SHARE
X

Jak dialog świata nauki i przemysłu wpływa na kwalifikacje pracowników

Autor: Anna Konewecka – Dyrektor Działu Szkoleń i Certyfikacji Osób TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
Źródło: Jakość 04/2018 – magazyn TÜV Rheinland Polska

TÜV Rheinland jako globalny gracz rynkowy działa na wielu płaszczyznach biznesowych. Jedną z nich jest kształcenie i kwalifikowanie personelu dla różnych branż i obszarów tematycznych. Dostrzegając potrzeby studentów i pracodawców, współpracuje m.in. z uczelniami wyższymi. O tym, jak w praktyce sprawdza się dialog nauki z przemysłem, rozmawiamy z Anną Konewecką, Dyrektor Działu Szkoleń i Certyfikacji Osób TÜV Rheinland Polska.

Jak dialog świata nauki i przemysłu wpływa na kwalifikacje pracowników

Od wielu lat współpracują Państwo z uczelniami wyższymi. Proszę powiedzieć, skąd taka potrzeba i w ogóle pomysł, by rozwijać działalność w tym kierunku. Proszę powiedzieć, jakie były początki.

Anna Konewecka | Początki naszej współpracy z uczelniami sięgają 2000 roku. Jednym z pierwszych jej efektów było uruchomienie studiów podyplomowych związanych z kwalifikacjami – Pełnomocnik Jakości, Menadżer Jakości i Audytor Jakości na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Wykorzystaliśmy nasze doświadczenia jako akredytowana jednostka certyfikująca oraz doświadczenia innych rynków, w tym niemieckiego, do stworzenia programów kształcenia specjalistów na różnych poziomach kompetencyjnych – do spraw jakości, środowiska, bezpieczeństwa w różnych branżach. Obecnie rynek oferuje wielu ekspertów, ale trzeba mieć świadomość, że w tamtym czasie normy i standardy jakości dopiero się rozwijały, a certyfikacja systemów była kluczowa dla utrzymania dotychczasowych klientów i podboju nowych rynków, w tym międzynarodowych. Ówczesna luka kwalifikacyjna pozwoliła na wypracowanie ustabilizowanej pozycji TÜV Rheinland jako wiarygodnego partnera dla szkolnictwa wyższego.

TÜV Rheinland, zgodnie z przyjętą kulturą organizacyjną, wspiera młodych ludzi, którzy dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Zatrudniamy wielu absolwentów uczelni wyższych, którzy w naszej organizacji zdobywają swoje pierwsze doświadczenia. Jesteśmy też bardzo blisko związani z przemysłem, dzięki czemu dostrzegamy potrzeby i luki kompetencyjne personelu. Naszym zdaniem odpowiedzialny biznes uwzględnia wszystkie strony otoczenia biznesowego, stąd studenci i absolwenci stanowią istotny potencjał rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw. Co prawda ukończenie studiów, odbycie praktyk i uzyskanie dyplomu otwierają nowy etap drogi zawodowej i kształtują karierę, ale często wiedza teoretyczna okazuje się być niewystarczająca. Taką świadomość mają studenci, ale też same uczelnie, które starają się wyposażyć swoich absolwentów we wszystkie potrzebne na rynku pracy umiejętności. Często oferują im możliwość pracy w nowoczesnych laboratoriach, udział w stażach i projektach międzynarodowych, a także praktyczną współpracę z biznesem.

Coraz częściej wychodzą Państwo poza samą organizację szkoleń na uczelniach wyższych, m.in. biorą udział w Sympozjum Katedr i Zakładów Spawalnictwa Politechniki Śląskiej, są członkiem Rady Społecznej Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej. Jaki, z Państwa perspektywy, jest cel uczestnictwa w tego typu inicjatywach?

AK | Potrzeba współpracy z uczelniami wynika właśnie z naszej bliskości z otoczeniem przemysłu, ale również z naszych, jako pracodawcy, doświadczeń z absolwentami. Każda inicjatywa, która wiąże się z możliwością podniesienia kompetencji i kwalifikacji osób, jest dla nas ważna, szczególnie, gdy uczelnie podejmują wysiłek współpracy z szerokim otoczeniem biznesu, aby dostosować programy kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. I tak, takim przedsięwzięciem jest sympozjum Politechniki Śląskiej, podczas którego następuje wymiana doświadczeń i wiedzy szerokiego grona świata nauki, przedstawicieli przemysłu oraz studentów.

