current language
Hydrogen dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Certyfikacja zielonego wodoru | TÜV Rheinland

Certyfikacja zielonego wodoru

Norma TÜV Rheinland H2.21: Niezależna weryfikacja dla dokumentacji wodoru neutralnego klimatycznie

Zapotrzebowanie na ekologiczny wodór w przemyśle wzrasta na całym świecie. W TÜV Rheinland aktywnie wspieramy rozwój wodoru jako nośnika energii przyszłości. Obecnie oferujemy przemysłowi, uczestnikom rynku i zainteresowanym stronom nową, zorientowaną na praktykę specyfikację badawczą do certyfikacji ekologicznego wodoru: TÜV Rheinland Standard H2.21 Climate-Neutral Hydrogen – Wodór Neutralny Klimatycznie.

Pozwala on Państwu jako producentowi, dystrybutorowi i użytkownikowi wodoru neutralnego klimatycznie udokumentować jego przyjazną dla środowiska produkcję, wzmacniając tym samym zaufanie klientów do swoich działań i zapewniając sobie przewagę nad konkurencją.

Kluczem do wykazania neutralności wodoru dla klimatu jest ślad węglowy produktu (PCF) w łańcuchu dostaw wodoru. W naszym standardzie TÜV Rheinland H2.21, nasi eksperci określili wymagania, które umożliwiają certyfikację PCF jako mniejszego lub równego zeru. Ponadto, w oparciu o certyfikację "Wodór neutralny dla klimatu", poprzez spełnienie innych określonych kryteriów, można również uzyskać certyfikację następujących opcjonalnych kryteriów dodatkowych: Zielony Wodór, Niebieski Wodór, Turkusowy Wodór, Wodór zgodny z RED II. Dzięki temu nasi klienci mogą zweryfikować kilka aspektów przyjaznych dla klimatu za pomocą jednego certyfikatu.

Normę TÜV Rheinland H2.21 Wodór neutralny klimatycznie można pobrać tutaj.

Dlaczego istnieje certyfikat dla zielonego wodoru?

Produkcja wodoru wymaga dużej ilości energii. Oznacza to, że w łańcuchu dostaw wodoru wzrasta obciążenie CO2, podobnie jak "ślad węglowy produktu". Ponieważ jednak wszystkie strategie dotyczące przyszłego wykorzystania wodoru w kontekście zrównoważonego rozwoju mają na celu wzmocnienie ekspansji wodoru neutralnego klimatycznie lub zielonego, wspieramy uczestników łańcucha dostaw wodoru, zapewniając podstawę do certyfikacji. Odpowiednia certyfikacja zapewnia właścicielom wodoru niezależną i uznawaną na całym świecie weryfikację neutralności klimatycznej ich wodoru.

Co wchodzi w skład certyfikatu zielonego wodoru?

W całym łańcuchu dostaw wodoru istnieją możliwości utrzymania niskiego poziomu CO2 oraz jego kompensacji. Dlatego też nasza certyfikacja obejmuje proces produkcji od początku aż do indywidualnego punktu dostawy. Każdy i wszystko

  • Metody produkcji (np. elektroliza, reforming parowy, proces chloro-alkaliczny itp,)
  • Metody transportu (np. linie/rurociągi gazowe, zbiorniki wodoru itp.)
  • Zastosowania wodoru (np. napędzanie mobilności, produkcja o niskiej emisji CO2 w przemyśle, wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej itp.)

może być zrównoważone i certyfikowane. Możliwe jest również certyfikowanie tylko poszczególnych części łańcucha dostaw. Pozostałe ilości CO2 mogą zostać zneutralizowane poprzez bezpośrednie lub pośrednie działania kompensacyjne. W ramach analizy wymagań uzgadniamy z Państwem Państwa indywidualne potrzeby i wymagania.

Bez względu na etap cyklu życia wodoru (produkcja, dystrybucja, użytkowanie) - dzięki naszej certyfikacji wodoru neutralnego klimatycznie dajesz dowód na to, że jako właściciel dostarczasz wodór odbiorcy w sposób neutralny klimatycznie.

