current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
TÜV Rheinland w walce z koronawirusem

W związku ze zwiększającą się liczbą przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce i na świecie, w trosce o dobro publiczne, naszych pracowników i Klientów, podjęliśmy szereg kroków, mających na celu ochronę ich zdrowia.

Główne zasady naszego postępowania to:

 • Przestrzegamy wszystkich zaleceń i nakazów wydanych przez polski rząd i służby publiczne.
 • Pracownicy TÜV Rheinland Polska są regularnie i kompleksowo informowani o środkach higieny osobistej i sposobach zachowania, które mają zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa.
 • Środki ostrożności w zakresie higieny w pomieszczeniach TÜV Rheinland zostały znacznie zaostrzone.
 • Wszystkie podróże służbowe z/do obszarów ryzyka zostały odwołane.
 • Pozostałe podróże służbowe ograniczono do minimum, a tam, gdzie jest to możliwe świadczymy usługi zdalnie.
 • TÜV Rheinland śledzi oficjalne publikacje na temat zmieniającej się sytuacji.
 • Powołano Zespół Zarządzania Kryzysowego, który na bieżąco wdraża działania profilaktyczne
 • Osoby, u których wystąpią objawy mogące wskazywać na infekcję koronawirusem zobligowane są do postępowania zgodnie z zaleceniami służb publicznych.
 • Wdrożono procedurę postępowania na wypadek wystąpienia zarażenia lub podejrzenia zarażenia wśród pracowników TÜV Rheinland Polska.
 • Pracownicy TÜV Rheinland Polska nie uczestniczą osobiście w spotkaniach w większych grupach. W tym celu stosowane są technologie informatyczne.
 • Ograniczono liczbę osób w biurach, stosując pracę zdalną.

Opracowaliśmy zasady kontaktu z Klientem

Wszelkie podejmowane przez nas środki i procedury bezpieczeństwa odnoszą się również do działań na rzecz Klienta.

Dzięki harmonogramom, w oparciu o które działamy, na bieżąco monitorujemy naszych pracowników. W przypadku stwierdzenia, że pracownik może stanowić potencjalne zagrożenie, bo wcześniej odwiedził obszar ryzyka/miał kontakt z osobą objętą kwarantanną lub chorą, zostanie on odsunięty od pracy, a Klienci, z którymi miał kontakt, zostaną poinformowani o tym fakcie.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa naszym pracownikom poprzez udostępnienie odpowiednich środków ochrony podczas pracy i natychmiastowe informowanie nas w przypadku wystąpienia podobnej sytuacji, abyśmy mogli podjąć niezbędne środki zaradcze.

W przypadku dalszych pytań związanych z koronawirusem i tych dotyczących realizacji usług, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 32 271 89 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

TÜV Rheinland against coronavirus

Due to the increasing number of cases of coronavirus infection in Poland and in the world, for the public good, of our employees and clients, to protect their health the following rules apply in principle.

General rules:

 • We follow all measures recommended or ordered by the Polish government and public services.
 • Employees of TÜV Rheinland Polska are regularly and comprehensively informed about personal hygiene measures and behavior that are to minimize the spread of the virus.
 • Hygiene precautions within TÜV Rheinland's premises have been significantly tightened.
 • Official travel to or from risk areas is prohibited.
 • Other business trips have been limited to the minimum, where possible we provide services remotely.
 • TÜV Rheinland follows official publications on the changing situation.
 • A Crisis Management Team has been established that implements preventive measures on an ongoing basis.
 • People who develop symptoms that may indicate coronavirus infection are required to follow public service recommendations.
 • A procedure has been implemented in case of an infection or suspected infection among employees of TÜV Rheinland Polska.
 • TÜV Rheinland Polska employees do not personally attend meetings in larger groups. For this purpose, information technologies are used.
 • The number of people in offices has been limited by using remote work.

Rules in customer contact:

The above-mentioned rules of conduct for our employees naturally also apply to their work for our customers.

Due to our in-house scheduling, we can track when and where customer assignments take place and have taken place. If an employee may pose a potential threat because he or she has previously visited the risk area or had contact with a quarantined or sick person, he or she will be removed from work and the Customers with whom he has been contacted will be informed of this fact.

We ask all customers to ensure that our employees are extensively protected against infection by appropriate hygiene and protective measures during their work on site. If it should subsequently transpire that our employees have had contact with Corona-infected customer employees, we expect to be informed immediately so that we can take appropriate protective measures.

If you have any further questions in connection with the corona virus or about an order, please contact us by phone or e-mail.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 32 271 89 88
e-mail: post@pl.tuv.com

Dział Certyfikacji Systemów

Wpływ pandemii koronawirusa na działania w zakresie audytu certyfikacji i nadzoru

Nawet w obecnej sytuacji, naszym głównym celem jest bycie niezawodnym partnerem w zakresie certyfikacji. Obecnie pracujemy nad tym, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na Państwa status certyfikacji i Państwa działalność. Oznacza to, że zasadniczo przeprowadzamy wszystkie audyty w obowiązujących terminach akredytacji i pierwotnie ustalonym planie, chyba że istnieją okoliczności, które wymagają odstępstwa od tej podstawowej zasady.

Przepisy i wymogi dotyczące akredytacji, właścicieli programów i stowarzyszeń

TÜV Rheinland będzie kontynuował współpracę ze swoimi klientami zgodnie z aktualnymi możliwościami do momentu, gdy będziemy mogli powrócić do normalnej działalności. Nasze działania opierają się na specyfikacjach uzyskanych od akredytatorów i właścicieli standardów. Zareagowali oni już i zdefiniowali odpowiednie przepisy i indywidualne specyfikacje, których TÜV Rheinland jako jednostka certyfikująca musi przestrzegać.

Najważniejsze informacje znajdują się w poniższym zestawieniu:

Ważne informacje dotyczące audytów i przesunięć terminów audytów

 • Procedury zdalnego audytu mogą być stosowane dla większości ogólnych systemów certyfikacji, takich jak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 lub ISO 27001. Oznacza to, że w Państwa firmie nie przeprowadza się żadnych audytów na miejscu. Nasi audytorzy pracują nad określonymi częściami programu audytu z Państwa pracownikami za pośrednictwem technicznych środków komunikacji takich jak Skype lub Webex.
 • Zazwyczaj nie cały program audytowy może być prowadzony w tym trybie, ale jego części. Zakres audyt, który wymaga kontroli na miejscu, może być wtedy wykonany w późniejszym terminie.
 • Zapewnia to możliwość kontynuacji programu certyfikacji zgodnie z zasadami.
 • W przypadku niektórych programów certyfikacji (np. IATF 16949) zdalne audyty nie są dozwolone. Istnieje jednak możliwość przesunięcia terminów audytów bez konieczności zawieszania certyfikacji.
 • W przypadku niektórych programów certyfikacyjnych (np. BRCGS) akredytatorzy i właściciele standardów zdefiniowali dalsze specjalne przepisy.

Zasady dotyczące audytów na miejscu

 • Jeżeli audyty na miejscu nie mogą zostać przeprowadzone na czas, TÜV Rheinland zdecyduje, na podstawie przedstawionych przez Państwa informacji, czy konieczne i możliwe jest przesunięcie terminu audytu.
 • W tym miejscu odnosimy się do określonych terminów i regulaminów odpowiednich akredytatorów.
 • Proszę zwrócić uwagę, że uzasadnienie ważnych powodów z Państwa strony jest bezwzględnie konieczne dla przesunięcia audytu (dotyczy zarówno auditów certyfikacyjnych, jak i pierwszego auditu nadzoru).
 • Ponadto, ważne jest, że przesunięcie audytu jest możliwe tylko w formie pisemnej (również pocztą elektroniczną). W tym celu należy jak zwykle skontaktować się z koordynatorem ( osobą planującą audyty ) w TÜV Rheinland.
 • Jeżeli jest to tylko możliwe, chcemy uniknąć anulowania audytu.

Prowadzenie zdalnych audytów

 • Niektóre jednostki akredytujące dopuszczają tzw. audyty zdalne. Ich zaletą jest to, że audytor nie musi odwiedzać Państwa na miejscu w celu przeprowadzenia audytu. Audyt odbywa się online.
 • Nasze zdalne audyty są zgodne z wymaganiami odpowiedzialnych jednostek akredytujących, o ile mają one zastosowanie, w celu skutecznego przeprowadzenia audytów i przy uznanej wiedzy specjalistycznej.
 • Prowadzenie audytów zdalnych w danym kraju uzależnione jest od decyzji jednostki certyfikującej i odbywa się na podstawie oceny bieżącej sytuacji.
 • Prowadzimy akredytowane zdalne audyty następujących standardów:

Standard Audyt zdalny Specyfikacje
ISO 9001Tak, dla wszystkich standardów.
 • Brak ograniczeń
 • Zdalne audyty możliwe w 30-100%
ISO 14001Tak, dla wszystkich standardów.
 • Brak ograniczeń
 • Zdalne audyty możliwe w 30-100%
ISO 50001Tak, dla wszystkich standardów.
 • Brak ograniczeń
 • Zdalne audyty możliwe w 30-100%
ISO/IEC 27001Tak, dla wszystkich standardów.
 • Brak ograniczeń
 • Zdalne audyty możliwe w 30-100%
ISO 22301Tak, dla wszystkich standardów.
 • Brak ograniczeń
 • Zdalne audyty możliwe w 30-100%
ISO/IEC 20000-1Tak, dla wszystkich standardów.
 • Brak ograniczeń
 • Zdalne audyty możliwe w 30-100%
ISO 45001 / OHSAS 18001Tak, dla wszystkich standardów.
 • Brak ograniczeń
 • Zdalne audyty możliwe w 30-100%
IATF 16949Nie
VDA6.XNie
AS 9100 seriesTak
 • W 2020 roku audyty nadzoru i ponownej certyfikacji można przeprowadzać w 100% zdalnie.
IRIS Nie
ISO 22000Tak
 • Zdalne audyty możliwe w zakresie 30–50% czasu audytu (w zależności od złożoności firmy)
 • Treść zdalnego audytu określona przez TÜV Rheinland
GFSI Standards (FSSC 22000, IFS, BRCGS)Nie
GMP+
 • Dozwolone dla B3 (magazynowanie, przeładunek, handel) i B4 (transport, wysyłka)
 • Niedozwolone dla zakładów produkcyjnych (B1, B2)
 • Udział zdalnego audytu nie został określony
QS FeedNie
SA 8000Tak2 godziny

