current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Polityka klimatyczna i handel emisjami

Polityka klimatyczna i handel emisjami

Wsparcie dla projektów związanych z ochroną klimatu

W celu zmniejszenia tempa globalnych zmian klimatu, które potencjalnie mogą mieć negatywny wpływ na ekosystemy Ziemi, w ramach protokołu z Kioto opracowano trzy różne mechanizmy, z których wszystkie mają na celu obniżenie całkowitych kosztów osiągania zamierzonych wartości emisji gazów cieplarnianych: handel emisjami, mechanizm czystego rozwoju (CDM) i wspólna realizacja (JI).

Mechanizmy z Kioto dają właścicielom, autorom lub uczestnikom projektów wymierne możliwości gospodarcze - bez umniejszania znaczenia spełniania wszystkich wymagań projektu.

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) akredytowała TÜV Rheinland na agencję walidacji, znaną jako Wyznaczona Jednostka Operacyjna (DOE). TÜV Rheinland przeprowadza obowiązkową walidację projektów CDM w ramach wszystkich sektorów, w tym wytwarzania i dystrybucji energii, chemicznym, w budownictwie, górnictwie, transporcie, produkcji metali, przemyśle produkcyjnym i w rolnictwie. Po zakończeniu walidacji, projekt można przedłożyć do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC).

TÜV Rheinland jest także Akredytowaną Jednostką Niezależną (AIE) oferuje usługi w zakresie określania i weryfikacji projektów JI.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. jest uprawnionym weryfikatorem do wykonywania czynności weryfikacji na podstawie akredytacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012, ofertuje również usługi w zakresie poświadczenia osiągnięcia wskaźników zgodności dla inwestycji ujętych w Krajowym Planie Inwestycyjnym.

Folder Weryfikacja wskaźników zgodności dla inwestycji ujętych w KPI

Zalety usług oferowanych przez TÜV Rheinland w zakresie ochrony klimatu

Przy wsparciu ze strony TÜV Rheinland dla projektów dotyczących ochrony klimatu i zagadnień związanych z ochroną klimatu, mogą Państwo:

  • Odnieść korzyści dzięki międzynarodowej reputacji TÜV Rheinland, jako niezależnej jednostki badawczej
  • Polegać na kompleksowych usługach w zakresie projektów ochrony klimatu
  • Skorzystać z usług walidacji i weryfikacji projektów CDM oferowanych przez TÜV Rheinland jako akredytowanej DOE
  • Zapewnić powodzenie projektu JI lub CDM
  • Uzyskać certyfikat emisji zbywalnych
  • Zgłosić roczne emisje gazów cieplarnianych w ramach Unijnego systemu handlu emisjami w sposób wiarygodny i przejrzysty

Weryfikacja wskaźników zgodności dla inwestycji ujętych w Krajowym Planie Inwestycji

Wymagania wprowadzone przez ustawę o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych z dnia 12 czerwca 2015r.

Podmiot realizujący zadanie inwestycyjne ujęte w Krajowym Planie Inwestycyjnym ma obowiązek wykonania weryfikacji zatwierdzonych w drodze decyzji wskaźników zgodności 12 miesięcy po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego. Poświadczenia osiągnięcia wskaźników zgodności dokonywać będzie Weryfikator w formie opinii. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. jest uprawnionym weryfikatorem do wykonywania czynności weryfikacji na podstawie akredytacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 600/2012.

Więcej informacji w materiałach do pobrania:

Folder Weryfikacja wskaźników zgodności dla inwestycji ujętych w KPI

Walidacja i weryfikacja projektów CDM

Realizując projekt CDM, projekt ten musi przejść proces walidacji poprowadzony przez niezależną jednostkę, znaną jako wyznaczona jednostka operacyjna (DOE), w celu zapewnienia, że projekt będzie skutkował wymiernym i długotrwałym zmniejszeniem emisji. TÜV Rheinland posiada akredytację DOE i oferuje usługi walidacji dla autorów projektów w zakresie tworzenia projektów, jak i planów bazowych oraz monitorowania planów. Na tym etapie, TÜV Rheinland daje uczestnikom projektu pewność co do jakości projektu i zamierzonych certyfikowanych redukcji emisji (CER) przed rejestracją projektu.

Dzięki wynikom walidacji będą Państwo mogli podjąć działania korygujące, w przypadku nie spełnienia pewnych wymogów lub gdy założenia projektu okażą się błędne. Mogą również Państwo skorzystać ze specjalnych konsultacji w celu stwierdzenia, czy projekt można z powodzeniem przedłożyć do rejestracji w UNFCCC.

TÜV Rheinland udziela także wsparcia w procesie weryfikacji redukcji emisji po udanej realizacji projektu. Dzięki temu, będą Państwo mogli zapewnić zainteresowanych, że projekt, w tym system nadzoru, został zrealizowany zgodnie z planem i założona redukcja emisji zostanie osiągnięta.

Projekt JI podlega takiemu samemu procesowi co projekt CDM, z tą różnicą, że w przeciwieństwie do CDM, projekty JI dotyczą krajów rozwiniętych, które przyjęły zobowiązania w zakresie redukcji emisji w ramach Protokołu z Kioto.

Akredytacja TÜV Rheinland obejmuje:

Walidacja i weryfikacja w zakresie VER

TÜV Rheinland oferuje usługi dotyczące realizacji środków na poziomie międzynarodowym i może przeprowadzać walidacje oraz weryfikacje zgodnie ze wszystkimi ogólnie przyjętymi normami dotyczącymi projektu.

