current language
Hungary Elérhető az alábbbi nyelveken:
vagy válassza ki az Ön TÜV Rheinland régiójának/országának honlapját

Six Sigma Black Belt

Minőségi oktatás a TÜV Rheinland Akadémián // akademia@hu.tuv.com

A program célja a Six Sigma green belt képzésen megszerzett ismeretek elmélyítése. A green belt képzésben számos módszertan és technika ismerete fontos, ugyanakkor nem feltétel az ezek mögötti komplex matematikai-statisztikai törvények mélyreható tudása. Ezen a tanfolyamon a résztvevők nagyon alapos háttérismereteket kapnak, hogy bármilyen technológiai vagy folyamatbeli probléma esetén önállóan legyenek képesek meghatározni az adott probléma elemzéséhez leginkább alkalmas módszertant - akár több, egymást kiegészítő technikát, vagy eszközt is - majd az eredményeket helyesen értelmezve gyorsan tudjanak dönteni a beavatkozás szükséges módjáról és mértékéről.

 

Képzés időtartama: 8 nap (8x8 óra)

 

Képzési díj: 357.000 Ft + áfa /fő

Vizsgadíj: 33.000 Ft + áfa /fő

 

Teljes költség: 390.000 Ft + áfa /fő

  

MEGSZEREZHETŐ FOKOZAT: tanúsítvány

 

2022-es első időpont: 2022.04.25-26., 05.09-10., 05.23-24., 06.07-08. + vizsganap: 2022.08.12.

495,300.00 FT

tartalmazza: 41,910.00 FT tanúsítványi díjat
ÁFA nélkül 390,000.00 FT

Áttekintés

 1. Termék szám:: HU-HU-15

 2. Tartalom (napokban):: 8

 3. Formátum: tantermi

 4. Fokozat: tanúsítvány

 5. Nyelv: Magyar

Order
Dátum
Helyszín
Nyelv
Garantált képzési indulás

Célcsoport

A tanfolyamot azoknak az érdeklődőknek ajánljuk, akik szeretnék az általuk művelt folyamatok minőségét javítani akár a termelésben, akár a támogató (HR, pénzügy, beszerzés) vagy karbantartási területen.

Előfeltételek

A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltétele a zöldöves tanfolyam elvégzése, elvégzéséről a bizonyítvány másolatának bemutatása.

A képzés témái

A képzés során érintett témakörök

A Fekete öves program, a Zöld öves képzési programhoz hasonlóan, tantermi foglalkozásokból, valamint a tantermi foglalkozás keretében megkezdett és munkahelyi munkával folytatott projektmunkából áll.

A tantermi foglalkozások időtartama 8 oktatási nap, 4*2 napos ütemezéssel, szervezéstől függően 2–2,5 hónap átfutási idő alatt. A projektmunka kezdete a program első napja, átfutási ideje megfelelően lehatárolt téma esetén 3–3,5 hónap. A képzés 9. napja vizsganap.

A tantermi foglalkozás során a résztvevők a six szigma munkavégzés egyes szakaszaihoz a Zöld öves programon elsajátítottakon túl - a projektfüggő választás lehetősége érdekében - többféle módszert ismernek meg, gyakorolnak. A tantermi gyakorlatok hangsúlyos részét képezi

 • a feltárt problémák priorizálása és igazolása,
 • az ok – okozati összefüggések igazolása,
 • a fejlesztési javaslatok eredményességének igazolása,
 • kísérlettervezés, bevezetési program készítése, eredményesség stabilitásának felülvizsgálata,
 • és az ezekhez szükséges mélyebb statisztikai ismeretek, szoftverhasználat.

