Bezpieczeństwo pracy

Szkolenia PN-N-18001

Norma PN-N-18001 to specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawą normy jest zarządzanie działaniami na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionych. Definiuje kilka obszarów zarządzania m.in. monitoring wypadków, bezpieczeństwo poza pracą, szkolenie kadry kierowniczej, przygotowanie planów na wypadek awarii. Wśród korzyści wynikających z wdrożenia normy znajdują się: 

  • Poprawa warunków pracy
  • Zminimalizowanie występowania chorób zawodowych
  • Zwiększenie wydajności i jakości pracy
  • Zmniejszenie absencji chorobowej

Szkolenia SCC

SCC (Safety Certificate Contractors) to z kolei system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem przy pracach o zwiększonym ryzyku wypadków, wymagany w krajach Europy Zachodniej od pracowników budowlano-montażowych lub wykonujących zadania szczególnie niebezpieczne. Stąd pracownicy chcący zatrudnić się przy pracach budowlano-montażowych lub w warunkach szczególnie niebezpiecznych powinni ukończyć szkolenie SCC i posiadać certyfikat SCC. Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu osoba otrzymuje certyfikat dwujęzyczny (niemiecko-angielski) ważny przez 10 lat oraz znaczek do paszportu bezpieczeństwa.