current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

TÜV Rheinland w walce z koronawirusem

Dział Certyfikacji Systemów

Pandemia koronawirusa stwarza szczególne, a czasem egzystencjalne wyzwania dla wszystkich organizacji, z którymi my jako jednostka certyfikująca również musimy się zmierzyć. Jednym z głównych celów naszych działań jest indywidualna współpraca z klientami w celu znalezienia sposobów na uniknięcie wszelkich niedogodności, które mogą powstać w wyniku zawieszenia lub wygaśnięcia ważności certyfikatów.

W związku z tym, że warunki zewnętrzne zmieniają się dynamicznie, szczególnie ważne jest, abyśmy elastycznie reagowali we współpracy i robili wszystko co możliwe, aby obsługiwać Państwa program certyfikacji.

W obecnej sytuacji zasady prowadzenia działań w zakresie certyfikacji i nadzoru są bardziej elastyczne w ścisłej współpracy z jednostkami akredytującymi i właścicielami systemów. Naszym celem jest wykorzystanie tych możliwości wspólnie z Państwem indywidualnie i umożliwienie realizacji tego, co obecnie jest wykonalne.

Chcielibyśmy w szczególności zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • Procedury zdalnego audytu mogą być stosowane dla większości ogólnych systemów certyfikacji, takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 lub ISO 27001. Zastosowanie procedury zdalnego audytu oznacza, że w Państwa organizacji nie przeprowadza się audytu na miejscu. Nasi audytorzy pracują nad określonymi częściami programu audytu z Państwa pracownikami za pośrednictwem technicznych środków komunikacji takich jak np.: Skype, Webex.
  Zazwyczaj nie cały program audytowy może być prowadzony w tym trybie, ale jego część. Zakres audytu, który wymaga kontroli na miejscu, może być wtedy przeprowadzony w późniejszym terminie. Zapewnia to możliwość kontynuacji programu certyfikacji zgodnie z zasadami.
 • W przypadku niektórych programów certyfikacji (np. IATF 16949) zdalne audyty nie są dozwolone. Istnieje jednak możliwość przesunięcia terminów audytów bez konieczności zawieszania certyfikacji.
 • W przypadku niektórych programów certyfikacji (np. BRCGS) dodatkowe specjalne przepisy zostały określone przez akredytatorów i właścicieli standardów.
 • Z klientami, dla których zostały przeprowadzone częściowe audyty w ramach alternatywnych procedur audytowych, takich jak audyty zdalne, możemy się rozliczać za usługi już wykonane w formie faktur częściowych.

Przeszkoliliśmy wszystkich istotnych pracowników w naszej firmie - zwłaszcza koordynatorów projektów i audytorów - w zakresie nowych możliwości i będziemy indywidualnie z Państwem szukać najlepszych i neutralnych kosztowo opcji.

Dlatego też prosimy przede wszystkim o kontakt z personelem planującym audyty w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących dalszej procedury postępowania.

Przejdźmy przez ten trudny okres razem. Zapewniamy, że pozostaniemy Państwa niezawodną firmą audytową i certyfikacyjną na przyszłość.

Dział Certyfikacji Produktów

Zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby minimalizować negatywny wpływ na Państwa i naszą działalność biznesową. Wszystkie badania i inspekcje realizujemy na bieżąco, ściśle przestrzegając zasad higieny i bezpieczeństwa. O wszelkich zmianach i postanowieniach będziemy Państwa informować na bieżąco. W przypadku innych pytań można skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 61 864 31 34 lub adresem e-mail certification@pl.tuv.com .

Dział Szkoleń i Certyfikacji Osób

Informujemy o zawieszeniu do 19 kwietnia organizacji szkoleń otwartych. W zamian proponujemy udział w szkoleniach w formie zdalnej. Wprowadzamy też wirtualne klasy i rozwiązania e-learning. Dział Szkoleń i Certyfikacji Osób służy pomocą pod numerami telefonu +48 693 609 347, +48 601 558 681 i adresem e-mail akademia@pl.tuv.com .

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dział Usług dla Przemysłu

Informujemy, że w związku z epidemią wirusa Covid-19 w Polsce i na świecie, mającą istotny wpływ na działalność naszą i naszych klientów, kierując się wytycznymi i zaleceniami jednostek akredytujących, rządu oraz mając przede wszystkim na uwadze ogólne bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, TÜV Rheinland Polska wprowadza tymczasowe zasady realizacji ocen i utrzymywania certyfikacji w sytuacji nadzwyczajnej.

