current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TUV Rheinland Akademia Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - BHP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników i kadry kierowniczej

Polskie prawodawstwo w zakresie BHP zobowiązuje każdego pracodawcę do dbania o bezpieczeństwo pracowników w miejscu pracy. Bardzo często pracodawcy wspomagają swoje wysiłki w tym zakresie, wdrażając w przedsiębiorstwie system zarządzania BHP. Od 2018 roku u jego podstaw leży nowa norma ISO 45001:2018, która zastąpiła wcześniej obowiązujące standardy – PN-N 18001:2004 oraz BS OHSAS 18001:2007.

ISO 45001:2018

Podstawą normy ISO 45001:2018 jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych. Definiuje kilka obszarów zarządzania, m.in. monitoring wypadków, bezpieczeństwo poza pracą, szkolenie kadry kierowniczej, przygotowanie planów na wypadek awarii, a wśród korzyści wynikających z jej wdrożenia można wyróżnić:

 • Poprawę warunków pracy
 • Zminimalizowanie występowania chorób zawodowych
 • Zwiększenie wydajności i jakości pracy
 • Zmniejszenie absencji chorobowej

SCC

SCC (Safety Checklist Contractors – Lista Kontrolna Bezpieczeństwa dla Podwykonawców) to skrót oznaczający system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem oraz środowiskiem dla podwykonawców, który może być poddany procesowi certyfikacji. Celem tego standardu jest ocena systemu BHP w organizacjach świadczących usługi techniczne, m.in. w branży chemicznej i budowlanej. Natomiast certyfikat SCC zaświadcza, że dana firma odpowiedzialnie i profesjonalnie podchodzi do spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Co ważne, SCC może zostać wdrożone w dowolnej organizacji, bez względu na branżę oraz wielkość przedsiębiorstwa.

Certyfikacja na zgodność ze standardem SCC jest realizowana w dwóch etapach, z wykorzystaniem listy kontrolnej zawierającej pytania zamknięte. Zakres audytu oraz liczba obowiązkowych pytań zależy od przyjętego modelu certyfikacji. Jeśli firma zatrudnia mniej niż 35 osób, mogą Państwo otrzymać certyfikat ograniczony – SCC*. W przypadku firm zatrudniających powyżej 35 pracowników lub zlecających część zakresu prac podwykonawcom wydaje się certyfikat nieograniczony SCC**.

Standard SCC opera się na 12 obszarach, które obejmują całokształt działalności przedsiębiorstwa i są krytyczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu osoba otrzymuje certyfikat dwujęzyczny (niemiecko-angielski) ważny przez 10 lat oraz znaczek do paszportu bezpieczeństwa.

Szkolenia BHP e-learning

Okresowe szkolenia BHP e-learning są prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r., nr 180, poz. 1860 z póź. zm.) i kończą się egzaminem. Szkolenia mają na celu odświeżenie i uzupełnienie dotychczasowej wiedzy.

Dzięki dostępności szkolenia online kursanci sami decydują o czasie trwania szkolenia. Szkolenie nie musi być realizowane w całości, uczestnik może dobrowolnie podzielić sesje na krótsze odcinki. Nie istnieją również żadne ograniczenia dotyczące terminu i miejsca organizacji szkolenia.

Kurs BHP online nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP online wystawiane są w formie papierowej i wysyłane pod wskazany adres.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane są zarówno do pracowników firm, jak i osób prywatnych pragnących zdobyć nową wiedzę lub kwalifikacje. Wśród adresatów są więc: specjaliści ds. BHP, członkowie zespołów wdrożeniowych i roboczych odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemu, audytorzy, pełnomocnicy, a w przypadku SSC pracownicy operacyjni i kierownicy pracujący na zagranicznych budowach, na których wymagana jest znajomość i posiadanie certyfikatu systemu SCC dla pracowników. W szkoleniach BHP e-learning mogą z kolei uczestniczyć pracownicy zobowiązani do odbycia obowiązkowego okresowego szkolenia BHP.

W ofercie szkoleń m.in.:

 • System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy ISO 45001
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001
 • Od BS OHSAS 18001:2007 do ISO 45001:2018 – praktyczny warsztat z dostosowania do nowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla pracowników operacyjnych
 • SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla kadry kierowniczej
 • SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenie odnawiające certyfikat
 • Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 • Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Korzyści z udziału w szkoleniach:

 • Zrozumienie użyteczności norm, których wdrożenie pozwala na:
  - poprawę warunków pracy

  - zminimalizowanie występowania chorób zawodowych

  - zwiększenie wydajności i jakości pracy

  - zmniejszenie absencji chorobowej

  - właściwy podział odpowiedzialności i uprawnień poprzez uzyskanie następujących uprawnień dla wybranych pracowników: audytor wewnętrzny, pełnomocnik, audytor wiodący
 • Uzyskanie wiedzy na temat systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy
 • Uzyskanie uprawnień audytora wewnętrznego, pełnomocnika
 • Uzyskanie dwujęzycznego certyfikatu SCC (ważny przez 10 lat) będącego często warunkiem koniecznym do zdobycia pracy w branżach dla usług budowlanych, petrochemicznych, prefabrykacji i montażu elementów stalowych poza granicami Polski
 • Uzyskanie możliwości redukcji kosztów realizacji prac dzięki wydłużonym okresom bezawaryjnej pracy i ograniczeniu kosztownych audytów BHP przeprowadzanych przez zleceniodawców
 • Zwiększenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa – co prowadzi do redukcji wskaźnika wypadkowości, a tym samym do zmniejszenia obciążeń finansowych przedsiębiorstw kosztami pracy
 • Zaktualizowanie i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla różnych grup pracowniczych (administracyjno-biurowych, inżynieryjno-technicznych, pracodawców i kierujących pracownikami, pełniących służby BHP)

Co nas wyróżnia?

 • Nasze szkolenia prowadzone są przez ekspertów – praktyków na co dzień związanych z branżą, co umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z danej dziedziny
 • Szkolenia wzbogacamy o warsztaty
 • Analizujemy potrzeby klientów już na etapie planowania szkolenia
 • Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie
 • Wystawiamy certyfikaty, które uznawane są na całym świecie

Zapisz się na szkolenie!

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – podstawy ISO 45001. Live online

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001

Od BS OHSAS 18001:2007 do ISO 45001:2018 – praktyczny warsztat z dostosowania do nowych wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla pracowników operacyjnych

SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenia dla kadry kierowniczej

SCC – Certyfikat bezpieczeństwa dla podwykonawców. Szkolenie odnawiające certyfikat

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych. E-learning

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych. E-learning

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. E-learning

Szkolenie okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby. E-learning

Terminarze i cenniki szkoleń

pdf Terminarz systemów zarządzania I półrocze 2022 554 KB Pobierz
pdf Terminarz szkoleń technicznych I półrocze 2022 492 KB Pobierz
pdf Terminarz badań nieniszczących 2022 334 KB Pobierz