SHARE
X

Szkolenia z zakresu zarządzania jakością, audytorstwa i norm ISO

Szkolenia ISO 9001

ISO 9001 to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Wdrażanie systemu zarządzania jakością może odbyć się we wszystkich organizacjach niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Wśród korzyści wynikających z właściwego zastosowania normy 9001 znajdują się:

  • Usprawnienie wewnętrznego przepływu informacji
  • Właściwy podział odpowiedzialności i uprawnień poprzez uzyskanie następujących uprawnień dla wybranych pracowników: audytor wewnętrzny, pełnomocnik, audytor wiodący
  • Zwiększenie zaufania Klientów
  • Sprawność obsługi – ujednolicenie zasad postępowania
  • Zwiększenie konkurencyjności
  • Obniżenie kosztów działalności

Zapisz się na szkolenie!

Opinie o szkoleniach

Szkolenia ISO/TS 16949

Norma ISO/TS 16949 jest standardem określajacym wymagania dla dostawców w przemyśle motoryzacyjnym. Opracowana została przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (IATF). Warunkiem wdrożenia normy ISO/TS 16949 jest uprzednia certyfikacja systemu zarzadzania jakością ISO 9001. Obecnie w przypadku większości znaczących producentów pojazdów wdrożenie normy ISO/TS 16949 jest obowiązkowym warunkiem nawiązania współpracy.

Zapisz się na szkolenie

Opinie o szkoleniach

Szkolenia ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17025 to międzynarodowa norma określająca wymagania dla laboratoriów badawczych i testujących. Stanowi techniczne uzupełnienie do ISO 9001. Jest związana z kompetencjami technicznymi laboratorium i dotyczy jego wyposażenia, spójności pomiarowej, metod badania i wzorcowania oraz ich walidacji, personelu, warunków lokalowych i środowiskowych pobierania próbek, postępowania z obiektami badań i wzorcowań, a także zapewnienia jakości wyników oraz ich przedstawiania.

Zapisz się na szkolenie!

Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania stanowi połączenie norm ISO 9001 z ISO 14001 oraz PN-N-18001 – współdziałających ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniających. Jest gwarancją wysokiej jakości produktów i/lub usług i zadowolenia klienta oraz zarządzania ochroną środowiska, a także bezpieczeństwem i higieną w miejscu pracy. Zintegrowanie systemów umożliwia skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma aspektami działalności przedsiębiorstwa poprzez ustanawianie i realizację jednolitej polityki.

Zapisz się na szkolenie!

AS/EN 9100

Zapisz się na szkolenie!

SO 22301

Zapisz się na szkolenie!