current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió

Instal·lacions elèctriques d'Alta Tensió

Assegureu-vos que les seves instal·lacions estiguin segures

La seguretat i el correcte funcionament de les instal·lacions elèctriques són fonamentals i vénen en gran part fixades a les normes i reglaments de Seguretat Industrial.

Els titulars de les instal·lacions tenen l'obligació de mantenir en bon estat i passar les revisions establertes per les autoritats competents. Qualsevol modificació de les característiques i del funcionament s'ha de realitzar a través d'un instal autoritzat i, en alguns casos, mitjançant un projecte elaborat per un enginyer

TÜV Rheinland actua com a organisme de control (OC) acreditat per ENAC en els camps reglamentaris relatius a Instal.lacions Elèctriques d'Alta Tensió.

A qui va dirigit

Als titulars, projectistes, instal·ladors i mantenidors de centres de transformació, subestacions, instal·lacions receptores i línies elèctriques amb tensions nominals superiors a 1.000 V amb freqüència de servei inferior a 100 Hz per a corrent altern i 1500 V per a corrent continua.

Legislació de referència.

Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió RD 337/2014.

La Legislació preveu inspeccions periòdiques que s'han de dur a terme cada 3 anys per un organisme de control a:

 • Centres de Transformació Privats.
 • Subestacions.

Reglament Línies d'Alta Tensió R.D. 223/2008.

Inspeccions periòdiques cada 3 anys per OC en línies elèctriques amb tensió nominal superior a 30kV.

Àmbit reglamentari

 • Recopilació i revisió de la documentació corresponent a noves instal·lacions, ampliacions o reformes importants.
 • Tramitació administrativa de la posada en marxa de la instal·lació.
 • Revisió de la documentació presentada i inspecció oficial.
 • Inspecció periòdica oficial.
 • Supervisió de les empreses instal·ladores / conservadores.

Més enllà del reglament, actuem com a tercera part independent en diferents àrees de la seguretat i de la qualitat de les instal·lacions elèctriques.

Centres de transformació

 • Verificació i comprovació de proteccions (relés de sobre-intensitat, termòstats, Buchholz, etc.).
 • Verificació de transformadors incloent assaig de rigidesa dielèctrica de l'oli.
 • Verificació dels aparells d'alta i baixa tensió.
 • Verificació de cabines de distribució.
 • Verificació i comprovació de aïllants.
 • Comprovació de circuits.
 • Control de Qualitat del Servei de Manteniment.
 • Control de Qualitat en la recepció d'equips i instal·lacions.
 • Control de qualitat en la realització d'instal.
 • Inspecció durant la fase d'aturada per manteniment.
 • Revisió termogràfica.
 • Mesura de tensions de pas i contacte.

 • Es comprovaran les distàncies d'elements en tensió (distàncies de seguretat).
 • Es mesuraran els valors de resistència de posada a terra de la instal·lació.
 • Es comprovarà el funcionament i ajust de les proteccions de les línies.
 • Es verificarà el funcionament dels elements de seccionament general de la Instal·lació.
 • Es realitzarà mesura de resistència d'aïllament als diferents elements de la instal·lació (disjuntor, embarrat, etc.).
 • Es verificarà la correcta actuació dels dispositius d'enclavament existents.
 • Es verificarà que el material instal·lat sigui de característiques tècniques adequades per a la instal·lació i compleixi amb la normativa que li sigui d'aplicació

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment