current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Dịch vụ tìm thấy: Thẩm định

Ngành
Lĩnh vực kinh doanh

Active Implantable Medical Devices (AIMD)

Active und Non-Active Medical Devices

Chứng nhận tiêu chuẩn EN ISO 13485

Chứng nhận tiêu chuẩn EN ISO 13485

Xác nhận hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng tại doanh nghiệp

ĐỌC THÊM

Condition Monitoring for Rail Transport

DETOX for Fashion Supply Chains

Damage and Value Assessments for Vehicles (Private Customers)

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Tuân thủ các chỉ thị về chất thải cho sản phẩm điện tử của doanh nghiệp

ĐỌC THÊM

E-Mail Content Security Filter

Enterprise Mobility Management (EMM) Services

Hybrid Infrastructure Consulting

In-Vitro Diagnostic Devices (IVD)

Medical Device Single Audit Program (MDSAP)

Medical Devices: International Approval

Nuclear Engineering and Radiation Protection

Privileged Session Management

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM)

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM)

Quản lý khủng hoảng một cách chủ động

ĐỌC THÊM

Rail Maintenance optimization

Rail Market and Business Development

Rail procurement and tender support

Technical Vocational Training

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

Yêu cầu tuân thủ đối với thiết bị điện và điện tử

ĐỌC THÊM