SHARE
X

Zarządzanie bezstronnością

Jako jednostka certyfikująca dbamy o to, aby nasze usługi świadczone były w sposób bezstronny, obiektywny i etyczny. Zasady gwarantujące bezstronność i niezależność TÜV Rheinland Polska zostały określone w naszej Polityce Jakości. 

Identyfikujemy, analizujemy i dokumentujemy potencjalne zagrożenia dla bezstronności. Dla zidentyfikowanych zagrożeń określamy sposoby ich eliminacji lub minimalizacji. Nasze działania w tym zakresie są poddawane ocenie niezależnego Komitetu Chroniącego Bezstronność.

W składzie Komitetu reprezentowane są strony zainteresowane certyfikacją – klienci Jednostki Certyfikującej TÜV Rheinland Polska, klienci organizacji, których systemy są certyfikowane, eksperci w zakresie oceny zgodności oraz organizacje pozarządowe.

Jako akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania spełniamy wymagania określone w normie ISO 17021-1 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów zarządzania. Część 1 Wymagania”. Związana z tą normą niezależna ocena usług świadczonych przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. podkreśla zaufanie do działalności naszej firmy - budując tym samym zaufanie do certyfikowanych przez nas przedsiębiorstw.

Informacja dla Klientów - ochrona bezstronności działalności certyfikacyjnej (PDF, 33 KB)

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. udostępnia publicznie w Certipedii następujące informacje na temat posiadaczy certyfikatów: nazwa, lokalizacja, dokument odniesienia, zakres ważności certyfikatu.

Ponadto, na żądanie udostępniamy informacje o statusie danej certyfikacji i obszarach geograficznych, w których działamy.

W przypadku chęci uzyskania informacji, zapraszamy do skorzystania z formularza kontaktowego.

Odwołania

Opis procesu postępowania z odwołaniami

Klient może zgłosić odwołanie od decyzji w sprawie certyfikacji, wydanej przez Jednostkę Certyfikującą, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Do rozpatrzenia odwołania zostaje powołany zespół. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania podejmowana jest przez osoby, które nie były zaangażowane w sprawy będące przedmiotem odwołania.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. powiadamia formalnie składającego odwołanie o zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania i o wyniku postępowania.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko zgłaszającemu odwołanie.

Opis procesu postępowania ze skargami

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. rozróżnia dwa rodzaje skarg:

  • skargi dotyczące działalności certyfikacyjnej TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.;
  • skargi dotyczące certyfikowanego klienta.

Skarga na certyfikowanego klienta powinna zostać najpierw złożona do organizacji, której ona dotyczy, zanim zostanie wniesiona do TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi lub braku reakcji na skargę od certyfikowanej organizacji, TÜV Rheinland podejmuje kroki mające na celu rozpatrzenie skargi, pod warunkiem, że skarga dotyczy certyfikowanej działalności.

Skargi dotyczące certyfikowanego klienta są kierowane do klienta, którego skarga dotyczy.

Skargi mogą być składane w dowolnej formie, np. pisemnie, przez formularz kontaktowy. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. potwierdza otrzymanie skargi.

Do rozpatrzenia skargi zostaje powołany zespół. Decyzje w sprawie skarg zatwierdzane są przez osoby, które nie były zaangażowane w sprawy będące przedmiotem skargi.

TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. powiadamia formalnie składającego skargę o zakończeniu procesu rozpatrywania skargi i o wyniku postępowania.

Zapewnia się zachowanie poufności w postępowaniu ze skargami.

Kwestia, czy przedmiot skargi i jej rozwiązanie powinny być podane do publicznej wiadomości (a jeśli tak, to w jakim stopniu), jest rozstrzygana z klientem i składającym skargę.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie skarg nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko zgłaszającemu skargę.