Estacions de servei (benzineres)

Funcionament segur de benzineres

Es necessita el major nivell de seguretat en els llocs on s’emmagatzemen, es manipulen o es processen líquids inflamables o substàncies amb potencial contaminant de l’aigua, independentment de si es tracta d’estacions de servei, tancs de benzina privats per a calefacció o patis de tancs de gran escala de la indústria química. L’ajudem a planificar, reparar i reformar estacions de servei i benzineres. També ens podem responsabilitzar del seguiment segons la regulació de gestió d’aigües. En el futur vol gestionar les seves plantes amb el seu propi personal? L’ajudem a obtenir certificacions com a empresa especialista en el codi de gestió d’aigües.

Beneficis

Amb les solucions a mida per a Estacions de Servei de TÜV Rheinland, vostè:

 • Millora la seva seguretat legal i es protegeix contra reclamacions per responsabilitat legal
 • Optimitza els seus processos i garanteix un funcionament sense problemes
 • Aconsegueix realitzar procediments d’aprovació reguladora sense problemes
 • Identifica els defectes ocults i el desgast material en fases primerenques
 • Optimitza la seva gestió d’inspeccions amb ajuda del nostre servei a internet TÜV Rheinland Inspection Portal (https://portal.tuv.es)
 • Rep certificació per al seu operaris
 • Demostra que està complint els seus deures de Due Diligence, de manera que es protegeix contra plets per pèrdues o danys

Els nostres serveis d’auditoria i avaluacions

 • Assistència per a procediments d’obtenció de llicències i autoritzacions
 • Preparació de documentació de protecció contra explosions
 • Inspecció abans i durant l’operació
 • Avaluació de riscos i avaluació de la seguretat
 • Revisió de la documentació tècnica
 • Assistència durant la fase de planificació i quan es duen a terme reparacions o modificacions
 • Control dels plans per garantir el compliment dels terminis d’inspecció
 • Informació i assistència tècnica sobre requisits de seguretat i opcions de disseny tècnic
 • Informes pericials
 • Formació i certificació de persones autoritzades
 • Gestió eficient de proves per part des nostres experts en estacions de servei
 • Assistència en la fabricació de components de plantes
 • Assistència per a procediments d’obtenció de llicències i autoritzacions
 • Inspeccions reglamentàries en benzineres:
  • Serveis de control metrològic sobre sistemes de mesura de carburants, destinats al subministrament de carburants i combustibles líquids
  • SERVEIS DE CONTROL METROLÒGIC DELS MANÒMETRES D’ÚS PÚBLIC PER PNEUMÀTICS DELS VEHICLES
  • ACTUACIONS SEGONS R.D. 1523/1999 (Proves d’estanquitat, protecció activa, comprovació d’absència d’atmosfera explosiva i segellat de canalitzacions elèctriques, inspeccions Decennals de EESS (Segons el que estableix ITC MI-IP04)
  • Actuacions segons R.D. 842/2002 (Inspecció de la instal.lació de Baixa Tensió)
  • ACTUACIONS SEGONS R.D. 919/2006 (Inspecció inicial de l’emmagatzematge d’envasos de gasos liquats del petroli, inspecció bianual del centre d’emmagatzematge)
  • Actuació segons R.D. 1244/1979 (Prova o retimbrat del tambor a pressió)
  • Inspeccions de les instal.lacions d’Alta Tensió
  • Inspeccions i mesures mediambientals (Emissions atmosfèriques, sorolls)

Bases legals per a les nostres proves

 • Regulació sobre seguretat i salut industrial
 • Llei sobre gestió d’aigües
 • Normes tècniques sobre líquids inflamables
 • Normes tècniques sobre materials contaminants de l’aigua
 • Normes tècniques sobre seguretat i salut industrial