current language
Hungary Elérhető az alábbbi nyelveken:
vagy válassza ki az Ön TÜV Rheinland régiójának/országának honlapját

Six Sigma Green Belt

Vegyen részt a TÜV Rheinland Akadémia képzésén! // akademia@hu.tuv.com

A hat szigma-módszer olyan, az információelmélet és statisztika szemléletére alapozó (adatfeldolgozás-központú) vállalatirányítási módszer, amely hat nagyobb lépésre (meghatározás, mérés, elemzés, fejlesztés, ellenőrzés és vizsgálat) tagolja a vállalati folyamatok javítására és fejlesztésére szolgáló eljárások összességét. A módszer nemcsak a vállalat működésének feltérképezéséhez kíván támpontokat adni, hanem, lévén egy strukturált, tényekre alapozott minőségjavító program, annak javításához is. A hat szigma-módszer a cég teljesítményét, a folyamatok eredményességét mérhető adatokon alapuló elemzéssel fokozza, javítja, amelynek nagyságrendje egyszerűbben fogalmazva az egymillió művelet/darabra eső hibák száma. A 6 Sigma fejlesztések célja a 3, 4, vagy még annál is kevesebb hiba egymillióból. A minőségfejlesztő, eredményes megoldáshoz pontos, hasznos, és nem költséges adatok gyűjtésére és elemzésére van szükség, és a meglévő vállalati információs rendszert például statisztikai elemző rendszerrel kell összekapcsolni. Tehát a cél a cég költségeinek és veszteségeinek csökkentése, pénzben mérhető eredmény realizálása, az ügyfél elégedettségének elérése.

A hat szigma-módszert nemcsak a gyártóiparban, hanem a szolgáltatásban és tranzakciós (pl. banki, számítástechnikai) környezetekben is használják, de kisebb folyamatok – például: fejlesztés, szolgáltatás, adminisztráció stb. vagy gépek, egységek stb. – működésének javítására is használható. A dokumentált minőségirányítási rendszerek mellett a hat szigma projektek teszik a vállalatok működését igazán hatékonnyá, ami annak köszönhető, hogy a matematikai-statisztikai módszereket igen intenzíven alkalmazzák.

A módszer alkalmazása úgy történik, hogy az abban jártas, főleg műszaki, pénzügyi hátterű személyek rendszeresen ellenőrzik a vállalati folyamatokat, és egyfajta edzőként továbbképzik az egyes vállalati területek hat szigmás feladatokra is kijelölt vezetőit. A hat szigmás tudás jelölésére a dzsúdóból átvett fokozatokat használják, így vannak zöld öves, fekete öves és mester kategóriás hat szigmás tanácsadók, vezetők.

 

Képzés időtartama: 6 nap (6x8 óra) + vizsganap

 

2022-ES KÉPZÉSI IDŐPONT:

 • 2022.02.16-17., 02.23-24., 03.17-18. + 04.22. (vizsga)
 • 2022.06.16-17., 06.30.-07.01., 07.18-19., + 09.09. (vizsga)
 • 2022.09.15-16., 09.29-30., 11.03-04., + 12.16. (vizsga)

 

 

Képzési díj: 257.000  Ft + áfa /fő

Vizsgadíj: 33.000 Ft + áfa /fő

 

Teljes költség: 290.000 Ft + áfa /fő

 

MEGSZEREZHETŐ FOKOZAT: tanúsítvány

 

368,300.00 FT

tartalmazza: 41,910.00 FT tanúsítványi díjat
ÁFA nélkül 290,000.00 FT

Áttekintés

 1. Termék szám:: HU-HU-09

 2. Tartalom (napokban):: 6

 3. Formátum: tantermi

 4. Fokozat: tanúsítvány

 5. Nyelv: Magyar

Order
Dátum
Helyszín
Nyelv
Garantált képzési indulás

Célcsoport

Ezt a képzést fekete öves előadó vezeti annak érdekében, hogy a végzős, zöld öves képzettségű munkatársak aktív tevékenységével a cég adatelemzéseken alapuló folyamatos fejlesztésekkel a piaci versenynek megfeleljen. Elengedhetetlenül szükséges a jelen gazdasági helyzetben a vállalat még hatékonyabb működése érdekében a középvezetők és műszakvezetők továbbképzése. Ezen célokhoz szorosan kapcsolódik a 6 sigma fejlesztési módszer megismerése, amely átfogó módon képes a szervezet minden egyes folyamatát hatékonyabbá tenni.

