current language
Supply Chain Inspections налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
Портфолио от услуги за проверка на веригата за доставки | TÜV Rheinland

Решения по отношение на веригата за доставки в промишлеността

Оптимизирайте вашата верига за доставки. Точно навреме.

За да се гарантира успешното завършване на вашия проект, е необходима оптимизация на вашата верига за доставки. Ето защо е важно доставчиците и изпълнителите да доставят желаното качество на поръчките, производството и строителството. Освен това, от съществено значение е да се спазват определените стандарти и всеки етап да се изпълни ефективно и своевременно.

С нашите услуги за проверка на веригата за доставки, които включват още оценка, експедиция, инспекция, надзор и изпитване, ние ви предлагаме необходимата поддръжка на всеки етап. Те обхващат избор на доставчици, проверка на качеството и контрол на качеството, наблюдение на товаро разтоварните дейности, строителен надзор и непрекъсната проверка по време на експлоатация. Ние засилваме вашата позиция на пазара в дългосрочен план чрез технологични иновации и икономическо развитие.

Овладейте вашата верига за доставки в промишлеността от началото до края.

Кликнете върху различните фази на веригата за доставки и вижте подробностите.

Дизайн &
Планирне
Закупуване &
Производство
Строителство &
Въвеждане в експлоатация
Експлоатация &
Поддръжка
Right
in Time

Дизайн &
Планирне

Вие сте:

 • Топ мениджър
 • Ръководител на проекти, Доставки, Строителство (EPC) / Собственик
 • Технически отдел
 • Вземащ решение
 • Инвестиционен миджър

Вашите предизвикатества са:

 • Несигурност по отношение на новите технологии или нови локации
 • Трудност при оценката на разходите и усилията по отношение на осигуряване на качество / контрол на качеството (QA / QC)
 • Рискове и изисквания, които трябва да се вземат предвид при планирането на управление на качеството на проекта
 • Система за управление на знанията, която може да не поддържа разработването и актуализирането на спецификации
 • Ограничение в цената, наложено от крайния клиент, което изкушава да се похарчат колкото се може по-малко средства, за да се намалят несигурността при проектирането по отношение на НС, задължения и регулации, закъснения, глоби и санкции
 • Различни искания от клиента, които трябва да бъдат съобразени в проекта

Нашите решения са:

 • Услуги за достъп до пазара
 • Избор на доставчик
 • Преглед на спецификацията
 • Планиране на инспекцията

Прочетете повече

Закупуване &
Производство

Вие сте:

 • Мениджър Доставки
 • Ръководител на проекти / Служител в отдел „Управление на проекти“
 • Акаунт мениджър за производител
 • Ръководител на проекти в инвестиционен отдел
 • Мениджър по качеството

Вашите предизвикатества са:

 • Необходимост от оптимизация на веригата за доставки
 • Неизвестни и нискотарифни поддоставчици
 • Сложни многостепенни вериги за доставки
 • Производители, които не се придържат към наложените спецификации и стандарти,

Нашите решения са:

 • Оценка и развитие на доставчика
 • Проверка на доставчика
 • Експедиране
 • Предварителна проверка преди изпращане (PSI)
 • Тестване на материали и БРК

Прочетете повече

Строителство &
Въвеждане в експлоатация

Вие сте:

 • Ръководител на проекти
 • Мениджър по качество на място
 • Служител в отдел „Управление на проекти“
 • Акаунт мениджър за производител
 • Ръководител на проекти в инвестиционен отдел
 • Местен строителен надзор
 • Мениджър по здраве, безопасност и околна среда (HSE)
 • Мениджър по качеството в собственика / EPC

Вашите предизвикатества са:

 • Закъснения в строителството и надвишаване на разходите
 • Внедряване на нови технически средства, автоматизация и цифровизация
 • Несъответствие със стандартите за осигуряване на качество / контрол на качеството на място
 • Несъответстиве с изискванията за здраве, безоспаснот и околна среда
 • Лоша документация за несъответствия на компоненти, получени от доставчиците

Нашите решения са:

 • Наблюдение при товарене и разтоварване
 • Оглед на място по време на инсталацията
 • Технически персонал
 • Надзор на обекта в строителството
 • Въвеждане в експлоатация на инспекция и БРК

Прочетете повече

Експлоатация &
Поддръжка

Вие сте:

 • Мениджър на завод/производство/инсталация
 • Мениджър на индустриални съоръжения
 • Мениджър по здраве, безопасност и околна среда (HSE)
 • Мениджър по качеството
 • Мениджър по застраховане

Вашите предизвикатества са:

 • Недостатъчни квалифицирани ресурси за разбиране и прилагане на съответните стандарти
 • По-сложни оперативни предизвикателства и непланиран престой в производството
 • Внедряване на нови технически средства, автоматизация и цифровизация
 • Уникални компоненти, които трудно се обменят или поддържат
 • Проблеми с определянето на отговорността в случай на несъответствия при инциденти

Нашите решения са:

 • Инспекция за поддръжка
 • Анализ на щети при повреда
 • Технически персонал
 • Инспекция, основана на риска (RBI)
 • Оценка на жизнения цикъл на оборудването / материалите

Прочетете повече

Възползвайте се от нашата подкрепа, за да постигнете непрекъснато подобряване по отношение на вашите доставчици. Ние следваме два различни подхода. Докато подходът, основан на спазването на изискванията се фокусира върху отклоненията от изискванията на клиента, то подходът, основан на риска идентифицира рисковите фактори, водещи до неправилно протичане на процесите. В зависимост от вашата ситуация, ние ще създадем пакет от услуги, който е подходящ само за вас. Възползвайте се от нашите услуги за проверка на веригата за доставки и от:

 • нашата помощ при правилния избор на доставчиците и тяхното непрекъснато подобряване
 • намаляване на разходите чрез определяне на нови доставчици на базата на задълбочена оценка на доставчика
 • по-голяма прозрачност по отношение на качеството на компонентите
 • намаляване на риска от отговорност и намаляване на финансовите загуби в резултат на лошо качество или закъснения
 • преодоляване на затрудненията в производството
 • повишаване на вашата конкурентоспособност и удовлетвореността на клиентите чрез постигане на високо качество

Further Services:

Неразрушаващи изпитвания на заварени съединения

Откриване на малки недостатъци или дефекти в продукта с ултразвуково изпитване от TÜV Rheinland

Удовлетворете нормативните изискванията с контнола без разрушаване на заварените съединения от TÜV Rheinland.

повече

Market Access Service

Овладяване на вашата верига за доставки в промишлеността. Точно навреме. Свържете се с нашите експерти.