A tantermi foglalkozások felépítése a következő:

 • előadás jellegű rész a projekt során elvégzendő feladatokról és módszerekről,
 • egyéni, vagy egy munkahelyről jövők esetén kiscsoportos feladatmegoldás,
 • az egyéni, vagy kiscsoportos eredménytermék ismertetése, teljes csoportban történő megbeszélése, értékelése, konklúziók,
 • az adott feladat folytatására vonatkozó tréneri javaslat,
 • a feladathoz kapcsolódó további módszerek, és azok alkalmazási példái.
 • Projektmunka:

  A képzési program résztvevői a „vezetés részeként” közreműködnek 3 kiválasztott, saját munkahelyi téma üzleti szempontból indokolt fejlesztésének értékelésében, és összehasonlító vizsgálat alapján javaslatot tesznek a témák rangsorolására, ezen belül az adott képzés keretében megoldandó feladatra, annak jóváhagyására. A továbbiakban a résztvevő, az előbbiek alapján a munkahelye által jóváhagyott témára alkalmazza a hat szigma módszer egyes lépéseit, melyre a tantermi foglalkozások keretében, illetve a tantermi foglalkozások közötti időszakban és az utolsó tantermi foglalkozást követően kerül sor munkahelyi munkával.

  A kidolgozandó projekt során a Zöld övnél hangsúlyos racionalizáló jellegű beavatkozások mellett nagyobb hangsúlyt kap a folyamatfejlesztési javaslatok kialakítása és bevezetése, az eredményesség számszerű megítélése és a költségek kiszámítása.

  A projekt metodikai szakaszai:

  • Feladat megfogalmazás - Define
  • Mérések elvégzése – Measure
  • Adatkezelés, elemző munka – Analyse
  • Folyamatjavítás – Improve
  • Üzemszerű működésre átadás – Control

  A téma kiválasztásának szempontjai:

  • olyan feladatok, melyek megoldása a meghatározó vevő, vagy vevőkör deklarált igénye
  • a cég fejlesztési tervében előre sorolt feladat
  • a vizsgálandó munkafolyamat szabályozott, működéséről rendelkezésre állnak mérési adatok
  • racionalizáló jellegű beavatkozásokon túl folyamatfejlesztési igények is felmerültek
  • a projekttéma lehatárolható oly módon, hogy 3–3,5 hónap alatt eredménnyel befejezhető legyen

  A témaválasztás megkönnyítése, és az érdemi feladatmegoldás mielőbbi megkezdése érdekében kérjük, hogy a képzésben résztvevők hozzanak legalább 3 témajavaslatot az első képzési napra.

  A munkahelyi munka elvégezhetősége érdekében a 2 napos tantermi foglalkozások legalább 2–3 hét időközzel követik egymást. Felhívjuk a képzésben résztvevők, illetve a beiskolázó munkáltatók figyelmét, hogy a munkahelyi feladatvégzéshez szükséges idő biztosítottsága jelentős mértékben befolyásolja a képzés eredményességét.

  A munkahelyi munka összetevői:

 • a tantermi feladat folytatása, kiegészítése, befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával
 • az elvégzett feladat és eredményének dokumentálása prezentációra alkalmas formában
 • a következő tantermi foglalkozáshoz előkészítő munka (pl. adatgyűjtés, mérés, adatelemzés, kísérlet lefolytatása, stb.)
 • Képzési blokkok:

  0. blokk: Bevezetés

  • A Six Sigma Fekete Öves képzési program tematikájának ismertetése
  • Hat szigma szakaszok áttekintése a zöld öves ismeretek alapján
  • Témajavaslatok, témakiválasztás
  • Projektelőkészítő ismeretek, feladatok
  • Fekete öves projekt megtervezésének és megvalósításának lépései

  1. blokk: Témakiválasztás, probléma meghatározás (Define)

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

  • Témaválasztás folyamatértékelések alapján
  • Vizsgálati terv készítése SIPOC módszerrel
  • Folyamatábra és folyamattérkép készítése (Process mapping)
  • Problématérkép készítése, fókuszterületek kijelölése, gyökérokok keresése módszer-kombinációkkal (KJ térkép, FTA, ETA, Ishikawa)
  • Hipotézisállítás meglévő adatok elsődleges elemzésével
  • Folyamatjavítás eredményeinek megbecslése
  • Projektjavaslat összeállítása