 • Jeżeli niezgodności skutkują przeprowadzeniem zdalnych audytów, zastosowanie mają następujące zasady
  - W przypadku poważnych niezgodności stwierdzonych w zdalnym audycie, działania naprawcze muszą zostać podjęte w ciągu 3 miesięcy od ostatniego dnia audytu zdalnego lub, jeśli to konieczne, wykazane podczas kolejnego audytu na miejscu.
  - W przypadku drobnych niezgodności stwierdzonych w zdalnym audycie plan działań naprawczych i działania naprawcze muszą zostać przejrzane i zaakceptowane w ciągu 3 miesięcy od ostatniego dnia audytu zdalnego.
 • Możemy naliczać opłaty za usługi już wykonane w ramach alternatywnych procedur audytu, takich jak jednostki zdalne, jako faktury częściowe.

Przydatne informacje na temat zdalnych audytów

 • IAF definiuje wykorzystanie z TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) do przeprowadzania audytów/ocen, w tym spotkań, przeglądu dokumentów i zapisów oraz rejestrowania informacji i dowodów.
 • Aby zapewnić Państwu szybkie i skuteczne rozwiązanie, TÜV Rheinland ograniczy swoje "audyty zdalne" do spotkań wirtualnych.
 • Wirtualne spotkania prowadzone są za pomocą "Skype'a dla biznesu".
 • Wymiana dokumentów w czasie rzeczywistym oznacza, że wszystkie niezbędne udokumentowane informacje mogą być przeglądane podczas audytu.
 • Test łączności jest przeprowadzany z wyprzedzeniem, aby zapewnić sprawny przebieg audytu
 • Aby zapewnić poufność, TÜV Rheinland ze swojej strony wybierze miejsce do zdalnego audytu, które nie umożliwia osobom trzecim dostępu do używanych danych klienta. Praktyczne informacje na temat zdalnych audytów
 • Nagrania wideo i audio nie są dozwolone.
 • Zrzuty ekranu do dokumentacji audytowej są dozwolone po konsultacji z klientem.

Ważna uwaga!

Zdecydowanie zalecamy, aby audyty były przeprowadzane zgodnie z harmonogramem, w razie potrzeby zdalnie. Jakiekolwiek odroczenie może spowodować konieczność przeprowadzenia kilku audytów w celu utrzymania ważności certyfikatu w nadchodzącym roku.

Dane kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących dalszej procedury prosimy przede wszystkim o kontakt z personelem planującym audyty.

Jeśli masz ogólne pytania, zadzwoń na numer +48 32 271 64 89 lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty e-mail post@pl.tuv.com .

Dział Certyfikacji Produktów

Zapewniamy, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby minimalizować negatywny wpływ na Państwa i naszą działalność biznesową. Wszystkie badania i inspekcje realizujemy na bieżąco, ściśle przestrzegając zasad higieny i bezpieczeństwa. O wszelkich zmianach i postanowieniach będziemy Państwa informować na bieżąco. W przypadku innych pytań można skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48 61 864 31 34 lub adresem e-mail certification@pl.tuv.com .

Dział Szkoleń i Certyfikacji Osób

04.05.2020: Informujemy, że w związku ze stopniowym znoszeniem restrykcji i odmrażaniem gospodarki począwszy od dnia 04.05.2020 roku ponownie uruchamiamy realizację szkoleń otwartych. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że podczas szkoleń przestrzegane są wszystkie wymogi i zalecenia dotyczące odległości i środków ochrony indywidualnych, a dobro trenerów i uczestników jest dla nas priorytetem.

13.03.2020: Informujemy o zawieszeniu do 30 kwietnia organizacji szkoleń otwartych. W zamian proponujemy udział w szkoleniach w formie zdalnej. Wprowadzamy też wirtualne klasy i rozwiązania e-learning. Dział Szkoleń i Certyfikacji Osób służy pomocą pod numerami telefonu +48 693 609 347, +48 601 558 681 i adresem e-mail akademia@pl.tuv.com .

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Dział Usług dla Przemysłu

Informujemy, że w związku z epidemią wirusa Covid-19 w Polsce i na świecie, mającą istotny wpływ na działalność naszą i naszych klientów, kierując się wytycznymi i zaleceniami jednostek akredytujących, rządu oraz mając przede wszystkim na uwadze ogólne bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich, TÜV Rheinland Polska wprowadza tymczasowe zasady realizacji ocen i utrzymywania certyfikacji w sytuacji nadzwyczajnej.

W poszczególnych obszarach działania i środki mogą być różne, dlatego w celu pozyskania informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres post@pl.tuv.com i podanie zakresu usługi. W odpowiedzi zostaną przedstawione propozycje rozwiązań.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Kontakt