Hydrogen dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Certyfikacja zielonego wodoru | TÜV Rheinland

Certyfikacja zielonego wodoru

TÜV Rheinland Standard H2.21: Niezależna weryfikacja dla dokumentacji odnawialnych i niskoemisyjnych paliw wodorowych

Zapotrzebowanie na ekologiczny wodór w przemyśle rośnie na całym świecie. W TÜV Rheinland aktywnie wspieramy rozwój wodoru jako nośnika energii przyszłości. Obecnie oferujemy przemysłowi, uczestnikom rynku i zainteresowanym stronom nową, zorientowaną na praktykę specyfikację certyfikacji zielonego wodoru: normę TÜV Rheinland H2.21 Odnawialne i niskoemisyjne paliwa wodorowe.

Pozwala on Państwu jako producentowi, dystrybutorowi lub użytkownikowi wodoru odnawialnego i niskoemisyjnego udokumentować jego przyjazną dla środowiska produkcję, wzmacniając tym samym zaufanie klientów do Państwa działań i zapewniając przewagę nad konkurencją.

Zgodnie z aktualnym rozwojem przepisów w UE, niniejsza norma TÜV Rheinland H2.21 określa próg redukcji emisji gazów cieplarnianych na poziomie 70% wartości porównawczej (94 g CO2 -eq/MJ) i rozróżnia następujące dwie główne klasyfikacje wodoru:

 1. Wodór odnawialny, który dotyczy wodoru produkowanego w drodze elektrolizy wody lub roztworów wodnych (np. elektrolizy chlorków metali alkalicznych) z wykorzystaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł niebiologicznych. Cel redukcji musi wynosić co najmniej 70% wartości komparatora (94 g CO2 -eq/MJ) określonej w RED II*.
 2. Wodór o niskiej zawartości węgla, który dotyczy wszystkich szlaków produkcji wodoru i dlatego umożliwia poddanie certyfikacji wszystkich technologii i procesów. Cel redukcji musi wynosić co najmniej 70% wartości komparatora (94 g CO2 -eq/MJ).

Dodatkowo, spełniając inne kryteria szczegółowe, następujące opcjonalne kryteria dodatkowe mogą zostać certyfikowane jako: Zielony wodór, RFNBO**, RCF***, Niebieski wodór (CCS/CCU), Turkusowy wodór, Różowy wodór, Wodór neutralny pod względem emisji CO2.

Norma może być również stosowana dla pochodnych wodoru, takich jak amoniak, metan i metanol, czyli pochodnych wodoru.

Normę TÜV Rheinland H2.21 Odnawialne i niskoemisyjne paliwa wodorowe można pobrać tutaj.


*RED II: Dyrektywa w sprawie energii odnawialnej (wersja II) Norma (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Obejmuje uzupełniające dyrektywy (UE) 2018/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (RED II, art. 28, akty delegowane), a także ich załącznik, oraz zmiany RED II.
**RFNBO: Paliwa odnawialne pochodzenia niebiologicznego - na podstawie RED II Art.2§35
***RCF: Paliwa z recyklingu węgla - na podstawie RED II art. 2 ust. 36

Dlaczego istnieje certyfikacja zielonego wodoru?

Wodór jest uważany przez naukę, przemysł i politykę za niezbędny składnik do osiągnięcia celów klimatycznych z Paryża. Wodór jest wysokoenergetycznym gazem, który podczas spalania i użytkowania materiałów nie emituje CO2. Dzięki temu nadaje się on zasadniczo do wykorzystania jako chroniąca klimat alternatywa dla paliw kopalnych. Europejski Zielony Ład i niemiecka Narodowa Strategia Wodorowa, na przykład, biorą to pod uwagę i promują wodór jako przyszły nośnik energii w kontekście ich szerszej polityki klimatycznej. Jednak produkcja wodoru jest bardzo energochłonna i konwencjonalnie oparta na kopalnych nośnikach energii. Dlatego tylko zrównoważona produkcja i zastosowanie wodoru ma potencjał, aby zastąpić kopalne nośniki energii i w konsekwencji zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. Odpowiednia certyfikacja zapewnia właścicielom wodoru niezależną i uznawaną na całym świecie weryfikację redukcji emisji dzięki wykorzystaniu ich wodoru lub jego pochodnych.

Co obejmuje certyfikacja i jak wygląda sam proces?

Nasza certyfikacja uwzględnia proces produkcji od samego jej początku aż do indywidualnego punktu dostawy. Wszystkie...

 • Metody produkcji (np. elektroliza, reforming parowy, piroliza itp.),
 • Metody transportu (np. sieci gazowe/rurociągi, zbiorniki na wodór itp.)
 • Zastosowania wodoru (np. napęd pojazdów, produkcja nisko-CO2 w przemyśle, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła itp.) mogą być weryfikowane i certyfikowane. Możliwe jest również certyfikowanie tylko poszczególnych części łańcucha dostaw. W ramach analizy wymagań koordynujemy wspólnie Państwa indywidualne potrzeby i wymagania.

