Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych

Data i miejsce szkolenia

 • 05.02-06.02.2013 r., Zabrze

Cel szkolenia

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego, efektywnego i efektownego wystąpienia publicznego oraz prezentowania ofert/stanowisk/ekspertyz z wykorzystaniem multimediów, lub bez ich udziału. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników szkolenia w umiejętności optymalnego wykorzystywania narzędzi wspierających prezentację, jej naturalnych składników – kodu werbalnego i niewerbalnego oraz wszystkich elementów sytuacji komunikacyjnej.

Program szkolenia

Dzień I

 • Teatrum prezentacji. Analiza różnych aspektów sytuacji komunikacyjnej: miejsca, czasu, typu odbiorców, celu i rodzaju przekazu etc.
 • Język prezentacji. Ćwiczenie optymalnych narzędzi językowych stosowanych w wystąpieniach publicznych
 • Argumentacyjne narzędzia prezentacyjne. Typologia argumentacji i trening argumentacji
 • Symulacje prezentacji publicznych w wykonaniu uczestników. Nagrania audio-video i dyskusja na temat mocnych i słabszych stron prezentacji

Dzień II

 • Analiza wybranych fragmentów nagrań pod kątem rekomendacji komunikacyjnych. Dyskusja na temat roli poszczególnych zachowań i wypowiedzi
 • Prezentacja multimedialna – szanse i ryzyka związane z jej wykorzystaniem
 • Komponowanie slajdów w prezentacji tupu PowerPoint i  Prezi. Dyskusja na temat mocnych i słabych stron obydwu narzędzi
 • Miniprezentacje uczestników z wykorzystaniem multimediów. Dyskusja na temat ich mocnych i słabszych stron

Cena szkolenia

1490 zł netto/osoba

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu
 • przerwy kawowe, lunch
 • materiały szkoleniowe
 • zaświadczenie o odbyciu szkolenia

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

W celu uczestnictwa w szkoleniu należy wypełnić Kartę Zgłoszenia dostępną na stronie internetowej www.akademia.tuv.pl w obszarze Pobierz dokumenty.

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu minimalnej grupy uczestników.

Potwierdzenie organizacji szkolenia lub informacja o jego odwołaniu przesyłana jest na adres e-mail osoby kontaktowej podany na Karcie Zgłoszenia na 7 dni przed szkoleniem.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie Karty Zgłoszenia pod numer faxu 32 376 29 65 (66) lub na adres e-mail akademia@pl.tuv.com oraz dokonanie opłaty za szkolenie najpóźniej na 7 dni przed jego rozpoczęciem na konto:
Deutsche Bank Polska S.A. O/Katowice 80 1910 1048 2518 0166 0755 0001.

Nadesłanie Karty Zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.

W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w szkoleniu do 7 dni przed terminem rozpoczęcia zwracane jest 100% kosztów. Osoby, które nie odwołają pisemnie swojej rezerwacji do tego terminu, a nie wezmą udziału w szkoleniu, są obciążane pełnymi kosztami uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia.

Search
Standort

Polska
wybierz inny kraj

Newsletter TÜV Akademia Polska