Avis Legal y Protecció de Dades

Dades identificatives del titular del lloc web

En compliment del deure d'informació estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les empreses del grup TÜV RHEINLAND a Espanya, TÜV Rheinland Ibèrica, SA i TÜV Rheinland Ibèrica, Inspection, Certification & Testing, SA i en qualitat de titular del lloc web www.tuv.es / com, procedeixen a comunicar les dades identificatives exigits per la referida norma:

Denominació social: TÜV RHEINLAND IBÉRICA, S.A.
Domicili social: Avda. de Burgos 114, 3º, 28050 de Madrid
CIF: A78999612
Adreça de correu electrònic: info-madrid@es.tuv.com
Dades d'inscripció en el Registre Mercantil:
Inscrita al R.M. de Madrid, Tom 9226 general, 8022 de la Secció 3a del Lliure de Societats, Foli 5, Full 86.907, Inscripció 1a. VAT No CIF: A-78.999.612.

Denominación social: TÜV RHEINLAND NAVARRA, S.A.
Domicilio social: Calle soto de Aizoain, s/n, Mercairuña 31013 Pamplona (Navarra)
CIF: A31236128
Dirección de correo electrónico: info@es.tuv.com
Datos de inscripción en el Registro Mercantil:
Inscrita al R.M. de Navarra , Tomo 664, General, 406, de la Sección 3ª del Libro de Sociedades, Folio 161, Hoja 7.212,Inscripción 1a. VAT No. CIF: A-31236128.

Denominació social: TÜV RHEINLAND IBÉRICA, Inspection, Certification & Testing, S.A.. (abans denominat ICICT,S.A.)
Domicili social: Parc de Negocis "Mas Blau", C / Garrotxa, 10-12, 08820 el Prat de Llobregat (Barcelona)
CIF: A-59555466
Adreça de correu electrònic: info@es.tuv.com
Dades d'inscripció en el Registre Mercantil:
Inscrita al R.M. de Barcelona Tom 20.762, Foli 36, Fulla B-10.822, Inscripció 1a
VAT No CIF: A-59.555.466.

Aquesta informació conforma i regula les condicions d'ús, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que, els usuaris de la pàgina Web que es publica sota el nom de domini www.tuv.es / com, assumeixen i es comprometen a respectar.

Definicions

"Pàgina", domini www.tuv.es / com que es posa a disposició dels Usuaris d'Internet.

"Usuari", persona física o jurídica que utilitza o navega per la pàgina.

"Contingut", són les pàgines que conformen la totalitat del domini www.tuv.es / com, les quals conformen la informació i els serveis que les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND posen a disposició dels Usuaris d'Internet. En aquestes pàgines es contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, enllaços, textures, dibuixos, arxius de so i / o imatge, enregistraments, programari, aspecte, disseny gràfic i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut en la Pàgina.

"Web", paraula tècnica que descriu el sistema d'accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara java, javascript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini Internet són el resultat de la informació que el titular posa a disposició dels Usuaris d'Internet.

"Hiperenllaç", tècnica per la qual un usuari pot navegar per diferents pàgines de la web, o per Internet, amb un simple clic sobre el text, icona, botó o indicatiu que conté l'enllaç.

"Cookies", mitjà tècnic per a la "traçabilitat" i seguiment de la navegació en els llocs web. Són petits fitxers de text que s'escriuen en l'ordinador de l'usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privadesa, de manera que les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND avisaran oportuna i de manera fefaent de la seva utilització en el moment en què s'implantin en la Pàgina.

Condicions d'ús

La simple i mera utilització de la Pàgina atorga la condició d'usuari de la Pàgina, bé sigui persona física o jurídica, i obligatòriament implica l'acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses en l'Avís legal. Si l'Usuari no estigués d'acord amb les clàusules i condicions d'ús d'aquest Avís Legal, s'abstindrà d'utilitzar la Pàgina.

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitzacions de manera que la versió publicada per les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND, pot ser diferent en cada moment en què l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la pàgina.

A través de la Pàgina, les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND faciliten als usuaris l'accés i la utilització de diversos Continguts publicats per mitjà d'Internet per les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND o per tercers autoritzats.

L'usuari està obligat i es compromet a utilitzar la pàgina i els Continguts de conformitat amb la legislació vigent, l'Avís Legal, i qualsevol altre avís o instruccions posats en el seu coneixement, bé sigui per mitjà d'aquest avís legal o en qualsevol altre lloc dins dels Continguts que conformen la Pàgina, així com amb les normes de convivència, la moral i bons costums generalment acceptades.

A aquest efecte, l'Usuari s'obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il•lícits, prohibits en l'Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND, d'altres Usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

L'Usuari s'obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut en la pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i / o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al que tingués accés en la seva condició d'usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, l'Usuari no podrà:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts, llevat que es compti amb l'autorització escrita i explícita de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND, que són titulars dels corresponents drets, o bé que això resulti legalment permès.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el "copyright" i altres dades identificatives de la reserva de drets de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND o dels seus titulars, de les empremtes i / o identificadors digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.

L'usuari s'haurà d'abstenir d'obtenir i fins i tot d'intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat a aquest efecte en les pàgines web on es trobin els Continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment en Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i / o dels Continguts

Propietat intelectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la Pàgina són propietat de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND o, si s'escau, de tercers que han autoritzat el seu ús, sense que pugui entendre que l'ús o accés al Portal i / o als Continguts atribueixi l'Usuari cap dret sobre les citades marques, noms comercials i / o signes distintius, i sense que puguin entendre cedits a l'Usuari, cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests Continguts.

De la mateixa manera els Continguts són propietat intel•lectual de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND, o de tercers si s'escau, per tant, els drets de Propietat Intel•lectual són titularitat de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND o de tercers que han autoritzat el seu ús , als quals correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta Web, així com la lesió dels drets de Propietat Intel•lectual o Industrial de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND o de tercers inclosos en la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes .

Hiperenllaços

Aquelles persones que es proposin establir hiperenllaços entre la seva pàgina web i la pàgina hauran d'observar i complir les condicions següents:

  • No serà necessària autorització prèvia quan l'Hiperenllaç permeti únicament l'accés a la pàgina d'inici, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma de Hiperenllaç requerirà l'autorització expressa i inequívoca per escrit per part de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND.
  • No es crearan "marcs" ("frames") amb les pàgines web ni sobre les pàgines web de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND.
  • No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, o ofensives sobre les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND, els seus directius, els seus empleats o col•laboradors, o de les persones que es relacionin en la Pàgina per qualsevol motiu, o dels usuaris de les pàgina, o dels continguts subministrats.
  • No es declararà ni es donarà a entendre que les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND han autoritzat l'Hiperenllaç o que han supervisat o assumit de qualsevol forma els Continguts oferts o posats a disposició de la pàgina web en la qual s'estableix l'Hiperenllaç.
  • La pàgina web on s'estableixi l'Hiperenllaç només podrà contenir l'estrictament necessari per identificar el destí del Hiperenllaç.
  • La pàgina web on s'estableixi l'Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il.lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

Cookies

Les cookies són el mitjà tècnic per a la "traçabilitat" i seguiment de la navegació en les pàgines web. Són petits fitxers de text que s'escriuen en l'ordinador de l'usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privacitat, de manera que les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND informen que podran utilitzar cookies amb la finalitat d'elaborar estadístiques d'utilització del lloc web així com per identificar el PC de l'usuari permetent reconèixer en les seves pròximes visites. En tot cas, l'usuari pot configurar el seu navegador per no permetre l'ús de cookies en les seves visites al lloc web.

Seguimiento de Página Web

Aquesta pàgina web utilitza la tecnologia webtrekk (www.webtrekk.com)per recollir les dades de comportament dels nostres visitants. Aquestes dades es recullen de forma anònima per a finalitats d'optimització i màrqueting. Totes les dades dels visitants es guarden amb un identificador d'usuari anònim i es pot afegir a un perfil d'ús. Les cookies s'utilitzaran per a aquest propòsit, recollint i guardant les dades en forma anònima. La informació no s'utilitzarà per identificar un visitant en forma individual, i no s'agreguen les dades personals. La recol·lecció i emmagatzematge de dades poden ser revocades en futurs serveis subsegüents.

Excloure de seguiment de pàgina web.

Disponibilitat de la Pàgina

Les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND no garanteixen la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la pàgina, als seus Continguts, ni que aquest es trobin actualitzats, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, si s'escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los. Per tant, les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND no es responsabilitzen dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'Usuari que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND exclouen, amb les excepcions previstes en la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de disponibilitat, continuïtat o qualitat del funcionament de la Pàgina i dels Continguts, al no compliment de l'expectativa d'utilitat que els usuaris hagin pogut atribuir a la Pàgina i als Continguts.

La funció dels Hiperenllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres web que contenen informació sobre la matèria. Aquests Hiperenllaços no constitueixen suggeriment ni recomanació.