Niezależnie od etapu cyklu życia wodoru (produkcja, dystrybucja, użytkowanie) - nasza certyfikacja odnawialnych i niskoemisyjnych paliw wodorowych potwierdza, że Państwo jako właściciele dostarczają wodór do odbiorcy w sposób neutralny dla klimatu.

Skorzystaj z naszej certyfikacji

Dzięki certyfikacji produkcji wodoru przyjaznej dla środowiska, w przejrzysty i niezależny sposób dokumentujesz, że możliwe jest zaopatrzenie w energię z produktów przyjaznych dla środowiska. Jednocześnie potwierdzasz otoczeniu biznesowemu strategię zrównoważonego rozwoju w swojej firmy, wysyłając w ten sposób przyjazne dla środowiska sygnały i demonstrując swój wkład w zrównoważone zaopatrzenie w energię. Dzięki temu nie tylko zyskujesz przewagę nad konkurencją, ale także wzmacniasz zaufanie swoich klientów i partnerów biznesowych.

Zadbaj o przejrzystość – dzięki naszemu znakowi jakości dla odnawialnych i niskoemisyjnych paliw wodorowych

Po pomyślnej certyfikacji otrzymują Państwo nasz certyfikat i prawo do używania naszego znaku jakości. „Słowa kluczowe" w naszym znaku dokumentują sprawdzane przez nas kryteria, czyniąc go czytelnym i przejrzystym. W zależności od kluczowych składników audytu, przyznajemy znak jakości z następującymi słowami kluczowymi:

Wodór odnawialny dotyczy wodoru produkowanego w drodze elektrolizy wody lub roztworów wodnych (np. elektrolizy chlorków metali alkalicznych) z wykorzystaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł niebiologicznych. Cel redukcji musi wynosić co najmniej 70% wartości porównania (94 g CO2 -eq/MJ).

 • Zielony wodór: odnawialny wodór jest produkowany poprzez elektrolizę wody lub roztworów wodnych (np. elektroliza chlorków metali alkalicznych) z wykorzystaniem energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł niebiologicznych
 • RFNBO (RED II): wodór odnawialny spełnia dodatkowe kryteria wymienione w aktach delegowanych UE RED II
 • RCF (REDII): pochodne wodoru oparte na odnawialnym wodorze i przetworzonym węglu, które spełniają kryteria wymienione w aktach delegowanych UE RED II

Wodór o niskiej zawartości węgla dotyczy wszystkich szlaków produkcji wodoru i dlatego umożliwia poddanie certyfikacji wszystkich technologii i procesów. Cel redukcji musi wynosić co najmniej 70% wartości porównawczej (94 g CO2 -eq/MJ).

 • Niebieski wodór (CCS): CO2 powstające podczas produkcji niskowęglowego wodoru jest wychwytywane i trwale przechowywane (Carbon Capture and Storage/ CCS)
 • Niebieski wodór (CCU): jeśli gazy CO2 wytwarzane podczas produkcji wodoru o niskiej zawartości węgla są przechwytywane i przetwarzane, wodór może kwalifikować się jako niebieski, jeśli gazy te są albo chemicznie lub mineralnie stałe
 • Turkusowy wodór: niskowęglowy wodór powstaje w wyniku pirolizy metanu, a powstały w ten sposób węgiel pierwiastkowy może być trwale utrwalony
 • Różowy wodór: niskowęglowy wodór produkowany jest w procesie elektrolizy wody lub roztworów wodnych (np. elektroliza chlorków metali alkalicznych) z wykorzystaniem energii elektrycznej ze źródeł jądrowych

Jaka jest różnica między wodorem "odnawialnym", "niskoemisyjnym" i "neutralnym węglowo"?

Na skalę przemysłową wodór może być produkowany różnymi metodami. W zależności od metody produkcji, a także od postępowania z powstałymi emisjami CO2, wodorowi przypisuje się różne kolory.

Wodór odnawialny
Wodór o niskiej zawartości węgla
Wodór neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla
Wodór odnawialny
Wodór o niskiej zawartości węgla
Wodór neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla

Odnawialny wodór dotyczy wodoru produkowanego w drodze elektrolizy wody lub roztworów wodnych (np. elektrolizy chlorków metali alkalicznych) z wykorzystaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł niebiologicznych. Cel redukcji musi wynosić co najmniej 70% wartości porównania (94 g CO2 -eq/MJ) określonej w RED II.

Wodór o niskiej zawartości węgla dotyczy wszystkich szlaków produkcji wodoru i dlatego umożliwia poddanie certyfikacji wszystkich technologii i procesów. Cel redukcji musi wynosić co najmniej 70% wartości porównawczej (94 g CO2 -eq/MJ).

Wodór neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla ma miejsce wtedy, gdy wszystkie emisje spowodowane produkcją wodoru są kompensowane. Wiąże się to z mechanizmem kompensacji poprzez zakup i wycofanie zarejestrowanych certyfikatów redukcji CO2 z uznanych międzynarodowych programów ochrony klimatu i/lub praw do emisji z ustalonych systemów handlowych.

Pliki do pobrania

pdf Zrównoważona ścieżka transformacji energetycznej 1 MB Pobierz

Rola zielonego wodoru w systemie energetycznym

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Zapytaj naszych ekspertów

Zapytaj naszych ekspertów