SHARE
X

Cele i osiągniecia

Dla lepszego zrozumienia stanowisk i celów w 2009 roku rozpoczęliśmy prowadzenie systematycznej wymiany poglądów z zainteresowanymi stronami. Przy wyborze uczestników do dialogu z interesariuszami, staraliśmy się wziąć pod uwagę wszystkich z nich i zaangażować przedstawicieli wszystkich grup związanych z naszą firmą. Regularnie prowadzimy badania ankietowe, a także spotykamy się przy okrągłym stole, by utrzymywać osobiste relacje.

Na podstawie oceny wpływu naszego biznesu na otoczenie oraz w odpowiedzi na potrzeby naszych interesariuszy w 2011 roku określiliśmy cele zrównoważonego rozwoju w kluczowych obszarach: zmiana klimatu, efektywność energetyczna i zarządzanie różnorodnością. Dążymy do osiągnięcia naszych celów w 2020 roku. Do tego czasu planujemy zredukować emisję CO2 o 25% (w porównaniu do wskaźników z 2010 roku), spowodowaną pośrednim zużyciem energii w nieruchomościach i w trakcie podróży służbowych, a także bezpośrednim zużyciem energii do ogrzewania i podróży służbowych. Ponadto, staramy się ograniczyć zużycie energii na pracownika w Niemczech o 20% do roku 2020. Jesteśmy również skoncentrowani na zapewnieniu różnorodności na stanowiskach kierowniczych. Naszym celem jest, aby w skład kadry zarządzającej całą grupą wchodziło więcej kobiet i aby był on bardziej międzynarodowy. Działania te pomogą nam sprostać wyzwaniom przyszłości i pozostać konkurencyjnym.

Nasze cele są mocno zakorzenione w Misji TÜV Rheinland. Chcemy być najlepszym na świecie, najbardziej zrównoważonym i niezależnym dostawcą usług w zakresie badań, kontroli, certyfikacji, konsultacji i szkolenń. To rozumienie społecznej odpowiedzialności znajduje odzwierciedlenie zarówno w procesach jak i usługach oferowanych przez TÜV Rheinland.

W 2009 TÜV Rheinland opublikował swój pierwszy raport zrównoważonego rozwoju. Wydanie raportu zapoczątkowało proces rocznego gromadzenia danych środowiskowychi społecznych. W rezultacie możemy zmierzyć wpływ naszej działalności na środowisko i społeczeństwo i wdrożyć odpowiednie działania. Wierzymy, że czynniki ekonomiczne, społeczne i środowiskowe są ściśle związane z długoterminowym sukcesem. W związku z tym, w 2010 roku, po raz pierwszy opublikowaliśmy raport zrównoważonego rozwoju wraz ze sprawozdaniem finansowym w jednym zintegrowanym raporcie korporacyjnym.

Chcesz wiedzieć się więcej?