Les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND no es fan responsables dels continguts d'aquestes pàgines enllaçades, del funcionament o utilitat dels Hiperenllaços ni del resultat d'aquests enllaços, ni garanteixen l'absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

L'accés a la Pàgina no implica l'obligació per part de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND de controlar l'absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius, per tant, les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND no es fan responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir durant la prestació del servei de la Pàgina, ni dels possibles danys que puguin causar al sistema informàtic de l'usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest lloc, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades.

Qualitat de la Pàgina

Atès l'entorn dinàmic i canviant de la informació i serveis que es subministren per mitjà de la Pàgina, les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND realitzen el seu millor esforç, però no garanteixen la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i / o actualitat dels continguts.

La informació continguda en les pàgines que componen aquest Portal només té caràcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas ofereixen ni tenen caràcter de compromís vinculant o contractual.

Limitació de responsabilitat

Les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND exclouen tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basat en aquesta informació, així com pels possibles errors tipogràfics que puguin contenir els documents i gràfics de la Pàgina. La informació està sotmesa a possibles canvis periòdics sense previ avís del seu contingut per ampliació, millora, correcció o actualització dels continguts.

Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions per part de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND a l'Usuari realitzats per qualsevol mitjà es consideraran eficaços amb caràcter general.

Disponibilitat dels Continguts

La prestació del servei de la Pàgina i dels Continguts té, en principi, durada indefinida. Les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND, però, queden autoritzades per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la Pàgina i / o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND advertiran prèviament la terminació o suspensió de la Pàgina.

Protecció de dades de caràcter personal

El Grupo TÜV RHEINLAND és conscient de la importància de la privacitat de les dades de caràcter personal i per això, ha implementat una política de tractament de dades orientada a proveir la màxima seguretat en l'ús i recollida dels mateixos, garantint el compliment de la normativa vigent en la matèria i configurant aquesta política com un dels pilars bàsics en les línies d'actuació de l'entitat.

Durant la navegació a través del web www.tuv.es / com és possible que es demanin dades de caràcter personal a través de diferents formularis disposats a aquest efecte. Aquestes dades formaran part dels pertinents fitxers en funció de la finalitat determinada i concreta que motiva el va recollir d'aquests.

Les dades personals recollides, que vostè ens facilita en omplir el formulari de Subscripció o Registre en qualsevol dels nostres serveis en què sigui necessari registrar-se o subscriure, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als fitxers de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND, per tal de poder mantenir la relació contractual, si escau, establerta amb les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND, així com la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels nostres serveis i donar-los tràmit, enviar-li informació i publicitat sobre cursos, ofertes, i recomanacions de les empreses espanyoles del grup TÜV Rheinland, sempre quan ens hagi autoritzat prèviament a això, marcant la casella corresponent en el formulari emplenat, així com per realitzar estadístiques i anàlisi de les tendències del mercat, i enquestes que l'usuari no estarà en cap cas obligat a contestar. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre les seves dades són voluntàries, sense que la falta de contestació a les mateixes impliqui una minva de qualitat, o impossibilitat de prestar el servei llevat que s'indiqui una altra cosa.

D'aquesta manera, la informació particular de cada tractament de dades s'ha d'aportar al costat de cada formulari web, sent comú a tots ells el responsable del fitxer: les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND, així com el lloc i forma d'exercici dels drets de accés, rectificació, cancel•lació i oposició, que s'ha de formalitzar mitjançant una comunicació escrita a l'adreça indicada anteriorment incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

En el cas que aporti les seves dades a través d'un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part d'un fitxer la finalitat de gestionar de la sol•licitud o comentari que ens realitza, són aplicables la resta d'extrems indicats en el paràgraf anterior. Així mateix, les condicions generals de contractació dels serveis de les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND contenen les característiques i naturalesa del tractament de les dades que seran desenvolupats per la mateixa en el cas que contracti qualsevol d'ells.

D'altra banda, les empreses espanyoles del grup TÜV RHEINLAND ha implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les Dades Personals que els interessats poguessin facilitar com a conseqüència de l'accés a les diferents seccions del lloc web www.tuv.es / com, aplicant les mesures de seguretat previstes en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Jurisdicció

Per totes les qüestions que es suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar del seu ús, totes les parts que intervenen es sotmeten als Jutges i Tribunals de Madrid, renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Legislació aplicable

L'Avís Legal es regeix per la llei espanyola.

Copyright © 2011 - Grup TÜV RHEINLAND a Espanya

Reservats tots els drets d'autor per les lleis i tractats internacionals de propietat intel•lectual. Queda expressament prohibida la seva còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.