanten om hen succesvoller te maken. Wij helpen onze klanten hun producten en processen efficiënter, duurzamer en daardoor toekomstbestendiger vorm te geven. Anderzijds nemen we de verantwoordelijkheid die wij als onderneming voor mens, maatschappij en milieu hebben. Wij willen bijdragen aan het vormgeven van een duurzame toekomst die ook op de lange termijn recht doet aan de eisen van de mens en het milieu.

Ons compliance-managementsysteem vormt de basis voor ons duurzaam handelen. 'Compliance' (ook wel conformiteit met de regels) staat voor het nakomen van wetten en interne voorschriften. Dat is juist voor een testconcern van het allergrootste belang. Ons belangrijkste kapitaal is immers het vertrouwen van onze klanten in de kwaliteit en integriteit van onze diensten.

De aspecten die zowel vanuit ons interne perspectief als ook door onze stakeholders als bijzonder belangrijk voor de toekomstbestendigheid van TÜV Rheinland worden beschouwd vormen de basis van onze duurzaamheidsstrategie.

We hebben onze centrale actievelden gedefinieerd in vijf dimensies:

Wij handelen integer

Compliance betekent voor TÜV Rheinland dat de leiding van het bedrijf en alle medewerkers in handelen overeenstemming met de wettelijke en bedrijfsinterne regels en vrijwillig aanvaarde verplichtingen. Dit is voor een testdienstenleverancier als TÜV Rheinland van het allergrootste belang, want wij genieten het vertrouwen van de klanten en de overheid in de diensten die we leveren, onze onafhankelijkheid en onze integriteit.

Ons dagelijks werk is gebaseerd op de waarden die verankerd zijn in onze missie: deskundigheid, betrouwbaarheid, onkreukbaarheid, onafhankelijkheid en openheid. Wij borgen de implementatie en bewaking van ons compliance-concept door middel van ons concernbrede TÜV Rheinland compliance-managementsysteem.

Wij zijn betrouwbaar.

Onze aanpak

Met overtuiging kunnen wij stellen dat het onderzoeken van de effecten van producten en diensten op de gezondheid, de veiligheid en het milieu onze kerncompetentie is. Met sommige testdiensten heeft TÜV Rheinland meer dan een eeuw ervaring. Daarom zijn deze diensten volledig uitgerijpt wat betreft de naleving van veiligheids- en gezondheidsnormen.

Als een belangrijke multiplier helpen we onze klanten met onze diensten over de hele wereld hun producten en processen efficiënter, duurzamer en uiteindelijk toekomstbestendiger te maken, wat ons tot hun waardevolle partner maakt.

In het kader van 'Green Products' test TÜV Rheinland producten op energie-efficiëntie en begeleiden wij bedrijven bij het terugdringen van hun grondstoffenverbruik en bij de economische optimalisatie. Naast het testen en begeleiden van de ontwikkeling van energiezuinige producten levert TÜV Rheinland ook talrijke diensten op het gebied van energiewinning, energiezuinig en duurzaam onroerend goed, duurzaamheidstests, milieucertificering en duurzaam verkeer. Onze diensten vindt u hier.

Wij weten waar onze waarde zit.

Via ons duurzame personeelsmanagement beschermen en waarborgen wij een van onze allerbelangrijkste succesfactoren: de motivatie en gezondheid van onze medewerkers. Onze activiteiten zijn daarbij gericht op twee van onze duurzaamheidsstrategie afgeleide aspecten:

• Diversity

• Veiligheid op het werk en gezondheid

Het eerste aandachtsgebied weerspiegelt niet in de laatste plaats twee hoofddoelen van onze wereldwijde duurzaamheidsstrategie: de internationalisering van onze managementniveaus en de toename van het aantal vrouwelijke leidinggevenden.

Concreet streven wij ernaar dat in 2020

• 20% van onze hoogste managementposities internationaal wordt ingevuld en

• het percentage vrouwen in leidinggevende posities concernbreed is gestegen tot 15%.

Voor onze Duitse bedrijven, die wettelijk verplicht zijn te zorgen voor gelijke participatie van vrouwen en mannen in leidinggevende functies, zijn er concrete doelen vastgesteld voor 2017 en 2020.

Wij handelen bewust.

Onze aanpak

Milieubescherming en effectief gebruik van grondstoffen spelen in de context van onze duurzaamheidsstrategie op twee gebieden een belangrijke rol. Intern besteden we veel aandacht aan het zoveel mogelijk verminderen van schadelijke effecten van onze activiteiten en de manier waarop we onze beheerprocessen zo efficiënt mogelijk kunnen vormgeven.

Als we effectiever omgaan met energie en grondstoffen leveren we niet alleen een bijdrage aan de bescherming van het milieu, maar maken we ons concern ook efficiënter en daarmee winstgevender. Dat komt vooral tot uiting in de volgende concrete doelstellingen:

• Wij willen onze CO2-emissies per medewerker in 2020 concernbreed met 25% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2010.

• In 2020 moet ook het energieverbruik per medewerker met 20% zijn gedaald ten opzichte van hetzelfde referentiejaar.

Zowel op concernniveau als op lokaal niveau hebben wij maatregelen getroffen en projecten gestart waarmee we onze energetische efficiëntie verbeteren en onze uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen.

