current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Dịch vụ tìm thấy: Thẩm định

Ngành
Lĩnh vực kinh doanh

Active Implantable Medical Devices (AIMD)

Active und Non-Active Medical Devices

Chương trình đánh giá đơn nhất cho nhà sản xuất thiết bị y tế (MDSAP)

Chương trình đánh giá đơn nhất cho nhà sản xuất thiết bị y tế (MDSAP)

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đánh giá và cấp chứng nhận theo MDSAP để hỗ trợ việc tiếp cận thị trường.

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn EN ISO 13485

Chứng nhận theo tiêu chuẩn EN ISO 13485

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS) đối với thiết bị y tế

ĐỌC THÊM

Condition Monitoring for Rail Transport

DETOX for Fashion Supply Chains

Damage and Value Assessments for Vehicles (Private Customers)

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Tuân thủ các chỉ thị về chất thải cho sản phẩm điện tử của doanh nghiệp

ĐỌC THÊM

E-Mail Content Security Filter

Enterprise Mobility Management (EMM) Services

Hybrid Infrastructure Consulting

In-Vitro Diagnostic Devices (IVD)

Medical Devices: International Approval

Nuclear Engineering and Radiation Protection

Penetration Tests and IT Security Analysis

Privileged Session Management

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM)

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM)

Quản lý khủng hoảng một cách chủ động

ĐỌC THÊM

Rail Maintenance optimization

Rail Market and Business Development

Rail procurement and tender support

Technical Vocational Training

Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm (IVDR)

Thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm (IVDR)

Dịch vụ toàn diện để đảm bảo tính tuân thủ IVDR đối với thiết bị y tế trong ống nghiệm.

ĐỌC THÊM

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

TÜV Rheinland thử nghiệm thiết bị điện và điện tử theo các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho sản phẩm của doanh nghiệp.

ĐỌC THÊM

Thử nghiệm thiết bị nghe nhìn và công nghệ thông tin

Thử nghiệm thiết bị nghe nhìn và công nghệ thông tin

Chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin về thử nghiệm và chứng nhận cho sản phẩm nghe nhìn (AV) và công nghệ thông tin (IT).

ĐỌC THÊM