Usługi oferowane przez TÜV Rheinland w zakresie handlu emisjami w Unii Europejskiej

Jako certyfikowana organizacja, TÜV Rheinland oferuje zakładom i liniom lotniczym szeroki zakres usług. Może również przejąć odpowiedzialność za badania planów nadzoru i weryfikację sprawozdań dotyczących emisji i alokacji.

Certyfikacja ekologicznej energii elektrycznej i biogazu

Mogą Państwo pokazać klientom, że energia elektryczna naprawdę pochodzi z "produkcji ekologicznej". Certyfikat ekologicznej energii elektrycznej, można wykorzystać, aby pomóc klientom dokonać właściwego wyboru z dużej liczby obecnych na rynku dostawców energii. To samo odnosi się do segmentu paliw gazowych: liczni dostawcy energii oferują obecnie paliwa gazowe, o określonej zawartości biogazu. Dzięki certyfikatowi biogazu, potwierdzą Państwo jakość swojej oferty. Certyfikacje paliwa zawierającego biogaz przeprowadza się na podstawie obiektywnych kryteriów. Obie certyfikacje – ekologicznej energii elektrycznej i biogazu – prowadzi się zwykle w dwóch etapach:

  • Audyt zakładów produkcyjnych - jeżeli nie posiadają jeszcze certyfikatu
  • Kontrola oferty: od weryfikacji danych i dokumentacji do umów z klientami i umów dostaw, systemy rozliczeń i wiele innych

Redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza CO2

Umowy dotyczące wspólnych strategii na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – zwłaszcza CO2 – ustalono na poziomie międzynarodowym. W 2008 roku, ustalono ogólnoświatowe zasady handlu emisjami w celu ograniczenia emisji gazów przyczyniających się do globalnego ocieplenia. Według Protokołu z Kioto, kraje uprzemysłowione zobowiązały się do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 5,2% w porównaniu z poziomem z roku 1990.

Handel emisjami w Unii Europejskiej: podstawowe zasady

W Niemczech, system ten opiera się na przepisach dotyczących handlu emisjami gazów cieplarnianych (Gesetz über den Handel mit Berechtigungen zur Emisji von Treibhausgasen lub TEHG). Aby trwale zredukować emisję gazów cieplarnianych, zakładom podlegającym wymaganiom handlu emisjami przydziela się uprawnienia do określonego poziomu emisji, tzw. unijne przydziały emisji (EUAs). Wartości te obniża się w kolejnych okresach handlowych.

Rozszerzenie handlu emisjami w UE od 2012 roku

Przepisy dotyczące zbierania danych dla emisji (Verordnung über die Erhebung von Daten zur Einbeziehung des Luftverkehrs sowie weiterer Tätigkeiten in den Emissionshandel lub 2020 DEV) i dyrektywa WE 2008/101/WE, przewidują objęcie systemem innych sektorów: tym zakładów przemysłu chemicznego i przemysłu lotniczego, które dołączą do systemu handlu emisjami w 2012 roku. Skutki tego postanowienia będą odczuwalne dla przewoźników lotniczych, których samoloty będą startować lub lądować na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie UE nr 82/2010, które weszło w życie 28 stycznia 2010 - tak zwana "lista administrujących państw członkowskich" - reguluje, które państwo odpowiada za daną linię lotniczą.

Projekty ochrony klimatu w krajach rozwijających się: mechanizm czystego rozwoju - CDM

Mechanizm Czystego Rozwoju zawiera wymagania dotyczące realizacji projektów ochrony klimatu w krajach rozwijających się. Projekty przyczyniają się do zmniejszenia emisji w kraju przyjmującym, przyczyniając się do ogólnoświatowej redukcji emisji gazów cieplarnianych. Po udanej rejestracji jako projekt CDM, otrzymuje się tzw. certyfikat redukcji emisji (CER), który można następnie sprzedać na międzynarodowym rynku emisji.

Projekty ochrony klimatu w krajach uprzemysłowionych: Wspólna realizacja - JI

Od stycznia 2008 roku, projekty ochrony klimatu można realizować w krajach uprzemysłowionych i rozwijających się. W przypadku pomyślnej redukcji emisji, otrzymuje się tak zwane jednostki redukcji emisji (ERU). Razem z handlem emisjami i mechanizmem czystego rozwoju, wspólna realizacja jest trzecim filarem elastycznych mechanizmów uzgodnionych w ramach Protokołu z Kioto.

Projekty dobrowolnej ochrony klimatu: Zweryfikowana redukcja emisji - VER

Wraz z wymaganiami prawnymi dla handlu emisjami (rynek zgodności), twórcy projektu mogą również wprowadzić dobrowolne projekty na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Tak, jak w przypadku CDM i JI, przyznaje się certyfikaty, które następnie mogą być przedmiotem handlu na wolnym rynku. Firmy mogą wykorzystywać VER na przykład do osiągnięcia dobrowolnych, samodzielnie ustalonych celów ochrony klimatu.

To też może Cię zainteresować

Efektywność energetyczna – audyty energetyczne i pozyskanie dofinansowania

Efektywność energetyczna – audyty energetyczne i pozyskanie dofinansowania

Efektywne wykorzystanie energii to oszczędność i ochrona środowiska.

Więcej

Ślad węglowy przedsiębiorstwa

Ślad węglowy przedsiębiorstwa

Pokaż jak neutralna klimatycznie jest twoja firma.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu