current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Jakie zmiany wprowadza 8. wersja standardu BRC?

1 sierpnia 2018 roku BRC opublikowało nową, 8. już wersję standardu BRC. Podobnie, jak ze wszystkimi zmianami globalnych norm, również i w tym przypadku, od momentu publikacji do pełnego wdrożenia obowiązuje okres przejściowy. Mimo że certyfikacja zgodnie z wydaniem 8. rozpocznie się od 1 lutego 2019 roku, warto już teraz zapoznać się z głównymi zmianami, jakie wprowadza.

Formuła standardu pozostaje bez zmian. BRC zakłada możliwość przeprowadzenia audytów zapowiedzianych i niezapowiedzianych, przy czym audyty niezapowiedziane dostępne są bez podziału na opcje, jak było to w poprzedniej wersji (będzie to pełny audyt zakładu). Dodano też dwa nowe punkty w wymaganiach standardu, tj. strefy wysokiego ryzyka, wysokiej ostrożności i niechłodzone, wymagające wysokiej ostrożności, oraz wymagania dotyczące produktów będących przedmiotem handlu.

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA I JAKOŚCI ŻYWNOŚCI

Analizując treść wymagań nowego wydania standardu, już w pierwszym punkcie normy pojawia się zupełnie nowe wymaganie (klauzula 1.1.2), które odnosi się do kultury bezpieczeństwa i jakości żywności. BRC oczekuje, że kierownictwo firmy określi i utrzyma klarowny jej plan rozwoju i ciągłego doskonalenia. Tym samym wymaga się w firmie wdrożenia planów angażujących wszystkie zainteresowane strony. Chodzi zatem o udoskonalone szkolenia pozwalające zrozumieć przyczyny bieżących procesów bezpieczeństwa produktów i zaangażowanie w działania naprawcze, komunikację, jasny proces udzielania informacji zwrotnych (by komunikacja nie polegała jedynie na wydawaniu poleceń, a była też inicjowana), zarządzanie zmierzające do wdrożenia systemu nagradzania personelu. Całość uzupełnia wymaganie konieczności posiadania przez firmę poufnego systemu do zgłaszania przez pracowników wszelkich problemów związanych z bezpieczeństwem, integralnością i jakością produktów, a także ich zgodnością z prawem. Z kolei dane pozyskane w ten sposób powinny podlegać ocenie i w uzasadnionych przypadkach prowadzić do podejmowania określonych działań (klauzula 1.1.6).

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA JAKOŚCIOWA

Nowa wersja standardu zwraca również uwagę na bezpieczeństwo dokumentacji systemowej. Ta, wraz z innymi zapisami w wersji elektronicznej, powinna być właściwie przechowywana, manipulowana i zabezpieczana kopiami na wypadek przypadkowej ich utraty (klauzule 3.2.1 i 3.3.1).

AUDYTY WEWNĘTRZNE

Kolejna zmiana dotyczy audytów wewnętrznych i nakłada konieczność wyznaczenia ich czterech różnych dat, rozplanowanych na cały rok, których częstotliwość opiera się o analizę ryzyka. Klauzula 3.4.1 definiuje także zakres programu audytu wewnętrznego. Ponadto, określa potrzebę wykazania w raporcie obiektywnych dowodów zebranych podczas jego trwania.

Punkt 3.12, dotyczący orientacji na klienta, został z nowej wersji standardu usunięty.

Dodatkowe wymagania odnoszą się również do bezpieczeństwa w zakładzie i ochrony żywności. BRC zachęca do rozwoju systemów bezpieczeństwa i food defense, a tym samym przeprowadzania analizy zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych i dokumentowania planu oceny zagrożeń (ten powinien być cykliczne poddawany przeglądowi).

Punkt o kontroli zanieczyszczeń został rozszerzony o podpunkt na temat zanieczyszczeń pochodzenia fizycznego. Zgodnie z nim należy zapewnić procedury zapobiegające zanieczyszczeniu surowców opakowaniem, np. podczas usuwania opakowania. Pierwszy raz standard omawia wymagania względem długopisów w obszarze produkcyjnym (punkt 4.9.6).

MONITOROWANIE ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Utrzymanie higieny i porządku zostało rozszerzone o wymagania dotyczące monitorowania środowiska naturalnego (klauzula 4.11.8). BRC oczekuje, że w odniesieniu do patogenów lub organizmów powodujących psucie się żywności zastaną zastosowane, oparte na ryzyku, programy monitorowania środowiska, które obejmą co najmniej wszystkie obszary produkcyjne z produktami otwartymi i gotowymi do spożycia, a także określone odpowiednie limity kontrolne. Całość powinna podlegać przeglądowi co najmniej raz w roku.

KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

Dzięki dodaniu nowego punktu 5.8, odnoszącemu się do wymagań względem karmy dla zwierząt, nowe wydanie BRC zapewnia większą przejrzystość wymogów dla zakładów produkcyjnych z tego obszaru.

STREFY RYZYKA

Z treści całego standardu zostały usunięte wymagania dotyczące stref wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności, a umieszczone w punkcie 8. Zawiera on też dwa nowe podpunkty odnoszące się do konserwacji w strefach wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności względem przenoszenia sprzętów i zapobiegania zagrożeniom, gdy ten wraca ponownie w strefę wysokiego ryzyka (klauzula 8.3.2, 8.3.3). Dodano również klauzulę na temat usuwania odpadów w tych strefach (8.6.1) oraz doprecyzowano w nowym punkcie wymagania względem pomieszczeń socjalnych dla stref wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności (klauzula 8.4.1). Punkt 8. w całości określa wszystkie wymagania, które muszą spełnić producenci żywności wytwarzający produkty z użyciem obróbki w strefach wysokiego ryzyka i wysokiej ostrożności.

TOWARY HANDLOWE

Punkt 9., nowość w standardzie, odnosi się do produktów będących przedmiotem handlu, czyli produktów żywnościowych, które są przechowywane w zakładzie, a nie są produkowane, przetwarzane lub pakowane w zakładzie podlegającym audytowi. Do tej pory zagadnienie to omawiał moduł dobrowolny BRC, „Traded Goods – Towary Handlowe”, teraz produkty te są częścią zakresu certyfikacji. Podlegają audytowi na zgodność z wymaganiami tego punktu i powinny być fizycznie przechowywane w magazynie zakładu, z kolei obiekty magazynowe dla tych produktów powinny być włączone w zakres standardu. Wymagania dla produktów handlowych to: zatwierdzanie i monitorowanie producentów/pakujących towary handlowe, specyfikacje, kontrola produktu i badania laboratoryjne, legalność produktów i ich identyfikowalność.

Zakres certyfikacji musi jasno określać, które produkty są wytwarzane w zakładzie i które procesy są w nim podejmowane. Produkty będące przedmiotem handlu lub kluczowe procesy zlecone na zewnątrz zostaną wyraźnie określone w zakresie certyfikatu, tzn. produkty handlowe mogą zostać wyłączone z zakresu certyfikacji, a zatem wymagania sekcji 9. standardu nie będą miały zastosowania. Informacja ta będzie zawarta w zakresie certyfikacji.

Certyfikacja zgodnie z wydaniem 8. rozpocznie się od 1 lutego 2019 roku. Wszystkie certyfikaty wydane na podstawie audytów przeprowadzonych przed tą datą są zgodne z wydaniem 7. i ważne przez okres określony w certyfikacie.

Dokumentem pomocnym przy przechodzeniu na nową wersję BRC może okazać się „Global Standard Food Safety Issue 8 Interpretation Guideline”. W tej wydanej przez BRC interpretacji standardu obok każdego punktu wymagań można znaleźć jego omówienie, często także z przykładami rozwiązań. Tekst nowego wydania normy, również w języku polskim, oraz dostępną w języku angielskim interpretację można pobrać ze strony BRC Participate.

ŹRÓDŁA:

  • Global Standard Food Safety Issue 8

Marta Ciołkowska – Kierownik Produktu Sekcji Certyfikacji Systemów Zarządzania w Przemyśle Spożywczym TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o

Sprawdź ofertę szkoleń

System zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000

Czytaj więcej

Standard BRC Food

Czytaj więcej

Standard IFS Food

Czytaj więcej
Kontakt