Skorzystaj z naszych certyfikatów

Dzięki certyfikacji przyjaznej dla klimatu produkcji wodoru, w przejrzysty i niezależny sposób dokumentujesz, że możliwe jest zaopatrzenie w energię przy użyciu produktów przyjaznych dla środowiska. Jednocześnie przekazujesz na zewnątrz strategię zrównoważonego rozwoju swojej firmy, wysyłając w ten sposób przyjazne dla środowiska sygnały i demonstrując swój wkład w zrównoważone zaopatrzenie w energię. Dzięki temu nie tylko zyskują Państwo przewagę nad konkurencją, ale także wzmacniają zaufanie swoich klientów i partnerów biznesowych.

Twórz przejrzystość - z naszym znakiem testowym dla neutralnego klimatycznie wodoru

test mark green hydrogen

Po pomyślnym zakończeniu certyfikacji wręczymy Ci nasz certyfikat i prawo do używania naszego znaku kontrolnego. Słowa kluczowe" w naszym znaku kontrolnym dokumentują zawartość kontrolną certyfikacji i czynią ją przejrzystą dla wszystkich. W zależności od kluczowych elementów audytu, przyznajemy znak kontrolny z następującymi słowami kluczowymi:

Wodór neutralny klimatycznie i nadzór okresowy: Po pomyślnej certyfikacji i ponownej certyfikacji, certyfikat i znak badania są wydawane z kluczowymi słowami "Climate-Neutral Hydrogen" i "Regular Surveillance".

Zielony wodór: Jeśli neutralny dla klimatu wodór jest produkowany w procesie elektrolizy wody, a energia elektryczna wykorzystywana do tej elektrolizy pochodzi wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, dodatkowo przyznawane jest słowo kluczowe "Zielony wodór".

Niebieski wodór: Jeśli CO2 powstający podczas produkcji wodoru jest wychwytywany i składowany (Carbon Capture and Storage/ CCS), przyznawane jest dodatkowe słowo kluczowe "Blue Hydrogen".

Turkusowy Wodór: Jeśli wodór jest produkowany przez pirolizę metanu i jeśli powstały węgiel może być trwale związany, dodatkowo przyznawane jest słowo kluczowe "Turkusowy Wodór".

Wodór zgodny z RED II: Jeżeli oprócz specyfikacji wodoru neutralnego dla klimatu spełnione są również dodatkowo obowiązujące kryteria dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (wersja II), dodatkowo przyznawane jest słowo kluczowe "wodór zgodny z RED II".

Jaka jest różnica między wodorem "zielonym", „szarym”, "niebieskim" i turkusowym?

Na skalę przemysłową wodór może być produkowany różnymi metodami. W zależności od metody produkcji, a także od sposobu postępowania z powstającymi w jej wyniku emisjami CO2, wodorowi przypisuje się różne kolory. Teoria kolorów wodoru" opracowana przez niemieckie Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) rozróżnia wodór szary (konwencjonalny), zielony, niebieski i turkusowy.

Zielony wodór jest produkowany w procesie elektrolizy wody. Proces ten wykorzystuje wyłącznie energię elektryczną pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna.

Niezależnie od zastosowanej technologii elektrolizy, czysta produkcja zielonego wodoru jest wolna od CO2, ponieważ energia elektryczna do tego procesu pochodzi wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Ta metoda produkcji jest więc neutralna dla klimatu.

Szary wodór jest produkowany z paliw kopalnych, na przykład poprzez reforming parowy. Proces ten uwalnia CO2 do atmosfery, przyczyniając się do efektu cieplarnianego. Jeśli jednak wytworzony CO2 jest wychwytywany i trwale składowany (wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla/ CCS), określa się go mianem błękitnego wodoru. Wyprodukowany w ten sposób CO2 nie jest więc uwalniany do atmosfery, a produkcja wodoru jest uważana za neutralną dla klimatu.

Turkusowy wodór jest wodorem produkowanym poprzez termiczne rozszczepienie metanu (piroliza metanu). Zamiast CO2 w procesie tym powstaje węgiel w postaci stałej. Aby proces ten był neutralny pod względem emisji CO2, ciepło zasilające reaktor wysokotemperaturowy musi pochodzić z odnawialnych źródeł energii, a powstający węgiel musi być trwale wychwytywany.

Zapytaj naszych ekspertów

Zapytaj naszych ekspertów