Naszą rolą jest łączenie potrzeb wszystkich tych obszarów. Czynny udział w takich inicjatywach skutkuje projektowaniem i budowaniem nowych kwalifikacji, programów kształcenia i certyfikacji personelu kadr nowoczesnej gospodarki. Jako przykład możemy tutaj przedstawić kwalifikację Kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich, która wynika nie tylko z wymagań norm, np. PN EN ISO 12944-7, EN 1090-2, ale faktycznego zapotrzebowania przemysłu i rynku, również międzynarodowego. Nasz krajowy personel bardzo często pracuje na dużych kontraktach, realizowanych dla międzynarodowych kontrahentów również poza granicami Polski. Dlatego też zdecydowaliśmy o formalizacji programu certyfikacji w tym obszarze i poddaliśmy się niezależnej procedurze akredytacji zgodnie z normą PN EN ISO/IEC 17024 w Polskim Centrum Akredytacji. Od 2018 roku wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu mogą przystąpić do niezależnej weryfikacji uzyskanych kompetencji poprzez uczestnictwo w egzaminie, zgodnie z przyjętym programem certyfikacji, i uzyskać kwalifikację Kontrolera jakości antykorozyjnych powłok malarskich. Pozytywny wynik egzaminu i formalna weryfikacja kandydata skutkuje wydaniem certyfikatu osobowego przez niezależną i akredytowaną jednostkę certyfikującą osoby TÜV Rheinland.

TÜV Rheinland Polska patronuje m.in. specjalności Technologie Ochrony Przeciwkorozyjnej (TOP) na kierunku Inżynieria Materiałowa Politechniki Śląskiej. Proszę powiedzieć, czym wyróżniają się kierunki studiów pod patronatem zewnętrznych firm.

AK | Specjalność TOP na Wydziale Mechanicznym Technologicznym jest mi szczególnie bliska, ponieważ mieliśmy ten zaszczyt, aby aktywnie uczestniczyć w tworzeniu programu kształcenia. Generalnie współpraca z Politechniką Śląską wiąże się dla mnie z pewnymi emocjami jako absolwentki tej uczelni. Z sentymentem wracam w jej mury, pomimo zupełnie innej już roli.

Techniki ochrony antykorozyjnej wpisują się idealnie w obszar inżynierii materiałowej. Kwalifikacja Kontroler jakości antykorozyjnych powłok malarskich funkcjonuje na rynku od 2012 roku, a to spory przedział czasowy, podczas którego mogliśmy zaobserwować trendy i potrzeby świata przemysłu w obszarze luk kompetencyjnych personelu zabezpieczeń antykorozyjnych.

Bazując na naszej wiedzy jako jednostki szkoleniowej i doświadczeniu we współpracy z przemysłem, wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej stworzyliśmy propozycję specjalności dla studentów, która jest uzupełnieniem procesu kształcenia akademickiego o konkretną i potrzebną kwalifikację rynkową. Intencją całego przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom uzyskania tej kwalifikacji dokładanie tak, jak dzieje się to w świecie przemysłu. Studenci mają możliwość uczestnictwa w pełnym procesie kształcenia wraz z innymi osobami, które zostały delegowane przez swoich pracodawców, oraz przystąpienia do niezależnego egzaminu. Takie podejście jest szczególnie ważne, bo samo spotkanie młodych ludzi z osobami już doświadczonymi może okazać się niezwykle cenne z punktu widzenia ich przyszłej kariery zawodowej. Naszym celem nie jest zindywidualizowanie toku kształcenia teoretycznego i praktycznego dla studenta, ale zaangażowanie go w rynkowy proces zdobywania kwalifikacji. To, co uważam za bardzo ważne to fakt, że studenci wykorzystują ten czas na szkoleniu chętnie i efektywnie, nie tylko na zdobywanie wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Bardzo aktywnie uczestniczą w realizowanych warsztatach, współpracują ze wszystkimi uczestnikami szkolenia i słuchają doświadczeń praktycznych „starszych” stażem, już aktywnych zawodowo w obszarze antykorozji, koleżanek i kolegów.

Współpracujemy z wieloma uczelniami wyższymi w Polsce. Świadomość potrzeby współpracy przedstawicieli przemysłu i świata nauki na rzecz kompetencji i kwalifikacji studentów staje się faktem. Jako partner uczelni, realizujemy wiele projektów edukacyjnych, angażując ekspertów z doświadczeniem praktycznym. Takie podejście sprawdza się, bo w dzisiejszym świecie, gdzie postęp technologiczny jest bardzo szybki, to właśnie umiejętność właściwego łączenia wiedzy i doświadczenia decyduje o rozwoju społeczno-ekonomicznym.

Kontakt dla mediów:
Agata Tynka
Specjalista ds. Public Relations
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 32 271 64 89 w. 105
email: agata.tynka@pl.tuv.com
www.tuv.pl