current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Six Sigma Green Belt

7,257.00 zł

bez VAT 5,900.00 zł

Informacje ogólne

  1. Numer produktu: PL-PL-70100

  2. Rodzaj: Stacjonarne

  3. Stopień: Certyfikat

  4. Język: Polski

Order
Data
Miejsce
Język
Termin gwarantowany

Korzyści

Six Sigma to narzędzie otwierające drogę do celu wszystkich organizacji, jakim jest osiąganie perfekcji we wszystkich prowadzonych przez nie działaniach. Cechą charakterystyczną Six Sigma jest to, że pozwala na wychwycenie i pełną identyfikację błędów jeszcze przed ich wystąpieniem. Koncepcja ta pozwala na zbadanie wszelkich występujących w przedsiębiorstwie procesów, takich jak np. projektowanie, kooperacja, serwis i usługi, produkcja, szkolenia itd. Metoda ta opiera się na pozyskiwaniu danych w celu osiągnięcia niemal perfekcyjnej jakości.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

- Rozwiązywać problemy organizacji w oparciu o dane i fakty

- Myśleć krytycznie w kontekście problemów i podejmowanych decyzji

- Zrozumieć metodykę Six Sigma

- Myśleć procesowo i statystycznie

- Planować zbieranie danych w taki sposób, aby odpowiadały one na konkretne pytania dotyczące procesów

- Analizować dane w sposób praktyczny, graficzny i ilościowy

- Używać kart kontrolnych zarówno w sposób pasywny, jak i aktywny

- Zbadać i ocenić system pomiarowy

- Planować eksperyment, aby odpowiedzieć na konkretne pytania (wybór czynników, ich poziomów i odpowiedniej strategii)

- Przeprowadzić eksperyment

- Przeanalizować eksperyment (praktycznie, graficznie i ilościowo) i wyciągnąć konkretne wnioski w połączeniu statystyki i wiedzy inżynierskiej

Grupa docelowa

Szkolenie Six Sigma zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów firm, managerów produkcji, także inżynierów procesów oraz inżynierów jakości.

Wymagania wstępne

Szkolenie skierowane jest do osób znających podstawy Six Sigma oraz mających podstawowe informacje na temat narzędzi stosowanych w Six Sigma.

Program

Sesja I Czas trwania: 3 dni

1. Wprowadzenie do 6 Sigma

- Przywództwo w 6 Sigma

- Struktura zarządzania projektem

- Rola zespołów

- Definicje i miary jakości

- Miejsce jakości w strategii firmy

- DMAIC

- Krytyczne Myślenie, Mapa Myśli (ang. Thought Maps)- rola pytań w rozwiązywaniu problemów

2. Projekt

- Określenie problemu

- Kryteria wyboru projektu

- Zakres projektu

- Project Charter

- Koncepcja SIPOC

- Definiowanie parametrów CTQ

3. Wprowadzenie do statystyki

- Podstawowe statystyki

- Pojęcie zmienności specjalnej i naturalnej

- Quincunx - przeregulowanie

4. Analiza kosztów złej Jakości (COPQ)

- Pomiar jakości – tradycyjne podejście vs funkcja strat Taguchi’ego

- Otwarcie ukrytej fabryki

- Jak mierzyć wyniki procesu

- Praca w zespole - założenia wstępne, idealny zespół, praca zespołowa

- Mapowanie procesu – techniki, Tabela Źródeł Zmienności (ang. Rate of Change Table)

- Straty w procesach - definicja straty, rodzaje strat

5. Wprowadzenie do próbkowania

- Drzewa Próbkowania

- Narzędzia graficzne w analizie danych

- Wykresy Pudełkowe

- Karty Średniej i Rozstępu

- Analiza Sytemu Pomiarowego - metoda EMP, Gauge R&R

6. Wstępny wybór projektów pilotażowych przez uczestników

7. Wybrane narzędzia w 6 Sigma

- Diagramy np. przyczynowo skutkowy

- Wykres Jak – Jak

- Wykres Radarowy, wykres PDPC

 

Sesja II Czas trwania: 2 dni

1. Karty Wartości Indywidualnych i Ruchomego Rozstępu

- Wprowadzenie i przykłady zastosowania Kart ImR

2. Badanie Składników Zmienności (ang. Component of Variation)

- Analiza praktyczna, graficzna i ilościowa

- Dominujące źródło zmienności

3. Wprowadzenie do Projektowania Eksperymentów (ang. Design of Experiments, DOE)

- Przykład projektu z zastosowaniem eksperymentu

4. Porównanie różnych metod eksperymentowania

5. Prezentacja i ocena realizowanych projektów pilotażowych przez uczestników

 

Sesja III Czas trwania: 2 dni

1. Eksperyment Pełnoczynnikowy (ang. Full Factorial Design)

2. Eksperyment Ułamkowy (ang. Fractional Factorial Design)

3. Kontrola procesu

- Typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych

- Kontrola statystyczna a zdolność procesu

- Opracowanie planów reakcji (OCAP)

4. Prezentacja i ocena realizowanych projektów pilotażowych przez uczestników

5. Podsumowanie i zamknięcie szkolenia

Stopień

Certificate of Completion

Informacje

Informacje

Cena obejmuje:

  • udział w szkoleniu
  • przerwy kawowe, lunch
  • profesjonalne materiały szkoleniowe
  • certyfikat/zaświadczenie

 

*Po zakończeniu szkolenia oraz zaliczeniu projektów uczestnik otrzymuje Certyfikat Green Belt.