SHARE
X

Znaki zgodności – czyli jak wyróżnić produkt na rynku

Autor: Tomasz Opaszowski, Kierownik Sekcji Bezpieczeństwa i Jakości Wyrobów TÜV Rheinland Polska
Źródło: Jakość, Magazyn TÜV Rheinland Polska 4/2013

Dla sektora produktów konsumenckich nadchodzące lata przyniosą nowe wyzwania. Już teraz możemy obserwować zaostrzającą się walkę konkurencyjną wśród producentów, co skutkuje stopniowym obniżaniem marży. Równocześnie coraz bardziej świadomi konsumenci oczekują produktów, które spełnią ich rosnące wymagania. Tendencją rynkową stało się podążanie za gustem kupujących, przy jednoczesnym poszukiwaniu sposobów optymalizacji procesu produkcyjnego oraz wyróżnienia swoich produktów. A do tego właśnie służą znaki, które mają usprawnić komunikację między producentem, a konsumentem.

Część z tych oznaczeń i symboli przekazuje w graficzny i skrótowy sposób informacje o tym, iż dany wyrób posiada określone cechy, został wyprodukowany w określony sposób. Może to także oznaczać, że produkt został przebadany przez niezależną stronę trzecią. Firmy, które chcą za pomocą niezależnych badań potwierdzić szczególne właściwości swoich produktów i podkreślić ich wyjątkowość poddają swoje wyroby certyfikacji dobrowolnej. Jej celem jest zwiększenie zaufania do oferowanych produktów i usług oraz podniesienie rangi producenta na rynku.

Znak efektem badań i certyfikacji

Znaki zgodności są zastrzeżonym znakami, przyznawanymi i stosowanymi zgodnie z zasadami ustalonego systemu certyfikacji. Wskazują na to, iż oznaczony nimi wyrób, proces lub usługa wykazują zgodność z określoną normą. Aby móc posłużyć się znakiem symbolizującymi zgodność produktu z normami technicznymi, przepisami prawa, czy ze ściśle określonymi wymaganiami i specyfikacjami przyjętymi przez krajowe lub międzynarodowe organizacje, producent musi poddać wyrób badaniom i certyfikacji.

Wśród popularnych badań produktów konsumenckich znajdują się testy dotyczące: trwałości, wytrzymałości, odporności na wstrząsy, stabilności, bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego. A także badania materiałów i powierzchni, oceny ergonomii oraz funkcjonalności, badania porównawcze i analizy jakościowe.

Pozytywne wyniki badań laboratoryjnych wyrobów, audytu Warunków Techniczno - Organizacyjnych (WTO) oraz merytorycznej oceny eksperta są podstawą do wydania certyfikatu dla poszczególnych produktów. Certyfikat zgodności wystawiany jest na okres do 3 lat. Ważność certyfikat zachowuje pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku z corocznego obowiązkowego przeglądu dokumentacji produktu oraz przeprowadzanej, nie rzadziej niż raz w roku, kontroli Warunków Techniczno- Organizacyjnych zakładu produkcyjnego.

Dobrowolne znaki zgodności TÜV Rheinland

TÜV Rheinland Polska bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz możliwości korzystania z pomocy specjalistów w 65 krajów świata, oferuje możliwość uzyskania międzynarodowych znaków.

Do najbardziej rozpoznawalnych, międzynarodowych znaków zgodności można zaliczyć znak GS, który ma swoje korzenie w niemieckich regulacjach jakości i bezpieczeństwa wyrobów. Jego literowe tłumaczenie GS – Geprüfte Sicherheit – oznacza sprawdzony pod względem bezpieczeństwa. Znak GS jest najczęściej nadawanym dobrowolnym znakiem certyfikacyjnym i jest od dawna rozpoznawanym w Niemczech symbolem bezpieczeństwa produktów. Znak GS oznacza, że reprezentatywna próbka danego produktu została oceniona, przebadana i zatwierdzona pod względem bezpieczeństwa oraz proces produkcyjny jest wizytowany nadzorowany. Znak GS pojawia się tylko na zatwierdzonych produktach. Może być stosowany dla takich wyrobów jak urządzenia gospodarstwa domowego, wyposażenie laboratoryjne, oświetlenie oraz wyposażenie informatyczne i audiowizualne.

Wyroby są oceniane zgodnie z niemiecką Ustawą dotyczącą Bezpieczeństwa Wyrobów i Urządzeń (GPSG). Ocena bazuje na ujednoliconych normach europejskich. Tam, gdzie dla wyrobów podlegających wymaganiom GS nie ma norm europejskich, certyfikat zostanie udzielony w oparciu o normy IEC. Ważność certyfikatu wynosi maksymalnie 5 lat.

Poza znakiem GS TÜV Rheinland nadaje także znaki bezpieczeństwa i jakości z odpowiednimi słowami kluczowymi, które określają zakres wykonanych badań bądź certyfikacji. QR kod zastosowany przy znaku kieruje bezpośrednio do bazy, w której gromadzone są dane dotyczące badań oznakowanego produktu.

Posługiwanie się certyfikatem oraz znakami jakości na wyrobach może wpływać na większą konkurencyjność oraz wzrost znaczenia producenta na rynku. Dobrowolny znak zgodności oraz związany z nim certyfikat przyczynia się do podkreślenia znaczenia wyrobów, stanowiąc dodatkową gwarancję ich bezpieczeństwa i wysokiej jakości.

TÜV Rheinland Polska jest liderem na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Spółka jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, działającego w Niemczech od 140 lat. Polski oddział w trakcie kilkunastu lat działalności (od 1994 r.) zdobył pozycję eksperta w dziedzinie certyfikacji wyrobów, technologii, systemów zarządzania i personelu na krajowym rynku. Wśród klientów TÜV Rheinland Polska znajdują się obecnie największe przedsiębiorstwa m. in. z branży spożywczej, budowlanej, energetycznej i medycznej. Więcej informacji: www.tuv.pl

Kontakt dla mediów:
Agata Tynka
Specjalista ds. public relations
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 32 271 64 89 w. 105
email: agata.tynka@pl.tuv.com
www.tuv.pl