Landingpage налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
Key Visual ALT Tag max. 140 Characters Детайлна експертиза. Поддържане на целостта. Уникални решения за управление на големи EPC проекти на едно място

Детайлна експертиза. Поддържане на целостта.

Комплексно управление. Уникални решения за управление на големи EPC проекти на едно място

Населението на света непрекъснато нараства, както и световната икономика. Поради нарастващата взаимосвързаност и необходимостта от индустриална и енергийна инфраструктура, съществува необходимост от обновяване на съществуващите активи и изграждане на нови.От една страна, поради нарастващия ценови натиск, ограниченията във времето и конкурентоспособността, структурата на проектите и моделите за договаряне стават все по-сложни и изискват професионално управление през целия жизнен цикъл на проекта – от концепцията през инженеринга и доставката до строителството. От друга страна, броят на проектите за инженеринг, доставка и строителство (EPC), които трябва да бъдат планирани и изпълнени под едно ръководство – традиционният EPC проект “до ключ“ (LSTK) – намалява по значение. Тези промени подчертават важността на съчетаването и задълбоченото разбиране на моделите за изпълнение, планиране и техническа компетентност във всички индустриални области.

Разлики между EPC (инженеринг, доставка и строителство) и EPCM (инженеринг, доставка и управление на строителството)

EPC договорите с единствена отговорност на изпълнителя са един от начините за сключване на договори за разработване и изграждане на големи, комплексни проекти. Тази концепция може да се прилага в много индустриални области, включително в промишлени предприятия, добив на нефт и газ, химическа и нефтопреработваща промишленост, производство на електроенергия, чиста енергия и транспорт. Алтернативните модели са с повече от един EPC договор или модели за инженеринг, доставка (услуги) и управление на строителството (EPCM), както и хибридни форми.

Съгласно EPC договора изпълнителят изгражда и доставя проекта в рамките на определен период от време – проект “до ключ“ от началото до окончателното завършване. За разлика от това, изпълнителят на EPCM е доставчик на услуги, който не участва пряко в изграждането и изпълнението на проекта, а по-скоро отговаря за детайлното проектиране и цялостното управление на проекта – договор за професионални услуги. Съответно и отговорностите в проекта се променят в зависимост от модела на договаряне.

Тъй като дългосрочните инфраструктурни и индустриални проекти стават все по-големи, по-взискателни и по-сложни, рисковете трябва да бъдат наблюдавани и управлявани, за да се постигне навременно завършване. Обикновено, свързаните с проекта опасения включват спецификации, графици, бюджетен контрол, съответствие с регулациите, качество, здраве, безопасност и околна среда (HSE) и квалитетно управление на проекта. Успешното управление на рисковете в тези области ще помогне за успеха на вашия проект.

Ние от TÜV Rheinland сме вашият надежден партньор, който ви предоставя експертиза, за да овладеете голямата сложност и високите технически изисквания на EPC проектите. Имаме необходимия опит за всички области на комплексни проекти (жилищни и нежилищни сгради, инфраструктурни проекти и промишлени инсталации и тръбопроводи), както и способността като консултант по управление на проекти да държим под контрол ситуацията по всяко време, докато се управлява надеждно и отговорно.

Повишената увереност гарантира изключителна производителност и ви помага да постигнете целите си по отношение на времето за изпълнение, разходите и качеството.

Ние предлагаме на EPC изпълнителите, както и на EPCM изпълнителите и застрахователните компании, цялостно интегрирано и модулно портфолио от услуги като консултации, управление на риска и безопасността, инспекции, контрол на качеството, координация и управление, (включително управление и надзор на проектите, както и застраховане) , всички перфектно съобразени с изискванията на конкретните проекти.

Ние гарантираме цялостно планиране, управление и надзор на проекта – от проектирането до завършването на проекта – с иновативни системи, процеси и методи. Наблюдаваме техническата интеграция в предприятието, навременната доставка на компонентите и контролираме изискванията за качество.

Нашите услуги включват строителен надзор, планиране, контрол на разходите и качеството, ЗБР, комуникации, управление на риска и измененията и изпитване на материалите, както и управление на доставчиците и всякакъв вид допълнителна подкрепа при управлението на веригата на доставките. Всички взаимовръзки могат да бъдат оптимално и ефективно синхронизирани по време на всички фази на проекта. Предлагаме тези услуги като цялостен модулен пакет от услуги или като отделни услуги.

С наша помощ проектът на нашия клиент ще бъде успешно реализиран. Услугите ни са съобразени с нуждите на клиентите, а нашите експерти са по целия свят.

Сътрудничество за разширяване на консултантските услуги по управление на проекти и други услуги по пътя към нови пазари

В резултат на сътрудничеството ни с Technip Energies , водеща инженерингова и технологична компания за енергиен преход, нашите клиенти се възползват от силните страни на двете компании. Това ни прави силен партньор, като консултант по управление на проекти (PMC), който подпомага своите клиенти, като поема различни управленски задачи, напр. управление на проекта, управление на измененията и строителството и т.н.