Tornar

La Norma Segell Horaris Racionals (Norma SHR)

30.01.20Espanya

La Norma Segell Horaris Racionals (Norma SHR) és una iniciativa liderada per ARHOE-Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, que s'integra en les certificacions situades en l'àmbit de la responsabilitat social i la sostenibilitat.

Cada vegada més les organitzacions es plantegen noves estratègies de negoci basades en valors que garanteixin la competitivitat i sostenibilitat d'aquestes, així com de la societat en què es desenvolupen. Aquestes estratègies, a més de tenir en compte els necessaris aspectes econòmics, incorporen factors socials, ambientals i de bon govern, imprescindibles en les noves estratègies de negoci.

El Segell Horaris Racionals (SHR) permet reconèixer a aquelles organitzacions que decideixen participar voluntària i activament en la consecució de l'objectiu següent:

¿Per què?

Per promoure el benestar i el desenvolupament ple de les persones que formen part de l'organització i, en general, la millora de la qualitat de vida d'aquestes en la societat.

Com?

A través de la implantació d'un sistema de gestió i l'adopció de mesures de racionalització dels horaris, del temps i dels espais, recolzat en accions de lideratge innovadores i genuïnes.

La racionalització dels horaris, del temps i dels espais no són recursos desconeguts per les organitzacions a l'hora de buscar una major vinculació de les persones. Sí que és extraordinari adoptar el compromís de la millora contínua i integrar-ho en la cultura i estratègia general de la companyia. La Norma SHR és una potent eina per aconseguir aquesta fita.

A qui va dirigida la Norma SHR?

La Norma SHR va dirigida a aquelles organitzacions, públiques o privades, amb o sense ànim de lucre, i amb independència de la seva ubicació, mida o activitat, que estiguin interessades en el benestar de les persones, així com en la competitivitat i sostenibilitat de l'organització.

És útil tant per a les organitzacions que comencen a implantar estratègies de Responsabilitat Social, i necessiten fer-ho de manera progressiva, com per aquelles altres que ja tenen un madur sistema de RSC i volen especialitzar-se i aprofundir en la racionalització dels horaris. El propòsit és satisfer les necessitats i expectatives de les persones i equips que els integren, en matèria de conciliació de la vida laboral i personal. El seu abast, de caràcter voluntari, vindrà determinat per la grandària, estructura, naturalesa i complexitat de l'organització.

D'altra banda, la recent promulgació de la Llei 11/2018, de 28 de desembre d'Informació No Financera i Diversitat, obliga les empreses de més de 500 treballadors, i a partir de 2021 a les de més de 250, a publicar informació relativa a la seva gestió social, ambiental i de bon govern. El nou marc regulador exigeix ​​a les empreses posar el focus, com també ho fa la Norma SHR, sobre qüestions socials i relatives al personal com:

 •  Ocupació: implantació de polítiques de desconnexió laboral.
 •  Organització de la feina: organització del temps de treball; nombre d'hores d'absentisme; mesures destinades a facilitar el gaudi de la conciliació i, si escau, fomentar l'exercici coresponsable en les cures.
 •  Relacions socials: organització del diàleg social, inclosos procediments per informar i consultar al personal i negociar amb ells.
 •  Formació: les polítiques implementades en el camp de la formació; la quantitat total d'hores de formació per categories professionals.
 •  Igualtat: mesures adoptades per promoure la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes.

Com obtenir el certificat SHR?

ARHOE-Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols és una entitat sense ànim de lucre i titular de la Norma SHR.

Per obtenir el certificat SHR l'organització ha de passar una auditoria que acrediti el compliment dels seus requisits.

L'auditoria serà realitzada per TÜV Rheinland, entitat acreditada per a múltiples esquemes, tant a nivel nacional com internacional i independent, garantint així la transparència, integritat, validesa del sistema de gestió, l'objectivitat en el seu compliment, manteniment i orientació cap a la millora contínua.

