SHARE
X

Szkolenia z badań nieniszczących (NDT) i dla pracowników nadzoru spawalniczego

Szkolenia z zakresu badań nieniszczących, szkolenia i seminaria spawalnicze

Światowy przemysł metalurgiczny zorientowany na produkcję różnorodnych urządzeń, obiektów i konstrukcji wykorzystuje w różnym stopniu dostępne procesy technologiczne takie, jak: kucie, odlewanie, walcowanie oraz spawanie. Każdy z tych procesów obarczony jest możliwością powstania określonego rodzaju nieciągłości materiałowych, które mogą zagrażać bezpieczeństwu podczas ich eksploatacji. Dlatego nieodzowne podczas każdej produkcji i eksploatacji są badania. Badania nieniszczące dają możliwość pozyskania informacji na temat badanego obiektu bez naruszania spójności jego struktury. Tym samym nie dyskwalifikują go z dalszej eksploatacji, co bez wątpienia jest ich zaletą.

Oferowana przez nas szeroka gama szkoleń z badań nieniszczących pozwala uzyskać certyfikat kompetencji w jednym z trzech stopni kwalifikacji wg EN ISO 9712. Z kolei uczestnictwo w tematycznych seminariach lub szkoleniach umożliwa poszerzenie i uzupełnienie wiedzy z zakresu spawalnictwa.

Zakres szkoleń i seminariów

Badania nieniszczące

Obowiązujące na terenie Unii Europejskiej przepisy – dyrektywy i normy zharmonizowane, nakładają na personel badań nieniszczących obowiązek posiadania certyfikatów kompetencji. Uprawnienia personelu badań nieniszczących oraz wymagania, jakie powinien on spełniać, określa norma EN ISO 9712 – Badania nieniszczące. Kwalifikacje i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady ogólne. TÜV Rheinland Polska jako uznana jednostka szkoleniowa nie tylko pozwala uzyskać wymagane kwalifikacje. W swej działalności promuje również konieczność zdobywania odpowiednich uprawnień i certyfikatów oraz uświadamia, jak duża odpowiedzialność spoczywa na osobach, które te kwalifikacje posiadają.

Zakres szkoleń

Szkolenia 1., 2. i 3. stopnia, obejmujące swoim zakresem wymagania normy EN ISO 9712 i dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE:

 • VT – badania wizualne
 • MT – badania magnetyczno-proszkowe
 • PT – badania penetracyjne
 • RT – badania radiograficzne
 • UT – badania ultradźwiękowe
 • ET – badania prądami wirowymi
 • Szkolenie podstawowe BASIC
 • Szkolenia przygotowujące do recertyfikacji
 • Warsztaty doskonalące

Korzyści z udziału w szkoleniach

 • Możliwość poznania różnych metod badawczych
 • Możliwość uporządkowania posiadanych wcześniej wiadomości oraz podniesienia kwalifikacji
 • Możliwość nawiązania nowych kontaktów
 • Możliwość skonfrontowania posiadanej wiedzy z wykładowcami oraz pozostałymi uczestnikami szkolenia
 • Możliwość potwierdzenia posiadanych kwalifikacji poprzez zdanie egzaminów przed egzaminatorem niezależnej jednostki certyfikującej TÜV Rheinland.

Egzaminy

Zaświadczenia otrzymywane po odbyciu szkoleń personelu badań nieniszczących stanowią podstawę do zdobywania kolejnych stopni kwalifikacji oraz dają możliwość podchodzenia do egzaminów kwalifikacyjnych. Egzaminy przeprowadzane są w następnym dniu po zakończeniu szkolenia przez niezależną jednostkę certyfikującą. Ich wyniki ogłaszane są jeszcze tego samego dnia, bezpośrednio po sprawdzeniu prac egzaminacyjnych.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego (pierwszego lub kolejnego w innej metodzie lub stopniu) jest:

 • ukończenie wymaganego szkolenia z wynikiem pozytywnym
 • przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce)

Warunkiem przystąpienia do egzaminu recertyfikacyjnego (po 10 latach posiadania certyfikatu) jest:

 • przesłanie zgłoszenia na egzamin wraz z wnioskiem certyfikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce)

Uwaga: Wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami w przypadku recertyfikacji powinien wpłynąć do jednostki w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikacji.

Wskazówka: Zalecanym jest przygotowanie szkoleniowe do egzaminu recertyfikującego poprzez uczestnictwo w szkoleniu praktycznym (wykonywanie i raportowanie badań oraz redagowanie instrukcji badawczych w oparciu o aktualne przepisy i normy), organizowanym przez jednostkę szkoleniową TÜV Rheinland Polska.

Certyfikacja

Pozytywny wynik egzaminu kwalifikacyjnego lub recertyfikującego oraz złożony przed egzaminem kompletny wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami rozpoczyna procedurę certyfikacji. Jej pozytywny wynik skutkuje wystawieniem certyfikatu kompetencji na okres 5 lat.

Aby odnowić certyfikat po 5 latach, kandydat musi posiadać zdolność do wykonywania badań oraz wykazać ciągłość w badaniach wg wymagań normy EN ISO 9712. Warunkiem rozpoczęcia procedury odnowienia certyfikatu jest przesłanie zgłoszenia do odnowienia wraz z wnioskiem certyfikacyjnym praz niezbędnymi załącznikami (odpowiednie formularze do pobrania w niniejszej zakładce).

Uwaga: Wniosek certyfikacyjny wraz z załącznikami w przypadku odnowienia powinien wpłynąć do jednostki w okresie 6 miesięcy przed datą upływu ważności certyfikacji.

Pozytywny wynik odnowienia certyfikatu skutkuje wystawieniem certyfikatu kompetencji na kolejne 5 lat.

Aby utrzymać odnowione uprawnienia po kolejnych 5 latach, kandydat musi posiadać zdolność do wykonywania badań oraz wykazać ciągłość w badaniach wg wymagań normy EN ISO 9712 oraz przystąpić do egzaminu recertyfikacyjnego i związanej z nim procedury certyfikacji.

Metody NDT

Badania nieniszczące (Non-Destructive Testing) należą do grupy badań materiałowych pozwalających określać aktualny stan obiektu, zweryfikować ciągłość jego struktury, a także określić niektóre jego własności. Ich zaletą jest to, że nie dyskwalifikują badanego obiektu z dalszej eksploatacji. Skuteczność badań w dużym stopniu zależy w pierwszej kolejności od właściwie zdefiniowanych potrzeb czyli wyboru odpowiedniej metody i techniki badań, jak również od merytorycznych kompetencji osób wykonujących oraz nadzorujących ich przebieg. Każda z metod badawczych bazuje na wykorzystaniu określonych zjawisk fizycznych i może prowadzić do uzyskania różnych wyników, właściwych dla danej metody, co może stanowić uzupełnienie w pozostałych metodach.

Szkolenia z badań nieniszczących:

Badania wizualne VT

Badania wizualne VT to metoda badań nieniszczących polegająca na bezpośrednim wykryciu i ocenie nieciągłości występujących na powierzchni obiektu. Badania wizualne złączy wykorzystują narząd wzroku specjalisty, który może być wspomagany prostą (lupy, lusterka kontrolne) lub bardziej złożoną optyką (endoskopy, wideo endoskopy).

Szkolenia badania wizualne VT

Badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania magnetyczno-proszkowe MT to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykazać nieciągłości na powierzchni obiektu będącego ferromagnetykiem, wykorzystując zjawisko powstawania lokalnego strumienia rozproszenia pola magnetycznego na nieciągłości (podczas magnesowania), wokół którego skupiają się cząsteczki proszku magnetycznego (środek do badań). Podczas badania MT uzyskuje się kontrastowe (czarno-białe lub fluorescencyjne) zobrazowanie nieciągłości na powierzchni badanej. Wymiary tego zobrazowania służą do oceny obiektu.

Szkolenia badania magnetyczno-proszkowe MT

Badania penetracyjne PT

Badania penetracyjne PT to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykazać nieciągłości na powierzchni obiektu, wykorzystując zjawisko wnikania kapilarnego cieczy (penetranta) w nieciągłości, a następnie odessania jej przez powłokę wytworzoną w wyniku naniesienia kontrastowego środka w formie proszku (wywoływacza). W ten sposób uzyskuje się zobrazowanie nieciągłości na powierzchni badanej, którego wymiary służą do oceny obiektu.

Szkolenia badania penetracyjne PT

Badania radiograficzne RT

Badanie radiograficzne RT to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykryć nieciągłości występujące wewnątrz obiektu. Obiekt jest prześwietlany wysokoenergetycznym promieniowaniem jonizującym (X lub γ). Za obiektem znajduje się błona radiograficzna. Promieniowanie po przejściu przez obiekt odwzorowuje obraz wewnętrzny badanego elementu jako rzut płaski nieciągłości (np. pęcherzy, wtrąceń stałych) w postaci różnicy dawek promieniowania, która jest zobrazowana na zdjęciu radiograficznym poprzez różnice zaczernienia. Gotowe zdjęcie radiograficzne otrzymuje się poprzez odpowiednią obróbkę fotochemiczną błony (proces wywoływania). Wykryte wskazania nieciągłości są ocenianie na zdjęciu radiograficznym wg określonych kryteriów.

Szkolenia badania radiograficzne RT

Badania ultradźwiękowe UT

Badania ultradźwiękowe UT to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykryć nieciągłości wewnątrz obiektu. Do obiektu wprowadzana jest wiązka fal ultradźwiękowych o określonych parametrach, która w wyniku odbicia od nieciągłości materiałowych daje wskazania na ekranie defektoskopu ultradźwiękowego. Na tej podstawie można ustalić lokalizację oraz wielkość porównawczą wykrytej nieciągłości. Następnie przeprowadza się ocenę wskazania wg zadanych kryteriów.

Szkolenia badania ultradźwiękowe UT

Badania prądami wirowymi ET

Badania prądami wirowymi ET to metoda badań nieniszczących pozwalająca wykazać nieciągłości na powierzchni lub tuż pod powierzchnią obiektu będącego przewodnikiem prądu elektrycznego. Badania ET wykorzystują zjawisko indukcji prądów wirowych w obiekcie w wyniku oddziaływania zewnętrznego zmiennego pola magnetycznego. Obserwacja zmian sygnału w sensorze (cewce), wynikających z prawa indukcji wzajemnej oraz ze zwiększonego oporu przepływu prądów wirowych przez nieciągłości, pozwala na wykazanie i lokalizację wadliwego miejsca na obiekcie.

Szkolenia badania prądami wirowymi ET

Szkolenie podstawowe BASIC

Szkolenie BASIC jest podstawą i jednocześnie przepustką do dalszych szkoleń w zakresie 3. stopnia kwalifikacji w metodach VT, MT, PT, RT, UT, ET. Kursy NDT przeprowadzane są wg normy EN ISO 9712. Szkolenie BASIC skierowane jest do osób pragnących poszerzyć swoje kwalifikacje i posiadać certyfikat kompetencji w stopniu 3. w wybranej metodzie głównej.

Szkolenie BASIC

Oferowane przez nas szkolenia pozwalają ugruntować wiedzę oraz zaktualizować ją pod kątem aktualnych trendów w branży. Skierowane są do pracowników nadzoru spawalniczego, jak również osób związanych z branżą, chcących poszerzać swoją wiedzą i zdobywać nowe kwalifikacje.

Specjalista Spawalnik TÜV – Specjalista w dziedzinie spawalnictwa nadzorujący zadania spawalnicze w firmie

Certyfikat Specjalista Spawalnik TÜV ( TÜV Schweißfachmann (PDF, 80 KB) ) jest dokumentem wystawionym przez niezależną międzynarodową jednostkę PersCert TÜV w Berlinie, poświadczającym posiadanie kompetencji wymaganych przez normę EN ISO 14731.

Osoba, która ukończy szkolenie to wykwalifikowany pracownik nadzoru spawalniczego o podstawowej wiedzy technicznej według PN-EN ISO 14731, wystarczającej do planowania, wykonywania, nadzorowania oraz badania zadań i odpowiedzialności ograniczonego zakresu technicznego, który obejmuje wytwarzanie prostych i mniej skomplikowanych konstrukcji i wyrobów spawanych, a także do kierowania systemem zapewnienia jakości spawania według EN ISO 3834-3/4. Uzyskane kwalifikacje pozwalają na przykład na samodzielne nadzorowanie wykonawstwa stalowych konstrukcji budowlanych klasy 2. i 3. według PN-B-06200, stalowych konstrukcji budowlanych klasy A i B według DIN 18800-7:2008-11, jak również budowlanych konstrukcji stalowych i aluminiowych klasy EXCL2 według najnowszej  normy EN 1090-2 i 3 lub nadzorowania wykonawstwa metodami spawalniczymi pojazdów szynowych i ich części składowych w zakładach o poziomie certyfikacji CL2 i CL3 według normy EN 15085-2.

Zapisz się na szkolenie!

Opinie o szkoleniach

 • Specjalista Spawalnik TÜV
   • Jako uczestnik szkolenia Specjalista Spawalnik TÜV w edycji 2015/2016, pracownik biura nadzoru budowy statków, chciałbym wyrazić pozytywną opinię o przebytym szkoleniu. Pozwoliło mi ono powiększyć wiedzę o spawaniu, dodało pewności siebie w pracy, pozwoliło na poznanie wspaniałych ludzi, kadry TÜV i pozostałych uczestników szkolenia. Każde z zajęć były starannie przygotowane przez prowadzących, otrzymane materiały szkoleniowe były bardzo dobrze wykonane i przydatne. Zajęcia prowadzone były w znakomitej atmosferze przez znakomitych wykładowców, wykładowców z doskonałym doświadczeniem zawodowym, zdobytym przez długie lata pracy. Pytania uczestników były znakomicie wyjaśniane. Zajęcia praktyczne były bardzo dobrze zorganizowane. Jestem bardzo zadowolony i dziękuję bardzo kadrze TÜV Rheinland za wspaniale przygotowane szkolenie

    Paweł Marzec, Inspektor Nadzoru Budowy Kadłuba Statku

 • Pokaż wszystkie odpowiedzi

Certyfikowany Personel Nadzoru Spawalniczego TÜV zgodny z wymaganiami EN 1090 wykonywanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

Szkolenie Personelu Nadzoru Spawalniczego TÜV zgodnego z Europejską Normą EN 1090-2 i EN 1090-3 (PNS TÜV–1090–S) daje absolwentom szkolenia spawalniczą wiedzę techniczną na poziomie wiedzy specjalnej „S”. Potwierdzone uprawnienia pozwalają na samodzielne nadzorowanie prac spawalniczych konstrukcji stalowych klasy wykonania EXC1, EXC2 i EXC3 w zakresie określonym w Tablicach 14 i 15 normy EN 1090-2 oraz Tablica 7 normy EN 1090-3. Uprawnienie to dostosowane jest do wymagań stawianych personelowi nadzoru spawalniczego nadzorującemu wytwarzanie stalowych i aluminiowych konstrukcji zgodnie z EN 1090-2 oraz EN 1090-3 i nie może być wykorzystane do żadnych innych wyrobów. Dokumentem potwierdzającym posiadane kwalifikacje jest Certyfikat PNS TÜV-1090-S wystawiony przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Dokumentami odniesienia, z którym szkolenie PNS TÜV-1090-S jest zbieżne, są Wytyczne European Federation for Welding, Joining and Cutting (EWF) – „Dedicated Knowledge for Personnel with the Responsibility for Welding Coordination to comply with EN 1090-02 – Minimum Requirements for the Education, Training, Examination and Qualification”, Nr EWF-652r3-14/SV-00 oraz normy En 1090-1, EN 1090-2 oraz EN 1090-3.

Zapisz się na szkolenie!

Seminaria i szkolenia spawalnicze

Seminaria i szkolenia spawalnicze to cykl spotkań, podczas których poruszane są kluczowe dla branży aspekty, m.in.: EN ISO 3834, EN 1090, ASME, dyrektywa 2014/68/UE (PED)

Uczestniczenie w cyklicznie organizowanych szkoleniach i seminariach jest nie tylko okazją do zapoznania się np. ze znaczącymi zmianami w przepisach prawa czy nowymi trendami w branży, daje również szansę na wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami w danej dziedzinie.