W poszczególnych obszarach działania i środki mogą być różne, dlatego w celu pozyskania informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres post@pl.tuv.com i podanie zakresu usługi. W odpowiedzi zostaną przedstawione propozycje rozwiązań.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Aktualizacja: 16.03.2020

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce i na świecie, w trosce o dobro publiczne, naszych pracowników i Klientów, podjęliśmy szereg kroków, mających na celu ochronę ich zdrowia.

Główne zasady naszego postępowania to:

 • Przestrzegamy wszystkich zaleceń i nakazów wydanych przez polski rząd i służby publiczne.
 • Pracownicy TÜV Rheinland Polska są regularnie i kompleksowo informowani o środkach higieny osobistej i sposobach zachowania, które mają zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa.
 • Środki ostrożności w zakresie higieny w pomieszczeniach TÜV Rheinland zostały znacznie zaostrzone.
 • Wszystkie podróże służbowe z/do obszarów ryzyka zostały odwołane.
 • Pozostałe podróże służbowe ograniczono do minimum, a tam, gdzie jest to możliwe świadczymy usługi zdalnie.
 • TÜV Rheinland śledzi oficjalne publikacje na temat zmieniającej się sytuacji.
 • Powołano Zespół Zarządzania Kryzysowego, który na bieżąco wdraża działania profilaktyczne
 • Osoby, u których wystąpią objawy mogące wskazywać na infekcję koronawirusem zobligowane są do postępowania zgodnie z zaleceniami służb publicznych.
 • Wdrożono procedurę postępowania na wypadek wystąpienia zarażenia lub podejrzenia zarażenia wśród pracowników TÜV Rheinland Polska.
 • Pracownicy TÜV Rheinland Polska nie uczestniczą osobiście w spotkaniach w większych grupach. W tym celu stosowane są technologie informatyczne.
 • Ograniczono liczbę osób w biurach, stosując pracę zdalną.

Opracowaliśmy zasady kontaktu z Klientem

Wszelkie podejmowane przez nas środki i procedury bezpieczeństwa odnoszą się również do działań na rzecz Klienta.

Dzięki harmonogramom, w oparciu o które działamy, na bieżąco monitorujemy naszych pracowników. W przypadku stwierdzenia, że pracownik może stanowić potencjalne zagrożenie, bo wcześniej odwiedził obszar ryzyka/miał kontakt z osobą objętą kwarantanną lub chorą, zostanie on odsunięty od pracy, a Klienci, z którymi miał kontakt, zostaną poinformowani o tym fakcie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom poprzez udostępnienie odpowiednich środków ochrony podczas pracy i natychmiastowe informowanie nas w przypadku wystąpienia podobnej sytuacji, abyśmy mogli podjąć niezbędne środki zaradcze.

W przypadku dalszych pytań związanych z koronawirusem i tych dotyczących realizacji usług, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 32 271 89 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

TÜV Rheinland against coronavirus

Status: 16.03.2020

Due to the increasing number of cases of coronavirus infection in Poland and in the world, for the public good, of our employees and clients, to protect their health the following rules apply in principle.

General rules:

 • We follow all measures recommended or ordered by the Polish government and public services.
 • Employees of TÜV Rheinland Polska are regularly and comprehensively informed about personal hygiene measures and behavior that are to minimize the spread of the virus.
 • Hygiene precautions within TÜV Rheinland's premises have been significantly tightened.
 • Official travel to or from risk areas is prohibited.
 • Other business trips have been limited to the minimum, where possible we provide services remotely.
 • TÜV Rheinland follows official publications on the changing situation.
 • A Crisis Management Team has been established that implements preventive measures on an ongoing basis.
 • People who develop symptoms that may indicate coronavirus infection are required to follow public service recommendations.
 • A procedure has been implemented in case of an infection or suspected infection among employees of TÜV Rheinland Polska.
 • TÜV Rheinland Polska employees do not personally attend meetings in larger groups. For this purpose, information technologies are used.
 • The number of people in offices has been limited by using remote work.

Rules in customer contact:

The above-mentioned rules of conduct for our employees naturally also apply to their work for our customers.

Due to our in-house scheduling, we can track when and where customer assignments take place and have taken place. If an employee may pose a potential threat because he or she has previously visited the risk area or had contact with a quarantined or sick person, he or she will be removed from work and the Customers with whom he has been contacted will be informed of this fact.

We ask all customers to ensure that our employees are extensively protected against infection by appropriate hygiene and protective measures during their work on site. If it should subsequently transpire that our employees have had contact with Corona-infected customer employees, we expect to be informed immediately so that we can take appropriate protective measures.

If you have any further questions in connection with the corona virus or about an order, please contact us by phone or e-mail.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 32 271 89 88
e-mail: post@pl.tuv.com