current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TUV Rheinland Akademia - certyfikacja personelu

Certyfikacja personelu

Certyfikacja osób jest jednym ze sposobów potwierdzenia, że personel posiada kompetencje do wykonywania określonych czynności, które zostały szczegółowo określone w danym programie certyfikacji.

W procesie certyfikacji bardzo ważną rolę odgrywa wykazanie przez kandydata kwalifikacji, a więc wyszkolenia i doświadczenia zawodowego, oraz posiadanych przez niego kompetencji, czyli zdolności do stosowania wiedzy i umiejętności w konkretnym celu opisanym w programie certyfikacji.

Jednostka certyfikująca wykorzystuje w procesie oceny kandydata do certyfikacji różne narzędzia.

Głównym z nich jest niezależny egzamin stosowany w pełnym cyklu, tj. przy pierwszej certyfikacji oraz po określonym w programie certyfikacji czasie przy okazji recertyfikacji. Poza tym ocenie podlega zdolność fizyczna do wykonywania czynności przewidzianych w programie oraz wymagane doświadczenie. Sprawdzeniu może podlegać zarówno doświadczenie uzyskane przed egzaminem oraz po egzaminie, jak również to wykazane w okresie certyfikacji, które bierze się pod uwagę podczas odnowienia certyfikacji lub recertyfikacji.

Certyfikacja może mieć charakter dobrowolny lub obowiązkowy, np. w obszarach regulowanych poszczególnymi dyrektywami Unii Europejskiej.

Jednostka Certyfikująca Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17024 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących” w następujących obszarach:

  • Program certyfikacji personelu badań nieniszczących MS-0012908, spełniający wymagania normy EN ISO 9712
  • Program certyfikacji inspektora antykorozyjnych powłok malarskich MS-0020032, spełniający wymagania norm NS 476, PN-EN ISO 12944-7, PN-EN 1090-2+A1
  • Program certyfikacji kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich MS-0020033, spełniający wymagania norm PN-EN ISO 12944-7, PN-EN 1090-2+A1

Szczegółowy zakres akredytacji Jednostki Certyfikującej Osoby TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. znajduje się w dokumencie AC-195 dostępnym na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

Jednostka certyfikująca jest także uznaną organizacją trzeciej strony wg Dyrektywy Urządzeń Ciśnieniowych 2014/68/UE oraz posiada autoryzację Ministerstwa Rozwoju i Finansów do uznawania personelu badań nieniszczących wykonującego badania połączeń nierozłącznych na urządzeniach ciśnieniowych kategorii II i IV wg DUC 2014/68/UE.

Uznanie jest wydawane na wniosek zainteresowanej osoby, po spełnieniu określonych wymagań i na podstawie ważnego akredytowanego certyfikatu kompetencji jednostki TÜV Rheinland Polska.

TÜV Rheinland Polska prowadzi także certyfikację osób w obszarach nieakredytowanych.