 • 1. Implantació de el Sistema de Gestió SHR
 • El procés d'implantació del Sistema de Gestió SHR podrà ser realitzat pel propi personal de l'organització, o bé acudir a un consultor extern. Al respecte, ARHOE manté acords de col·laboració amb consultors especialitzats que podran acompanyar en el procés d'implantació i manteniment, amb el propòsit que aquest sigui el més eficaç i eficient possible.
 • 2. Sol·licitud d'Auditoria de Certificació SHR
 • Un cop implantat, i en funcionament el Sistema de Gestió SHR, l'organització interessada sol·licitarà a TÜV Rheinland l'inici de l'procés de certificació, un cop analitzat i acceptat el corresponent pressupost emès per aquests.
 • Per obtenir informació i sol·licitar pressupost adreceu-vos a Elena García, Sales Manager-Certification Systems de TÜV Rheinland, a través de la següent adreça: elena.garcia@es.tuv.com, amb l'assumpte «Segell Horaris Racionals».
 • 3. Auditoria de certificació - Etapa I
 • Evaluació del sistema de gestió i revisió de la seva documentació, estat i grau de comprensió dels requisits de la Norma SHR. Aquesta fase es podria completar, a criteri de TÜV Rheinland, fent-los arribar la informació i documentació requerida.
 • 4. Auditoria de certificació - Etapa II
 • Avaluació de la implementació i eficàcia del sistema de gestió, en les pròpies instal·lacions de l'organització. Informe final amb presa de decisió.
 • A criteri de TÜV Rheinland, les dues etapes podrien desenvolupar-se en una sola jornada.
 • 5. Informe de mesures correctores
 • TÜV Rheinland, si ho considera oportú per donar per complerts els requisits, exigirà a l'empresa auditada un informe de mesures correctores o preventives, per a ser implementades en un termini determinat.
 • 6. Emissió del certificat per ARHOE
 • Una vegada s'hagin complert tots els requisits, i a proposta de l'entitat auditora, ARHOE emetrà el Certificat Segell d'Horaris Racionals a la seva organització, en el qual es posarà de manifest la implementació del seu sistema de gestió i la conformitat amb els requisits de la Norma SHR.
 • 7. Renovació de la certificació
 • L'auditoria de renovació es porta a terme transcorreguts dos anys, cosa que els ajudarà a desenvolupar processos de millora contínua. Això posarà de manifest el seu compromís a llarg termini amb la cultura de la Norma SHR i els seus valors.
 • L'auditoria de renovació de la certificació es desenvoluparà entre els 22 i 26 mesos des de l'última auditoria, amb resultat satisfactori, per poder mantenir el certificat. En el cas de sobrepassar el període indicat, la certificació serà suspesa.

Beneficis de l'SHR

La implantació a l'organització d'un sistema de gestió de mesures de racionalització dels horaris, del temps i dels espais, facilitarà assolir els següents beneficis:

Des de l'organització
des de la persona Per l'entorn o context familia Per a la societat
• Millora de l'clima laboral.
• Fidelització i atracció de talent.
• Menor rotació de personal.
• Major compromís.
• Menor absentisme.
• Menor nombre de baixes.
• Major competitivitat.
• Millora reputació i de marca.
• Major atracció per a la inversió.
• Major facilitat per a la licitació i contractació amb les administracions públiques.
• Reducció de costos per racionalització d'horaris.
• Reducció de les hores extres.
• Major productivitat.
• Millora del compte de resultats.
• Menys estrès, més benestar i millor salut.
 •Atendre adequadament a fills/es, gent gran i dependents.
 • Possibilitat de realitzar altres activitats que reporten realització personal: esport, oci, formació, participació en organitzacions civils, etc.
 • Optimitzar i rendibilitzar el seu temps de treball.
 • Major compromís i confiança cap a l'empresa.
 • Augment del seu valor en el mercat de treball.
 • Major salari emocional.
 • Sentiment d'una vida plena.
• Sentir-se integrat, acollit, recolzat i estimat.
 • Participar en la vida familiar.
 • Més seguretat, autoestima.
 • En el cas dels fills/es, facilita un millor rendiment acadèmic i una educació més alineada amb els valors dels progenitors
• Major competitivitat.
• Major aprofitament total del talent.
 • Major justícia, igualtat, equitat i coresponsabilitat.
 • Assegurar el relleu generacional - augment de la natalitat.
 • Major activitat laboral.
 • Major recaptació d'impostos.
 • Major benestar social.

Contacte

Per a mes informació Formulari de contacte