current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Dịch vụ theo ngành: Khu vực công

translation missing: core_result
Lĩnh vực kinh doanh

APT – Advanced Persistent Threat

Accredited Personnel Certification

CISO: Chief Information Security Officer (External)

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001

Quản lý an toàn công nghệ thông tin

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 28000

An toàn vận chuyển và công tác hậu cần

nhiều hơn

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

nhiều hơn

Cloud-Based Learning Worlds

Construction Management Training

Consulting and Concept Design

Corporate Sustainability Reporting Services

Các khóa đào tạo tại doanh nghiệp

Các khóa đào tạo tại doanh nghiệp

Cung cấp các khóa đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp

nhiều hơn

Data Protection Training Courses

Data protection certification

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Tuân thủ các chỉ thị về chất thải cho sản phẩm điện tử của doanh nghiệp

nhiều hơn

E-Learning Publishing System

E-Mail Content Security Filter

Educational Media and Learning Games

Enterprise Mobility Management (EMM) Services

Environmental Management Training

Environmental Protection Courses

External Data Protection Officer

Health and Safety Coordination on Construction Sites

Hội thảo chuyên đề mở

Hội thảo chuyên đề mở

Cung cấp các khóa đào tạo chiêu sinh tự do

nhiều hơn

ISO 45001

ISO 45001

Tiêu chuẩn mới về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp.

nhiều hơn

IT Certification Training Courses

IT Security and IT Management Trainings

Identity und Access Management (IAM)

Information Rights Management

Information Security: Strategy

Information Technology Products

Management Know-how and Communication

New Media Training Consulting

Penetration Tests and IT Security Analysis

Privileged Session Management

Project Management Training

Purchasing and Materials Management Training

Quản lý tính bền vững trong kinh doanh

Quản lý tính bền vững trong kinh doanh

Nâng cao lợi thế cạnh tranh với hệ thống quản lý trách nhiệm với xã hội và bền vững trong kinh doanh

nhiều hơn

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM)

Quản lý tính liên tục trong kinh doanh (BCM)

Quản lý khủng hoảng một cách chủ động

nhiều hơn

RED Directive: Telecommunication Products

Rail Maintenance optimization

Rail Market and Business Development

Rail procurement and tender support

Support Management and Health Consultation

Sustainability Management Training

Technical Vocational Training

Testing for Audio and Video Equipment

Thiết lập hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISMS) theo tiêu chuẩn ISO 27001

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

Thử nghiệm tuân thủ chỉ thị RoHS

Yêu cầu tuân thủ đối với thiết bị điện và điện tử

nhiều hơn

Tư vấn về quản lý nguồn nhân lực