current language
Netherlands beschikbaar in de volgende talen:
...of selecteer uw land
translation missing: core_choose_country

ISO 14001-certificering

ISO 14001-certificering van milieumanagementsystemen

Amendement 1: Wijzigingen van ISO-normen met betrekking tot klimaatverandering

pdf Amendement 1 521 KB Download

Milieubeheerssysteem

Geldig en erkend in de hele wereld, het ISO 14001 milieubeheersysteem biedt een kader voor vrijwillige ontwikkeling van beheersmaatregelen – van onderwerpen als energiebesparing tot klimaatbescherming en afvalverwijdering. Onze experts leggen aandachtspunten bloot in uw milieubeheer en leggen de basis voor een proces van constante, controleerbare verbeteringen, en verkleinen daarmee milieugevaren en verbeteren uw milieubalans op lange termijn.

Voordelen in een oogopslag

ISO 14001-certificatie door TÜV Rheinland stelt u in staat om:

 • Emissies, afval en afvalwater te verminderen
 • Geld te besparen door een gerichte aanpak van grondstoffen
 • Het risico van uw milieuaansprakelijkheid minimaliseren
 • Verzekerd te zijn dat u aan alle eisen van uw klanten en de autoriteiten voldoet
 • Milieuvriendelijk gedrag te promoten onder uw medewerkers
 • Uw imago te verbeteren in de ogen van uw klanten, partners en anderen
 • Uw milieudoelen te verwezenlijken

Zes stappen naar een beter milieu

Onze ervaren auditoren analyseren en beoordelen uw processen en systemen. In maar zes stappen:

1. Pre-audit
De auditors kunnen een pre audit uitvoeren om te bepalen of er al aan één of meerdere eisen, gesteld voor deze norm, wordt voldaan. En zo ja, welke.

2. Documentatieonderzoek
Het auditteam bepaalt tot hoeverre de documentatie van uw milieubeheer overeenkomt met de eisen van ISO 14001.

3. Audit
Onze auditors testen hoe uw bedrijf het milieubeheersysteem in de praktijk brengt, en hoe effectief dit is.

4. Overdragen van de certificatie
Als uw bedrijf voldoet aan alle criteria overhandigen wij de certificatie. U bent dan gecertificeerd in overeenstemming met de ISO 14001-norm.

5. Controleaudits
Onze jaarlijkse controleaudits helpen u uw processen altijd te optimaal te houden.

6. Hercertificatie
Elke drie jaar ondergaat u een certificatie hernieuwingsproces, wat een voortdurende verbetering van uw bedrijf waarborgt, en ook om uw langetermijnverbintenis aan het milieu te tonen aan uw partners en klanten.

Stel het voorbeeld voor verantwoord milieubeheer met ons ISO 14001-certificaat

In het verleden waren milieubeschermingsinspanningen primair gericht op het verrichten van systematische controles op vervuilende stoffen ter plaatse, met name vanwege nieuwe wettelijke voorschriften. Professionals op het gebied van milieumanagement hanteren tegenwoordig een strategischer optiek. Alles is er nu op gericht uw personeel bewust te maken van milieukwesties en de negatieve gevolgen voor het ecosysteem tot een minimum te beperken.

Door uw milieumanagementsysteem voortdurend te verbeteren krijgt u uw onderneming op een duurzame koers. ISO 14001 is een internationaal erkende norm ter ondersteuning van uw activiteiten door middel van beproefde managementsystemen.

Met een ISO 14001-certificaat bewijst u uw klanten, zakelijke partners en werknemers dat u duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Neem contact met ons op om te bespreken wat we voor u kunnen doen!

Maak vandaag nog een afspraak met onze deskundigen!

ISO 14001-certificering: efficiënt en economisch milieumanagement voor bedrijven

Onze ISO 14001-certificeringen voor milieumanagementsystemen worden internationaal erkend en zijn wereldwijd geldig. Ze helpen u maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Veel ondernemingen gaan er inmiddels vanuit dat hun doorlopende milieu-inspanningen en documentatie vanzelf beter worden.

ISO 14001 legt de zwakke plekken van uw milieumanagementsysteem bloot en legt de basis voor een continu en verifieerbaar verbeterproces. Milieurisico's worden beperkt en middelen gespaard en dat draagt duurzaam bij aan uw milieu-inspanningen. Met alleen moderne technologie kan er geen actief en adequaat milieubeschermingsbeleid gewaarborgd worden. Het vergt namelijk ook een effectief milieumanagementsysteem. Bij toenemende concurrentie worden certificeringen steeds belangrijker voor succes.

Wilt u meer weten? Download gratis onze FAQ waar u de antwoorden vindt op de meest gestelde vragen: FAQ – vragen en antwoorden over ISO 14001.

ISO 14001 herzien – berekend op de toekomst vanmilieumanagement

In september 2015 is een ingrijpende herziening gepubliceerd: ISO 14001:2015. De nieuwe norm voorziet in verbeteringen op het gebied van milieumanagement. Ten opzichte van eerdere normen hanteert de nieuwe ISO 14001-norm een consistentere structuur, wordt de implementatie vereenvoudigd en zijn onduidelijkheden opgehelderd.

We hebben een folder opgesteld met de belangrijkste informatie over deze nieuwe norm. U kunt onze folder hier downloaden: ISO 14001 Herziening – Wijzigingen en gevolgen.

Continu verbeterproces metISO 14001

Continu verbeterproces metISO 14001

hema voor de overgang naar de herziene ISO 14001:2015-certificering

Er geldt een overgangstermijn van drie jaar voor de overstap naar ISO 14001:2015. Er zijn verschillende procedures beschikbaar voor de overgang naar de nieuwe ISO 14001:2015-norm, afhankelijk van de geldigheid van het oorspronkelijk certificaat. Hierboven wordt geïllustreerd op welk moment ondernemingen het best kunnen beginnen met de overgang naar de herziene norm voor milieumanagement.

Ondernemingen gecertificeerd volgens de oude ISO 14001:2004-norm wordt geadviseerd een gap-analyse te laten uitvoeren. Bij deze evaluatie wordt bepaald welke aspecten van uw milieumanagementsysteem reeds voldoen aan de geldende normen en wordt verduidelijkt welke terreinen specifiek verbetering behoeven. Een gap-analyse neemt doorgaans slechts een paar uur in beslag en scheelt veel werk voor de overgang naar de nieuwe normen.

Vraag onze deskundigen om een gap-analyse van uw onderneming!

Hoe het in zijn werk gaat: uw ISO 14001-certificering

Samen met u zetten we een effectief milieumanagementsysteem op in zes stappen. Onze specialisten ondersteunen u tijdens iedere stap.

 1. Pre-audit / gap-analyse (optioneel): De controleurs verrichten een vooronderzoek en een gap-analyse bij bedrijven die gecertificeerd zijn volgens eerdere normen
 2. Beoordelen van documentatie
 3. Certificeringsaudit: Beoordeling van de effectiviteit van uw milieumanagementsysteem
 4. Afgifte van het certificaat plus vermelding in onze online Certipedia database voor certificaten
 5. Jaarlijkse controle-audits
 6. Hernieuwde certificering na drie jaar en voortzetting van het continue verbeterproces

Certificering van milieumanagementsystemen

Contact

Neem contact met ons op!

Neem contact met ons op!

Laatst bezochte servicepagina's