SHARE
X

Powrót do widoku ogólnego

Istotne zmiany w zakresie serii norm EN 1090

23.11.2018Zabrze

Zgodnie z wydanym 1 października 2018 roku Komunikatem Nr 10/2018 Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, w sprawie stosowania polskich norm wycofanych jako dokumentów odniesienia w ocenie zgodności, w 2018 roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie serii norm EN 1090. Oznacza to, że wszystkie firmy, które posiadają certyfikat na zgodność z normą EN 1090-2, powinny zapoznać się z rewizją dokumentacji systemowej oraz zmianami, wśród których na szczególną uwagę zasługują następujące kwestie:

  • Projektant jest zobowiązany do określenia klasy wykonania (dotychczas klasę EXC określał projektant lub istniała możliwość jej wyznaczenia według załącznika B normy, albo dopuszczano przyjęcie klasy EXC2 zgodnie z punktem 4.1.2 normy).
  • Z normy usunięto zapisy dotyczące stalowych elementów cienkościennych (zapisy te uwzględniono w nowej normie EN 1090-4).
  • Wprowadzono wymagania względem spajania stali zbrojenia betonu oraz wymagania producentów konstrukcji zespolonych z betonu i stali. Stal zbrojeniowa, która powinna być spawana ze stalą konstrukcyjną, powinna być spawalna zgodnie z EN 10080.
  • Zmieniono wymagania dotyczące dokumentów kontrolnych dla wyrobów metalowych.
  • Zmieniono wymagania dla procesu cięcia termicznego.
  • Zmieniono wymagania względem procesu prostowania termicznego.
  • Zmieniono wymagania dla wykonywania otworów.
  • Zmieniono zasady kwalifikowania technologii spawania.
  • W rozdziale „Kryteria odbioru” wprowadzono nowe pojęcie „klasy spoiny” oraz podano wymagania dla elementów konstrukcyjnych o różnym przeznaczeniu.
  • Wprowadzono podrozdział opisujący zakres i rodzaj „Rutynowej kontroli i badania”.

Więcej informacji na stronie PKN:

Ponieważ nowe normy obowiązują od 1 stycznia 2019 roku, procesy certyfikacji i nadzoru muszą odnosić się do nowej aktualnej normy PN-EN 1090. We własnym zakresie należy więc dostosować wszystkie dokumenty obowiązujące w systemie FPC, a także przedstawić podczas audytu poświadczenia kluczowego personelu o zapoznaniu się ze zmianami wynikłymi z nowego wydania normy.

Zobacz usługę certyfikacji wytwórców konstrukcji metalowych według EN 1090

Agata Tynka
+48 32 271 64 89 w. 105
Napisz e-mail