SHARE
X

Usługi dla seniorów z certyfikatem Znak Jakości OK Senior

Źródło: Jakość 01/2017 - magazyn TÜV Rheinland Polska

Polacy są jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Systematycznie maleje liczba młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, przy wciąż wzrastającej grupie osób w wieku poprodukcyjnym. Za tymi zmianami podąża rynek dóbr i usług, firmy zaczynają dostrzegać seniorów jako ważną grupę klientów. Zaczynają również rozumieć, iż rynek ofert przygotowanych z myślą o seniorach wart jest w Polsce miliardy złotych.

Usługi dla seniorów z certyfikatem Znak Jakości OK Senior

Odpowiedzią jest rosnąca liczba ofert kierowanych do tej grupy klientów. Jednak niektóre z tych ofert kończą się na idei, co w praktyce okazuje się wyłącznie chwytem marketingowym.

Do tej pory nie było wyznaczników poziomu jakości na rynku usług i towarów dla seniorów i ich rodzin, które pokazywałyby, co jest bezpieczne i przystępne dla osób starszych. „Postanowiliśmy to zmienić” – mówi Marzena Rudnicka, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. „Chcemy upowszechnić Znak Jakości OK Senior w różnych branżach i dziedzinach, tak aby osoby starsze mogły łatwo rozpoznawać dobre oferty i dobre usługi specjalnie dla nich przygotowane oraz sprawdzone przez niezależny podmiot certyfikujący” – dodaje.

Czym jest Znak Jakości OK Senior?

System certyfikacji Znak Jakości OK Senior został wypracowany jako efekt współpracy Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, TÜV Rheinland Polska, spółki Healthy Ageing oraz Public Consulting Group. Partnerem strategicznym projektu została Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej jest czołowym polskim think-tankiem wspierającym firmy oferujące produkty i usługi dedykowane osobom starszym. Diagnozuje i przygotowuje rekomendacje w obszarach świadczenia usług dla osób starszych, zarówno w ochronie zdrowia, mieszkalnictwie, sektorach ubezpieczeń i finansów, jak również w wielu innych, gdzie senior jest beneficjentem dóbr i usług.

Problem jakości produktów i usług dedykowanych klientom-seniorom, został zdiagnozowany przez Instytut już na wczesnym etapie współpracy z organizacjami seniorów oraz z przedstawicielami wielu branż i sektorów polskiej gospodarki. Okazało się, że w przypadku tej grupy klientów należy podjąć się zarówno zbadania jakości tej usługi lub produktu, jak również tego, czy ta oferta jest bezpieczna, zrozumiała, potrzebna i przystępna.

Tak powstały 4 fundamentalne kryteria certyfikatu OK Senior. Nie wystarczy zatem, aby dany produkt lub usługa były wysokiej jakości. Muszą również gwarantować spełnienie najwyższych standardów bezpieczeństwa dla osób starszych. Muszą być łatwe w odbiorze dla osób z ograniczonym funkcjonowaniem zmysłów (wzroku, słuchu) oraz przyjazne w użytkowaniu. Poza tym oferta musi odpowiadać na rzeczywiste potrzeby osób starszych i chronić przed nadużyciami, a także być łatwo dostępna oraz wyróżniać się najlepszym stosunkiem jakości certyfikowanych produktów lub usług do ich ceny.

Wprowadzenie Znaku Jakości OK Senior pozwala na pozytywne wyróżnienie i pokazanie potencjału polskiego rynku usług senioralnych, nie tylko wobec rodzimych uczestników, ale również za granicą , a seniorom i ich rodzinom pomaga w dokonywaniu wyborów konsumenckich.

Certyfikat Jakości Produktów i Usług OK Senior jest nadawany w trzech podstawowych obszarach:

1. Senior konsumentem dóbr i usług

2. System zarządzania jakością w opiece długo i krótkoterminowej

3. Asystent seniora – szkolenia i certyfikaty dla opiekunów

Idea certyfikatu OK Senior wpisuje się w najważniejsze strategie polityki senioralnej i srebrnej gospodarki Polski oraz krajów Unii Europejskiej. „W marcu 2016 roku Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprezentował OK Senior w Komisji Europejskiej jako pierwszy system certyfikacji produktów i usług dla osób starszych w Europie” – mówi Marzena Rudnicka.

System zarządzania jakością w opiece senioralnej

„Pierwszą grupę usług, dla których zostały przygotowane szczegółowe normy oceny, stanowiły zakłady opieki krótko i długoterminowej. Eksperci TÜV Rheinland Polska i Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej pracowali nad tym przez ponad rok” – mówi Mirosław Markusik, Kierownik Sekcji Usług Nieakredytowanych TÜV Rheinland Polska.

Standard System Zarządzania Jakością w Opiece Senioralnej powstał jako odpowiedź na intensywny rozwój usług związanych ze stacjonarną opieką nad osobami starszymi, postępujący w wyniku zmian demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, a także zmian dotychczasowego modelu opieki senioralnej, sprawowanej własnymi siłami przez rodziny w kierunku opieki w specjalistycznych ośrodkach.