  További módszerek áttekintése:

  • Ok – következmény elemzés (CCA – Cause-Consequence Analysis)

  2. blokk: Six szigma projekt megtervezése a kiválasztott témára (Project planning), jelen helyzet adatainak mérése, feldolgozása, kiegészítése (Measure)

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

  • Feladatjegyzék és ütemterv összeállítása mérésre, kiértékelésre, hipotézisigazolásra, az egyes feladatokhoz szükséges erőforrásigény meghatározása
  • Projektterv készítése, a projektvezetés feladatai és módszerei
  • Szabályozókártyák készítése a vizsgált folyamat jelenlegi állapotára
  • Folyamatképesség és szabályozottság vizsgálata
  • Kiegészítő mérési terv készítése (Measure Plan)
  • Alapsokaság és rétegek meghatározása
  • Mérési helyek kijelölése
  • Mintanagyság és mintavételi mód meghatározása
  • Mért jellemzők és mérési módok meghatározása
  • Mérés, adatrendezés

  További módszerek áttekintése:

  • Értéknövekedési szakadékok (Value Stream gap)

  Munkahelyi feladatok:

  • A témaválasztás, gyökérok keresés feladatainak befejezése, szükség esetén munkatársak bevonásával, a 3. blokkban történő adatfeldolgozásokhoz és elemzésekhez szükséges mérések elvégzése, adatok biztosítása
  • Feladatjegyzék és ütemterv készítésének befejezése, projektterv összeállítása

  3. blokk: Adatok statisztikai feldolgozása, elemzése (Analyze)

  A résztvevők prezentációi:Az 1. és 2. blokk eredményeinek, a vizsgált folyamat meglévő és a mért adatai adatrendezésének, egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása.

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

  • Statisztikai alapok: mérési skálák, mintavétel, mintavételi hibák
  • Leíró statisztika: adatok rendezése, gyakorisági diagram, kumulált relatív gyakoriság, középérték mutatók, ingadozás mérőszámai
  • Minitab alkalmazása: menürendszer, adatok betöltése, adatkezelési lehetőségek, grafikus ábrák, statisztikai próbák
  • Elemzések: változók megadása, eredmény a Session ablakban, grafikus ábrázolás, Brush Mode
  • A statisztikai folyamatszabályozás elve, eszközei, alkalmazása (SPC Statistical Process Control)
  • A folyamatszabályozó kártyák fajtái, szerkezete, alkalmazásuk
  • Változó adatok szabályozókártyái (Continuous SPC), példák átlag, vagy medián és szóródás, vagy terjedelem kártyákra
  • Attributív adatok szabályozókártyái (Attributes SPC), példák „p”, vagy „np” és „c”, vagy „u” kártyákra
  • Adatsorok elemzése, folyamatképesség megállapítása (Process Capability)
  • Adateloszlások elemzése, szabályozottság vizsgálata (Analysis Distributions)
  • Egyéni, vagy kiscsoportos feladatvégzés - a saját gyökérok hipotézisek helyességének vizsgálata
  • Elméleti eloszlások: Binomiális-, Poisson-, Exponenciális-, Gauss-eloszlás
  • Becslés: pontbecslés, intervallumbecslés
  • Hipotézisvizsgálat (Hypothesis Testing)
  • Korreláció- és regressziószámítás
  • Mérési rendszerek: rendszerjellemzők, mérőeszköz-képességelemzés, mérőrendszer elfogadás, minősítéses R&R vizsgálat
  • Kísérlettervezési alapok

  További ismeretek:

  • A valószínűségelmélet egyéb kapcsolódó területei

  4. blokk: Folyamatjavítás (Improve)

  A résztvevők prezentációi:A projektterv és a 3. blokk eredményeinek, az elemzések alapján tett megállapításoknak, egyénenkénti, vagy kiscsoportonkénti bemutatása.