A képzés témái

 A képzés során érintett témakörök

A Zöld öves képzési program két részből, tantermi foglalkozásokból, valamint a tantermi foglalkozás keretében megkezdett, és a tantermi foglalkozások között és után elvégzendő munkahelyi munkával folytatott projektmunkából áll.

A tantermi foglalkozások időtartama 6 oktatási nap, 3*2 napos ütemezéssel, szervezéstől függően 1,5–2 hónap átfutási idő alatt. A projektmunka kezdete a program első napja, átfutási ideje megfelelően lehatárolt téma esetén 2,5-3 hónap. A képzés 7. napja vizsganap.

A tantermi foglalkozás során a résztvevők megismerik a six szigma munkavégzés szakaszait, és az egyes szakaszokban alkalmazandó alapvető módszereket

 • a problématérkép összeállítására,
 • az okkeresés és igazolás feladatára,
 • a fejlesztési javaslatok kialakítására,
 • a folyamatok újraszabályozására,
 • és a mindezekkel összefüggő mérési, adatkezelési, statisztikai elemzési feladatok elvégzésére.

A tantermi foglalkozások felépítése a következő:

 • előadás jellegű rész az elvégzendő feladatokról és módszerekről
 • egyéni, vagy egy munkahelyről jövők esetén kiscsoportos feladatmegoldás
 • az egyéni, vagy kiscsoportos eredménytermék ismertetése, teljes csoportban történő megbeszélése, értékelése, konklúziók
 • az elvégzett munka folyatására vonatkozó tréneri javaslat
 • a feladathoz kapcsolódó további módszerek, és azok alkalmazási példái
 • Projektmunka:

  A képzés során valamennyi részvevő a program első napján kiválasztott, saját munkahelyi témára alkalmazza a hat szigma módszer egyes lépéseit, mely lépéseket megkezd a tantermi foglalkozás keretében, és folytat a tantermi foglalkozások közötti időszakban, illetve befejez az utolsó tantermi foglalkozást követően munkahelyi munkával. A kidolgozandó projekt a kiválasztott folyamat aktuális minőségi fejlesztésére irányul, a tanult módszerek csoportmunkában, a csoport vezetésével történő alkalmazásával.

  A projekt metodikai szakaszai:

  • Feladat megfogalmazás - Define
  • Mérések elvégzése – Measure
  • Adatkezelés, elemző munka – Analyse
  • Folyamatjavítás – Improve
  • Üzemszerű működésre átadás – Control

  A projekt metodikai helyességét a trénerek konzultatív segítsége, hasznosságát a megfelelő téma kiválasztása biztosítja.

  A téma kiválasztásának szempontjai:

  • olyan feladatok, melyek megoldása deklarált vevőigény
  • a cég fejlesztési tervének része
  • munkafolyamatáról rendelkezésre állnak mérési adatok
  • a projekttéma lehatárolható oly módon, hogy 2,5–3 hónap alatt eredménnyel befejezhető legyen

  A témaválasztás megkönnyítése, és az érdemi feladatmegoldás mielőbbi megkezdése érdekében kérjük, hogy a képzésben résztvevők hozzanak legalább 2 témajavaslatot az első képzési napra.

  A 2 napos tantermi foglalkozások legalább 2–3 hét időközzel követik egymást, elegendő időt hagyva ezzel a munkahelyi munka elvégezéséhez. Felhívjuk a képzésben résztvevők, illetve a beiskolázó munkáltatók figyelmét, hogy a munkahelyi feladatvégzéshez szükséges idő biztosítottsága jelentős mértékben befolyásolja a képzés eredményességét.

  A munkahelyi munka összetevői:

 • a tantermi feladat folytatása, kiegészítése, befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, dokumentálása prezentációra alkalmas formában
 • a következő tantermi foglalkozáshoz előkészítő munka (pl. adatgyűjtés, mérés, adatelemzés, kísérlet lefolytatása, stb.)
 •  

  Képzési blokkok:

  0. blokk: Bevezetés

  • A Six Sigma képzési program tematikájának ismertetése, a képzési blokkok áttekintése
  • Projekttéma kiválasztása, meghatározása
  • Minőségirányítás 8 alapelve
  • Six Sigma alkalmazási területei
  • Kiegészítő ismeretek a szabályozókártyákhoz

  1. blokk: Témakiválasztás, probléma meghatározás (Define)

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

  • Témaválasztás szempontjai, azok alkalmazása
  • Folyamatábra és folyamattérkép készítése (Process mapping)
  • Problématérkép készítése (Kawakita - Jiro térkép)
  • Probléma kiválasztása (Pareto-elv alkalmazása)
  • Gyökérok keresés, hipotézisállítás (Ishikawa-diagram készítése)
  • Adatfajták (Continuous, Attributes)
  • Az adott folyamat szabályozott és mért jellemzőinek elsődleges elemzése
  • Folyamatjavítás eredményeinek megbecslése
  • Projektjavaslat összeállítása

  2. blokk: Folyamatjellemzők mérése (Measure)

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

  • Feladatjegyzék és ütemterv összeállítása mérésre, kiértékelésre, hipotézisigazolásra, erőforrásigény meghatározása
  • Alapsokaság és rétegek meghatározása
  • Mérési helyek kijelölése
  • Mintanagyság és mintavételi mód meghatározása
  • Mért jellemzők és mérési módok meghatározása
  • Adatrendezés, alapvető statisztikai módszerek (Basic Statistics)
  • Mérési terv készítése (Measure Plan)

  További módszerek áttekintése:

  • Mintavételi hibák és azok kezelése
  • Mérési hibák és azok kezelése

  Munkahelyi feladatok:

  • A témakiválasztás, probléma-meghatározás feladatainak befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, a 3. blokkban történő ismertetéshez prezentációs anyag készítése
  • Feladatjegyzék és ütemterv befejezése, mérési terv készítése, mérések és az elsődleges adatrendezések elvégzése

  3. blokk: Folyamat elemzése (Analyze)

  Az 1. és 2. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

  • A statisztikai folyamatszabályozás elve, eszközei, alkalmazása (SPC - Statistical Process Control)
  • A folyamatszabályozó kártyák fajtái, szerkezete, alkalmazásuk
  • Változó adatok szabályozókártyái (Continuous SPC), példák átlag, vagy medián és szóródás, vagy terjedelem kártyákra
  • Attributív adatok szabályozókártyái (Attributes SPC), példák „p”, vagy „np” és „c”, vagy „u” kártyákra
  • Adatsorok elemzése, folyamatképesség megállapítása (Process Capability)
  • Adateloszlások elemzése, szabályozottság vizsgálata (Analysis Distributions)
  • Hipotézisvizsgálat (Hypothesis Testing)
  • Egyéni, vagy kiscsoportos feladatvégzés - a saját gyökérok-hipotézisek helyességének vizsgálata

  További módszerek áttekintése:

  • Illeszkedés-vizsgálatok

  Elemzési fázis:

  • Statisztikai alapok
  • Valószínűségszámítás fő területei
  • Normális eloszlás tulajdonságai
  • Statisztikai feldolgozás menete
  • Becslés, Konfidencia intervallum, Hipotézisvizsgálat
  • Minitab program szerkezete, felépítése, grafikus ábrázolási lehetőségek, alapvető statisztikai próbák, adatok elemzése a programban
  • Minitab program kezelése
  • Gyakorlati példák megoldása: Minőségügyi statisztikai módszerek alkalmazása, adatok vizsgálata, hipotézisvizsgálatok, elemzések végzése, eredmények értelmezése, grafikus ábrák készítése

  4. blokk: Folyamatjavítás (Improve)

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek, feladatok:

  • A folyamatjavítás feladatai
  • Feladatjegyzés és ütemterv, erőforrásigény kiterjesztése a folyamatjavítás feladataival
  • A folyamatjavítás egyéni és csoportos módszerei (csoportos alkotási technikák, tesztek, javaslatrendező technikák, zsűri módszerek)
  • Megoldási hipotézisállítás
  • Kísérlettervezés (DOE – Design of Experiments)
  • Hipotézisigazolás
  • Folyamatképességi mutatók meghatározása („cp” és „cpk”)

  További módszerek áttekintése:

  • Termékjellemző – ügyfél-elégedettség összefüggés (Kano-modell)
  • A vevő hangja (VOC – Voice of Customer)
  • Értékáram-vizsgálat (Value Stream Mapping)

  Munkahelyi feladatok:

  • Gyökérok feltárás befejezése
  • Feladatjegyzék, ütemterv és erőforrásigény kiegészítése a folyamatjavítás feladataival
  • Folyamatjavítás megoldási lehetőségeinek feltárása
  • Kísérlettervezés
  • Mérési terv összeállítása

  5. blokk: Megoldások bevezetése és a folyamat aszerinti működtetése (Implementation and Control)

  Az 3. és 4. blokk eredményeinek egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása, megbeszélése, a szükséges kiegészítések meghatározása, tréneri javaslatok tétele.

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

  • Folyamatfelügyeleti mérési és tényeken alapuló vezetési rendszer kialakítása és bevezetése
  • A folyamat újraszabályozása, a betanítási és tudásfenntartási rend kialakítása, az aktuális érintettek betanítása
  • Példaszerű bevezetési terv a vélelmezhető megoldási javaslatokra
  • Az első felülvizsgálat megtervezése
  • Feladatjegyzék, ütemterv, erőforrásterv kiegészítése, teljes körű projektterv összeállítása

  További módszerek áttekintése:

  • A fekete öves tanfolyam programjának áttekintése.

  Munkahelyi feladatok:

  • A kísérlettervezés lefolytatása, megoldási hipotézisek igazolása
  • A 6 szigma folyamatjavító projekt egészére vonatkozó projektterv összeállítása
  • Prezentációs anyag készítése az 1-5. blokk szerinti elvégzett feladatokról
  • Az első felülvizsgálati terv összeállítása

  Vizsga

  • Írásbeli vizsga a megtanult módszerekből
  • Vizsgaprezentáció: a kiválasztott témára megfelelő színvonalon elvégzett és igazoltan eredményes 6 szigma projekt bemutatása

  Fokozat

  Certificate of Completion

  Információ

  Információ

  A tanfolyam a TÜV Akadémia és az  EUZERT Kft. együttműködésével kerül megrendezésre. 

   

  TÜV Rheinland InterCert Kft.

  1143 Budapest, Gizella út 51-57.

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000993/2014

  Nyilvántartási szám: B/2020/001012

   

  Kérjük, ha bármi kérdése van képzéseinkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal következő elérhetőségeink egyikén: 

   

  Baráth Katalin 

  Akadémia terület vezető 

  katalin.barath@hu.tuv.com

  +36 30 984 0866 

   

  Borosán Anita 

  szakmai vezető

  anita.borosan@hu.tuv.com

  +36 30 538 5564

   

  Kiss Eszter

  képzési koordinátor

  eszter.kiss@hu.tuv.com

  +36 30 332 2638 

   

  Kapcsolat