Celem standardu jest wsparcie podmiotów świadczących stacjonarną opiekę nad osobami starszymi w dostarczaniu bezpiecznej, wysokiej jakości usługi, zgodnej z obowiązującymi wymaganiami prawnymi oraz dobrymi praktykami.

Opieki gwarantującej spełnienie oczekiwań seniorów, ich rodzin i bliskich oraz opiekunów zlecających opiekę. „Standard definiuje wymagania, jakie powinien spełnić ośrodek oraz funkcjonujący w nim system zarządzania jakością” – wyjaśnia Mirosław Markusik.

Podmioty certyfikowane w obszarze systemu zarządzania jakością w opiece senioralnej, mogą posługiwać się wydanymi certyfikatami oraz znakiem certyfikacji TÜV Rheinland i Znakiem Jakości OK Senior, we wszystkich działaniach sprzedażowych i promocyjnych dotyczących audytowanych usług. Podmiot, który legitymuje się Znakiem Jakości OK Senior, jest identyfikowany przez seniorów i ich rodziny jako dostawca sprawdzonych i dobrych usług. Niezmiernie istotna jest świadomość i pewność osób starszych, że placówka senioralna, która poddała się weryfikacji oraz otrzymała certyfikat jakości OK Senior, podlega stałemu nadzorowi podmiotu certyfikującego. Jest to niezmiernie istotny argument związany z wyborem konkretnej placówki, spośród wielu innych ofert dostępnych na rynku. Certyfikat pozwala na pozytywne wyróżnienie najlepszych podmiotów na rynku, a także wspiera stanowienie dobrych praktyk na rynku usług opiekuńczych nad osobami starszymi. Certyfikat jest nadawany na okres dwóch lat, a po upływie tego czasu konieczne jest poddanie się audytowi dla ponownej certyfikacji.

Certyfikat OK Senior w praktyce

MEDI-system, jako lider branży z 15-letnim doświadczeniem, włączył się w inicjatywę Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, której celem było stworzenie standardu opieki nad osobami starszymi. Ośrodek MEDI-system OSTROWIA został wybrany jako jedna z dwóch placówek referencyjnych.

„Wprowadzenie certyfikatu OK Senior to krok w dobrym kierunku. Standaryzacja usług długoterminowych jest bowiem niezbędna, by zapewnić pensjonariuszom właściwą opiekę. Jest to niezmiernie ważne zwłaszcza w przypadku osób z chorobami otępiennymi, które mają szczególne potrzeby. Procedurę audytu i certyfikacji przeszedł – jako pierwszy w Polsce – ośrodek MEDI-system OSTROWIA, który specjalizuje się w opiece i rehabilitacji pacjentów z chorobą Alzheimera. Znak OK Senior potwierdza wysoką jakość naszych usług opiekuńczo-leczniczych, do której powinny dążyć placówki działające w branży opieki długoterminowej” – mówi Beata Leszczyńska, Prezes MEDI-system.

„Badanych jest siedem obszarów” – wyjaśnia Robert Murzynowski, Prezes Zarządu Healthy Ageing. - To system zarządzania jakością, prawa i poszanowanie wolności osobistej seniorów, zakres świadczeń usług opiekuńczych, kompetencje personelu, infrastruktura, wyżywienie, komunikacja z rodziną osoby starszej. To tylko niektóre elementy certyfikatu OK Senior w obszarze system zarządzania jakością w opiece krótko i długoterminowej. Wybierając placówkę ze znakiem OK Senior, osoby starsze i ich rodziny będą miały pewność, że została ona dokładnie zbadana i podlega stałemu nadzorowi przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska – dodaje Robert Murzynowski.

Asystent seniora – szkolenia i certyfikaty dla opiekunów

Niezwykle istotne w ocenie jakości świadczonych usług opiekuńczych są kompetencje personelu. Opiekunowie poza szczegółowym przygotowaniem teoretycznym muszą także posiadać stosowne umiejętności interpersonalne. „W tej branży bardzo istotna jest wysoka wrażliwość na potrzeby osób starszych, gdzie podstawą jest wiedza i zrozumienie podopiecznych” – tłumaczy Aleksandra Przeradzka, Kierownik Sekcji Szkoleń Specjalistycznych TÜV Rheinland Polska.

Szkolenie Asystent seniora w TÜV Rheinland Polska prowadzone jest w formule blended learning, tzn. część prowadzona jest przez Internet, a część stacjonarnie. Szkolenie pozwala na doskonalenie kompetencji i wiedzy na temat kompleksowej pielęgnacji pacjenta w podeszłym wieku. Certyfikat kompetencji personelu OK Senior to gwarant profesjonalnego i kompetentnego personelu w placówce opiekuńczej.

Kontakt dla mediów:
Agata Tynka
Specjalista ds. Public Relations
TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.
tel.: +48 32 271 64 89 w. 105
email: agata.tynka@pl.tuv.com
www.tuv.pl