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

  • A folyamatjavítás feladatai, hibajavítás, és kapcsolódó termékfejlesztés
  • A folyamatjavítás egyéni és csoportos módszereinek alkalmazása (zöld öves és további módszerek: Taguchi-modell, Kano-modell, Voice of Customer, Value Stream Mapping, Minőség Háza)
  • Megoldási hipotézisek felállítása
  • Kísérlettervezés (DOE – Design of Experiments)
  • Hipotézisigazoláshoz mérési terv készítése, mérés, adatfeldolgozás
  • Folyamatképességi mutatók meghatározása („cp” és „cpk”)

  További ismeretek:

  • Döntési osztályok, döntési alternatívák megítélése
  • Döntési Fa alkalmazása

  Munkahelyi feladatok:

  • Folyamatjavítás megoldási lehetőségeinek feltárása
  • A megoldási hipotézisek igazolása, kísérlettervezés, mérés, adatfeldolgozás
  • Megoldási terv készítése

  5. blokk: Megoldások bevezetése és a folyamat aszerinti működtetése (Implementation and Control)

  A tantermi foglalkozások során alkalmazott módszerek és feladatok:

  • Példaszerű bevezetési terv kiválasztott megoldási javaslatokra
  • Bevezetés módjának meghatározása, bevezetési stratégia
  • A folyamat újraszabályozása, a betanítási és tudásfenntartási rend kialakítása, az aktuális érintettek betanítása (Process re-engineering)
  • Folyamatfelügyeleti mérési és tényeken alapuló vezetési rendszer kialakítása és bevezetése (Control Plan/Reporting)
  • A folyamat átadása a folyamatfelelősöknek (Handing over to Process Responsibles)
  • Az első felülvizsgálat megtervezése (Audit Plan)

  További módszerek áttekintése:

  • Teljesítménymenedzsment-módszerek (Performance Management)

  Munkahelyi feladatok:

  • A projekt befejezése, dokumentálása

  Záró konzultáció

  • Projektenkénti konzultáció a kísérletekről, mérésekről, adatfeldolgozásokról
  • Közös értékelések, tréneri javaslatok
  • Példák specifikus statisztikai elemző módszerek alkalmazására

  Vizsga

  • Írásbeli vizsga a megtanult módszerekből, illetve statisztikai ismeretekből
  • Vizsgaprezentáció: a kiválasztott témára megfelelő színvonalon elvégzett és igazoltan eredményes 6 szigma projekt bemutatása

  Fokozat

  Certificate of Completion

  Információ

  Információ

  A képzés sikeres elvégzéséről tanúsítványt állítunk ki. A Fekete Öves fokozat tulajdonlására való jogosultság feltétele kettős:

  • eredményes vizsga a megtanult módszerek választékából, azon belül statisztikai ismeretekből,
  • a témaválasztás és az elvégzett, igazoltan eredményes projekt bemutatása.

  A Fekete Öves fokozat tanúsítja, hogy jogosultja alkalmas a fejlesztési igények és feladatok áttekintő értékelésére, azoknak a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével történő priorizálására, a kiválasztott projektfeladatok elvégzéséhez a megfelelő módszerek kiválasztására, és a projekt üzleti eredményt hozó elvégzésére. 

  A képzés a TÜV Akadémia és az Euzert Kft. együttműködésével kerül megrendezésre.

   

  TÜV Rheinland InterCert Kft.

  1143 Budapest, Gizella út 51-57.

  Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000993/2014

  Nyilvántartási szám: B/2020/001012

   

  Ha bármi kérdése van képzéseinkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal következő elérhetőségeink egyikén: 

   

  Baráth Katalin 

  Akadémia terület vezető 

  katalin.barath@hu.tuv.com

  +36 30 984 0866 

   

  Borosán Anita 

  szakmai vezető

  anita.borosan@hu.tuv.com

  +36 30 538 5564

   

  Kiss Eszter

  képzési koordinátor

  eszter.kiss@hu.tuv.com

  +36 30 332 2638 

   

  Kapcsolat