Naar buiten toe, en met een veel grotere 'hefboom', gebruiken we onze omvattende technologische kennis in nauwe samenspraak met partners uit de wetenschap, politiek, het maatschappelijk middenveld en de industrie over de hele wereld om oplossingen te ontwikkelen die negatieve milieu-invloeden minimaliseren of een aanzet vormen om ze onder controle te krijgen.

HSE-management

Onze activiteiten op het gebied van milieubescherming en veiligheid op het werk en bescherming van de gezondheid worden in het kader van ons HSE-managementsysteem (health, safety and environment) aangestuurd en geleid. Het HSE-managementsysteem is een essentiële bouwsteen voor het integreren van een concernbrede aansturing van werk- en milieubeschermingsthema's. Met behulp van een integrale HSE-richtlijn definiëren we een gemeenschappelijk begrip en uniforme normen voor de aanpak van kwesties rond werk en milieubescherming. Een concernbreed HSE-managernetwerk dat bestaat uit regionale vertegenwoordigers en vertegenwoordigers uit de vakdisciplines zorgt voor de implementatie. Via continue harmonisatie van onze kwaliteitsmanagementsystemen willen wij de grensoverschrijdende samenwerking vereenvoudigen en daarmee uiteindelijk de efficiëntie van onze processen significant verbeteren.

Maatregelen

Om onze doelen op het gebied van het milieu te realiseren hebben wij een reeks aan maatregelen getroffen. De belangrijkste daarvan zijn met name:

• inzet van efficiënte energietechniek bij het facilitair management van onze gebouwen,

• beperken van dienstreizen door het meer gebruik te maken van videoconferencing,

• verminderen van het gebruik en de uitstoot van broeikasgassen door het gebruik van zuinige zakelijke auto's te stimuleren en

• gebruik van ultramoderne technologieën voor onze rekencentra, onderzoekslaboratoria en installaties.

Wij geven terug.

Onze aanpak

Er zijn veel aspecten waarbij wij als onderneming profiteren van maatschappelijke diensten en randvoorwaarden: staatsonderwijsinstellingen leveren uitstekend opgeleide jonge talenten af, op veel plaatsen kunnen we beschikken over een goed ontwikkelde infrastructuur en de politiek en de rechterlijke macht scheppen betrouwbare voorwaarden voor de duurzame ontwikkeling van ons bedrijf.

Het is voor ons dan ook niet meer dan vanzelfsprekend dat we via onze eigen betrokkenheid bij de samenleving iets terugdoen. Bij het selecteren van onze betrokkenheid volgen we een duidelijk criterium: een project moet bij ons passen omdat het de door ons uitgedragen waarden belichaamt, nauw aansluit bij onze bedrijfsmatige activiteiten of geworteld is in de omgeving van onze locaties of markten.

Onze strategische focus ligt op projecten en activiteiten die

• onderwijs en wetenschap stimuleren,

• mens en milieu beschermen of

• de principes van Global Compact van de Verenigde Naties stimuleren.

Gewoonlijk werken we samen met algemene hulporganisaties en bundelen we zo de krachten van verschillende partners. Vanwege de thematische nabijheid onderhouden we in Duitsland nauwe banden met de organisatie Ingenieure ohne Grenzen e.V, die we al diverse jaren financieel ondersteunen. Deze organisatie ontwikkelt eigen technische hulpprojecten en voert die ter plaatse uit, ondersteunt andere hulporganisaties en hulpbehoevende mensen met technische problemen via de overdracht van kennis, doet ook onderzoek naar en verzorgt trainingen op het gebied van duurzame technische ontwikkelingssamenwerking.

Daarnaast zijn we via de TÜV Rheinland Stiftung betrokken bij maatschappelijke kwesties en ondersteunen we liefdadigheidsprojecten. Meer informatie over de TÜV Rheinland Stiftung kunt u vinden via de volgende link.

Vrijwilligerswerk

Als onderdeel van de samenleving vinden wij het onze plicht op de locatie waar wij werken een bijdrage te leveren aan de gemeenschap.. Wij ondersteunen onze medewerkers die zich vrijwillig inzetten voor maatschappelijke en ecologische projecten.

Op ons hoofdkantoor in Keulen zijn de Keulse vrijwilligersdagen daarom al een aantal jaar vaste prik op de agenda. Hierbij zetten de medewerkers zich een dag lang in voor een maatschappelijk project. Bijvoorbeeld bij gezamenlijke activiteiten met mensen met een beperking of het verfraaien en onderhouden van parken. Maar ook op andere TÜV Rheinland-vestigingen behoren vrijwilligersdagen al tot het MVO-curriculum.

Sinds 2009 bieden wij alle onze medewerkers die vrijwilligerswerk doen bovendien via een interactief forum op het intranet de mogelijkheid ervaringen met projecten uit te wisselen met gelijkgestemden, nieuwe projecten te presenteren of inspiratie op te doen. Concerten voor de gemeenschap, kindersponsoring in verschillende landen, acties tegen gedwongen prostitutie; actieve vrijwilligers kunnen op het interactieve vrijwilligersplatform met elkaar contact leggen en geïnteresseerden kunnen er inspiratie en contactpersonen vinden.

Wereldwijde non-profitprojecten

Het commitment van TÜV Rheinland om verantwoord te opereren uit zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. Deze betrokkenheid wordt tastbaar via een groot aantal initiatieven en projecten door en bij de verschillende vestigingen van de onderneming. Met concernbrede wervingscampagnes ondersteunen we rampgebieden of zetten we langetermijnsponsoringsprojecten op in opkomende markten.